Ві­ді­бра­ли

Ukrayina Moloda - - Економіка -

тра­гі­чні­шим ста­ло те, що існу­ю­чі ви­ро­бни­чі зв’яз­ки та вза­є­ми­ни, які пев­ний час під­три­му­ва­ли­ся ще за інер­ці­єю, швид­ко по­ча­ли за­ту­ха­ти й вре­шті-решт пра­кти­чно при­пи­ни­ли­ся. По­ка­зо­во, що в цей до­сить скла­дний для під­при­єм­ства час ще й зна­чна гру­па пра­ців­ни­ків, у то­му чи­слі з ке­рів­но­го скла­ду, звіль­ни­ла­ся або пе­ре­хо­ди­ла в ко­мер­цій­ні стру­кту­ри з ме­тою по­шу­ку більш прийня­тної зар­пла­тні. Бу­ло від чо­го впа­сти у від­чай. Ке­рів­ни­цтву об’єд­на­н­ня не­об­хі­дно бу­ло про­сто тер­мі­но­во при­йма­ти кар­ди­наль­ні рі­ше­н­ня з ор­га­ні­за­ції по­шу­ку но­вих на­прям­ків роз­ви­тку ви­ро­бни­цтва для за­без­пе­че­н­ня ро­бо­тою се­ми­ти­ся­чно­го ко­ле­кти­ву ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців.

І на­сам­пе­ред но­во­при­зна­че­ний ге­не­раль­ний ди­ре­ктор при цьо­му ви­явив по­трі­бний ха­ра­ктер та справ­жнє ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції. То­му Ві­кто­ром Іва- но­ви­чем від­ра­зу був без­по­мил­ко­во ви­бра­ний орі­єн­тир ви­ня­тко­во на ві­тчи­зня­но­го спо­жи­ва­ча про­ду­кції й по­слуг уже в су­ве­рен­ній не­за­ле­жній Укра­ї­ні. По­шук но­вих на­прям­ків ді­яль­но­сті та ство­ре­н­ня но­вих ви­ро­бів уже не­вдов­зі дав по­зи­тив­ні результати. Вар­то на­зва­ти хо­ча б де­які з цих на­пря­мів: комп’юте­ри та комп’ютер­ні си­сте­ми для на­вчаль­них за­кла­дів осві­ти; за­хи­ще­ні комп’юте­ри; еле­ктрон­ні кон­троль­но-ка­со­ві апа­ра­ти; ви­ро­би си­ло­вої еле­ктро­ні­ки для еле­ктро­транс­пор­ту, за­лі­зни­чних ва­го­нів та ва­го­нів ме­тро­по­лі­те­ну; еле­ктрон­ні си­сте­ми управ­лі­н­ня ві­тро­ви­ми тур­бі­на­ми; дру­ко­ва­ні пла­ти і плів­ко­ві ви­ро­би то­що. Та го­лов­не, що во­ни ста­ли ко­ри­сту­ва­ти­ся ши­ро­ким по­пи­том са­ме на ві­тчи­зня­них те­ре­нах. Яскра­вим то­му під­твер­дже­н­ням є та­кож і те, що ДНВП «Еле­ктрон­маш» во­дно­час став ба­га­то­ра­зо­вим пе­ре­мож­цем рі­зних між­на­ро­дних та все­укра­їн­ських кон­кур­сів, а йо­го про­ду­кція отри­ма­ла чи­ма­ло ме­да­лей та ди­пло­мів. Тож під­при­єм­ство пов­сяк­день мі­цно й на­дій­но ста­ва­ло на свої но­ги.

