Він же ж не гу­мо­вий!

У Ки­є­ві за­фі­ксо­ва­но чер­го­вий пік бу­ді­вель­но­го бу­му: жи­тла зда­ють біль­ше, ко­штує во­но до­рож­че. Вла­да тим ча­сом хо­че ви­ве­сти з ті­ні ри­нок орен­ди

Ukrayina Moloda - - Економіка - Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Бу­ді­вель­ні кра­ни, які з не­дав­ньо­го ча­су зно­ву по­ту­жно по­вер­ну­ли­ся у сто­ли­чний мі­ський ланд­шафт, по­ка­зу­ють: мас­шта­бна кри­за га­лу­зі за­вер­шу­є­ться. Мо­жли­во, тим­ча­со­во, а мо­жли­во, ми на­бли­жа­є­мо­ся до чер­го­во­го пі­ку жи­тло­во­го бу­дів­ни­цтва, який ма­ли до кри­зи 2008 ро­ку. Об­ся­ги спо­ру­дже­н­ня но­вих об’єктів, а та­кож ці­но­ва кон’юн­кту­ра ціл­ком до­зво­ля­ють ро­би­ти по­ді­бні при­пу­ще­н­ня.

Ба­га­то! Але ду­же ма­лень­ких...

То­рік в Укра­ї­ні бу­ло збу­до­ва­но і зда­но в екс­плу­а­та­цію ре­кор­дну кіль­кість квар­тир — 126 610. Це но­вий ре­корд, адже по­ді­бної кіль­ко­сті жи­тла в Укра­ї­ні не бу­ло зда­но, по­чи­на­ю­чи ще з ра­дян­ських ча­сів, тоб­то із 1990-х ро­ків.

Лож­ка дьог­тю — пло­ща цих квар­тир сут­тє­во ско­ро­чу­є­ться. На про­ти­ва­гу тен­ден­ції пер­шої по­ло­ви­ни 2000 ро­ків, ко­ли трен­дом про­да­жу ста­ва­ли апар­та­мен­ти кла­су люкс, а одно­кім­на­тну квар­ти­ру мен­ше 60 ква­дра­тних ме­трів тре­ба бу­ло по­шу­ка­ти, сьо­го­дні­шній по­ку­пець го­то­вий роз­ко­ше­ли­ти­ся на не­ве­ли­чкі квар­ти­ри. За ста­ти­сти­кою, якщо в 2010 ро­ці ме­траж се­ре­дньої в Укра­ї­ні квар­ти­ри ста­но­вив 118,9 кв. м, то в 2016-му вже був 87,2 кв. м, а в 2017-му змен­шив­ся до 78,6 кв. м.

Та­ким чи­ном, за­мість про­сто­рих одно- і дво­кім­на­тних під сто ме­трів за­галь­ної пло­щі, як бу­ло до 2008 ро­ку, у хо­ду — одно­кім­на­тні до 30 ме­трів, а та­кож но­ва про­по­зи­ція на рин­ку: смарт-квар­ти­ри.

За­галь­на пло­ща та­ко­го жи­тла мо­же ста­но­ви­ти від 18 ква­дра­тних ме­трів. Тоб­то, ці­ла квар­ти­ра по­мі­ща­є­ться на стан­дар­тній пло­щі одні­єї кім­на­ти. Ку­пу­ють їх для сту­ден­тів, са­мо­тніх вла­сни­ків, але най­ча­сті­ше — для зда­ва­н­ня в орен­ду...

При­чи­ною пе­ре­про­фі­лю­ва­н­ня упо­до­бань на­ших спів­ві­тчи­зни­ків із ве­ли­ких квар­тир на ма­лень­кі екс­пер­ти на­зи­ва­ють зни­же­н­ня за­галь­но­го рів­ня до­хо­дів, а та­кож сут­тє­ве зро­ста­н­ня вар­то­сті ко­му­наль­них по­слуг.

Квар­ти­ра за со­бі­вар­ті­стю

Ми­ну­лий рік був на­про­чуд спри­я­тли­вим для по­ку­пців не­ру­хо­мо­сті. Ана­лі­ти­ки рин­ку за­зна­ча­ли: ці­ни на жи­тло вже на­бли­зи­ли­ся до кри­ти­чно низь­ко­го рів­ня, а де­які за­бу­дов­ни­ки про­да­ва­ли свій то­вар пра­кти­чно за со­бі­вар­ті­стю.

Сьо­го­дні ці­ни та­кож за­ли­ша­ю­ться низь­ки­ми, але мо­жна по­мі­ти­ти, що по­до­рож­ча­н­ня стар­ту­ва­ло. За да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки, у пер­шо­му пів­річ­чі ни­ні­шньо­го ро­ку одно­кім­на­тні квар­ти­ри по­до­рож­ча­ли на 6%. Ска­за­не сто­су­є­ться як пер­вин­но­го, так і вто­рин­но­го рин­ків. Рі­ел­то­ри по­ясню­ють: йде­ться про по­рів­ня­но но­ве жи­тло на вто­рин­но­му рин­ку, зда­не два-три ро­ки то­му. Ста­рі ж квар­ти­ри, хру­щов­ки, па­нель­ки то­що, зда­ні ще у ра­дян­ський пе­рі­од, нав­па­ки, де­шев­ша­ють. Так, на око­ли­цях сто­ли­ці одно­кім­на­тні «го­стин­ки» мо­жна при­дба­ти за 16-17 ти­сяч до­ла­рів, а дво­кім­на­тну — за 25 ти­сяч.

За сло­ва­ми рі­ел­то­рів, сьо­го­дні­шній ри­нок — ри­нок по­ку­пця, а не про­дав­ця, як це бу­ло у час пі­ко­во­го зро­ста­н­ня. На одно­го охо­чо­го при­дба­ти жи­тло при­па­дає кіль­ка про­дав­ців, і якщо він, ре­аль­ний по­ку­пець, ска­же, що го­то­вий ку­пу­ва­ти, але на 2025% де­шев­ше від вка­за­ної ці­ни, про­да­вець за­зви­чай по­го­джу­є­ться.

Ста­ре де­шев­шає, но­ве до­рож­чає

На­да­лі, як вва­жа­ють р і е л т о р и, с т а р е жи­тло про­дов­жу­ва­ти­ме де­шев­ша­ти. А о т но в е , на в па ки, д о р о жча­ти­ме. При­бли­зно на 10% що­ро­ку. Якщо, зви­чай­но, у про­цес не в т р у т я т ь с я с т о - р о нні фа­кто­ри: па д і ння е ко­но мі ки, по с иле­н­ня конфр о нт а ці ї на с х о д і д е р жа­ви, і нші форс- ма­жо­ри. За д а ни­ми про­філь­них і нт е р не т - р е - с у р с і в , с е р е д ня ці на пе р в ин­но ї не р у х о мост і у Ки­є­ві с т а - но м на ч е р в е нь 2 0 1 8 р о ку с т а но в ила 8 4 6 д о л а р і в з а ква д р а т ний метр.

У роз­рі­зі ж жи­тла в за­ле­жно­сті від йо­го пло­щі цей по­ка­зник ви­гля­дає так: се­ре­дня вар­тість ква­дра­тно­го ме­тра одно­кім­на­тної но­вої сто­ли­чної квар­ти­ри ста­но­вить 871 до­лар, дво­кім­на­тної — 795 до­ла­рів, три­кім­на­тної — 876 до­ла­рів, а чо­ти­ри­кім­на­тної — 1267 до­ла­рів. За один мі­сяць одно­кім­на­тні квар­ти­ри по­до­рож­ча­ли на 1,04%, а дво­кім­на­тні — на 2,6%.

Ці­ка­во, що за пер­ше пів­річ­чя ни­ні­шньо­го ро­ку кіль­кість зда­них в екс­плу­а­та­цію квар­тир, у по­рів­нян­ні з 2017 ро­ком, змен­ши­ла­ся на 7,2%. Що, на дум­ку екс­пер­тів, спо­ну­кає ці­ни до подаль­шо­го, втім, до­во­лі по­віль­но­го зро­ста­н­ня.

По­ка­зо­во ви­гля­дає та­кож роз­клад­ка вве­де­ної в екс­плу­а­та­цію жи­тло­вої не­ру- хо­мо­сті. Так, усьо­го за пе­рі­од із сі­чня по чер­вень 2018 бу­ло зда­но під ключ 4166 но­вих ки­їв­ських квар­тир. 2094 із них — одно­кім­на­тні, 1194 — дво­кім­на­тні, 750 три­кім­на­тних, 96 квар­тир, що мі­стять чо­ти­ри кім­на­ти, і всьо­го ли­ше 32 п’яти­кім­на­тних. Се­ре­дній ро­змір одно­кім­на­тної квар­ти­ри ста­но­вить 44 ква­дра­тних ме­три, дво­кім­на­тної — 67,8 ме­трів, три­кім­на­тної — 90,5 ме­трів, чо­ти­ри­кім­на­тної — 132 ме­три, п’яти­кім­на­тної — 285,5 кв. м.

При цьо­му аб­со­лю­тним лі­де­ром про­да­жів ста­ла де­ше­ва не­ру­хо­мість — до 30 тис. до­ла­рів. Са­ме з та­ки­ми па­ра­ме­тра­ми остан­ні­ми мі­ся­ця­ми пра­цю­ва­ли рі­ел­то­ри, а кіль­кість та­ких за­явок на­бли­жа­ла­ся до 70%. На дру­го­му мі­сці що­до за­пи­тів — жи­тло від 30 до 50 ти­сяч до­ла­рів, по­пит же на так зва­ну елі­тну не­ру­хо­мість, що ко­штує по­над 70 ти­сяч «зе­ле­них», за­ли­шав­ся до­во­лі низь­ким.

«Тінь» і квар­тир­не пи­та­н­ня

Як роз­по­від­а­ють ана­лі­ти­ки та пе­ре­сі­чні рі­ел­то­ри, зна­чну ча­сти­ну но­во­го жи­тла по­ку­пці ку­пу­ють не для се­бе, а для зда­ва­н­ня в орен­ду. За остан­ні пів­ро­ку вар­тість по­мі­ся­чної орен­ди жи­тла у Ки­є­ві сут­тє­во зро­сла. По­над це, зро­ста­н­ня про­дов­жу­є­ться на­віть влі­тку, хо­ча у цей час на рин­ку тра­ди­цій­но спо­сте­рі­га­ло­ся за­тиш­шя, пов’яза­не з «мер­твим се­зо­ном». Тра­ди­цій­но ж «зо­ло­тий» для рі­ел­то­рів ве­ре­сень, як спо­ді­ва­ю­ться вла­сни­ки ква­дра­тних ме­трів, при­не­се но­ве зро­ста­н­ня цін.

Еко­но­мі­сти пов’язу­ють та­ку си­ту­а­цію на рин­ку з за­галь­ним зро­ста­н­ням зар­плат, зро­ста­н­ням еко­но­мі­ки та під­ви­ще­н­ням мі­ні­мал­ки. Тим ча­сом, во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку Київ по­сів дру­ге мі­сце в де­ся­тці міст сві­ту, де орен­да квар­ти­ри ко­штує біль­ше двох мі­ся­чних зар­плат. На пер­шо­му мі­сці цьо­го рей­тин­гу, укла­де­но­го агент­ством «Блум­берг» на осно­ві да­них ста­ти­сти­чно­го сер­ві­су Numbeo, до речі, опи­ни­ла­ся сто­ли­ця «ін­фля­цій­ної» Ве­не­су­е­ли — мі­сто Ка­ра­кас.

До пер­шої де­ся­тки рей­тин­гу та­кож уві­йшли в’єтнам­ський Ха­ной, ін­дій­ське Мум­баї, ко­лум­бій­ська Бо­го­та, Мо­сква, бра­зиль­ське Рі­о­де-Жа­ней­ро, сто­ли­ця Ки­таю Пе­кін і одне з йо­го най­біль­ших міст Шан­хай.

Тим ча­сом укра­їн­ські чи­нов­ни­ки ствер­джу­ють: 70 від­со­тків ві­тчи­зня­но­го рин­ку не­ру­хо­мо­сті пе­ре­бу­ває в «ті­ні». «Сьо­го­дні біль­ше 70% та­ко­го жи­тла пе­ре­бу­ває в ті­ні, ри­нок не кон­тро­лю­є­ться. При цьо­му йо­го вре­гу­лю­ва­н­ня змо­же у біль­шій мі­рі ви­рі­ши­ти жи­тло­ву про­бле­му ба­га­тьох укра­їн­ців», — на­пи­сав за­сту­пник мі­ні­стра ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ Лев Пар­цха­ла­дзе на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці».

То­му про­філь­не мі­ні­стер­ство го­тує за­ко­но­про­ект, який до­зво­лить ство­ри­ти ді­є­вий ри­нок орен­дно­го жи­тла в Укра­ї­ні. За сло­ва­ми Пар­цха­ла­дзе, у за­ко­но­про­е­кті за­крі­плять, зокре­ма, умо­ви на­йму та пи­та­н­ня за­хи­сту ін­те­ре­сів орен­да­рів. На­при­клад, у Мін­ре­гіо­ні хо­чуть ви­рі­ши­ти, яким має бу­ти мі­ні­маль­ний та ма­кси­маль­ний тер­мі­ни до­го­во­ру орен­ди, яки­ми по­вин­ні бу­ти умо­ви до­стро­ко­во­го ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру, а та­кож ви­рі­шать, чи по­трі­бно вста­нов­лю­ва­ти ви­мо­ги для орен­да­рів.

«Ми вже зі­бра­ли до­сить ба­га­то пи­тань, що ви­ма­га­ють рі­ше­н­ня, ми йо­го роз­би­ли по бло­ках», — на­пи­сав чи­нов­ник.

Сто­ли­чні но­во­бу­до­ви за­ли­ша­ю­ться ще ре­кор­дно де­ше­ви­ми, але не­вдов­зі си­ту­а­ція мо­же змі­ни­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.