Ста­тут змі­ни­ли, а ко­ле­ктив не по­пе­ре­ди­ли

У 2009 ро­ці, згі­дно з на­ка­зом Фон­ду дер­жав­но­го май­на Укра­ї­ни № 68 від 22.01.2009 р., ДНВП «Еле­ктрон­маш» зно­ву вклю­ча­ють до пе­ре­лі­ку під­при­ємств, що під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції. На під­ста­ві цьо­го на­ка­зу Мін­пром­по­лі­ти­ки Укра­ї­ни як ор­га­ну управ­лі­н­ня осо­бли­во

на­го­ло­шую на да­но­му фа­кті, на той час бу­ли роз­ро­бле­ні за­хо­ди пе­ре­д­при­ва­ти­за­цій­ної під­го­тов­ки під­ві­дом­чих йо­му під­при­ємств, у т.ч. і ДНВП «Еле­ктрон­маш». З ура­ху­ва­н­ням ви­ще за­зна­че­них за­хо­дів Мін­пром­по­лі­ти­ки Укра­ї­ни від 15.06. 2009 р. за № 400 був за­твер­дже­ний Ста­тут ДНВП «Еле­ктрон­маш» зі ста­ту­тним ка­пі­та­лом, який на­ле­жить дер­жа­ві, в роз­мі­рі 43 118 тис. (со­рок три міль­йо­ни сто ві­сім­над­цять ти­сяч) гри­вень, а вла­сність ко­ле­кти­ву за­ли­ши­ла­ся від­обра­же­ною в ба­лан­сі під­при­єм­ства за 2009 рік у роз­мі­рі 64 675 000 (ші­ст­де­сят чо­ти­ри міль­йо­ни шіс­тсот сім­де­сят п’ять ти­сяч) гри­вень як не­за­ре­є­стро­ва­ний ка­пі­тал, на який при при­ва­ти­за­ції під­при­єм­ства ма­ють бу­ти ви­пу­ще­ні імен­ні акції. Та­ким чи­ном на­ка­зом ФДМУ № 1168 від 27.07.2009 р. бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня про при­ва­ти­за­цію об’єкта — ДНВП «Еле­ктрон- маш» шля­хом про­да­жу акцій у су­мі 43 118 тис. (со­рок три міль­йо­ни сто ві­сім­над­цять ти­сяч) гри­вень, що на­ле­жать дер­жа­ві в го­спо­дар­ських то­ва­ри­ствах. Зда­ва­ло­ся б, на­ре­шті при­ва­ти­за­ція від­бу­ла­ся. Але отут і по­чи­на­є­ться чу­да­сія.

У 2014 ро­ці, згі­дно з Актом при­йма­н­ня-пе­ре­да­чі ДНВП «Еле­ктрон­маш» зі сфе­ри управ­лі­н­ня Мі­ні­стер­ства про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки до сфе­ри управ­лі­н­ня Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі, який бу­ло під­пи­са­но 24 жов­тня 2014 ро­ку, ДНВП «Еле­ктрон­маш» пе­ре­да­но зі сфе­ри управ­лі­н­ня Мін­пром­по­лі­ти­ки до сфе­ри управ­лі­н­ня Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку зі ста­ту­тним ка­пі­та­лом 43 508 000 (со­рок три міль­йо­ни п’ятсот ві­сім ти­сяч) гри­вень. Але під час укла­да­н­ня 7 лю­то­го 2017 ро­ку чер­го­во­го го­спо­дар­сько­го до­го­во­ру ке­рів­ни­цтву ДНВП «Еле­ктрон­маш» ра­птом ста­ло ві­до­мо про не­спо­ді­ва­ну змі­ну йо­го вла­сної на­зви з ДНВП «Еле­ктрон­маш» на Дер­жав­не під­при­єм­ство «Еле­ктрон­маш». По­ка­зо­во, що за­зна­че­на ре­є­стра­цій­на дія що­до вне­се­н­ня змін до ві­до­мо­стей про юри­ди­чну осо­бу ДНВП «Еле­ктрон­маш» бу­ла вчи­не­на ще 29 ве­ре­сня 2016 ро­ку, до то­го ж при­ва­тним, а не дер­жав­ним но­та­рі­у­сом на під­ста­ві на­ка­зу Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку від 28.09.2016 р. № 1621. В ре­зуль­та­ті здій­сне­н­ня при­ва­тним но­та­рі­у­сом ви­ще­вка­за­них ре­є­стра­цій­них дій бу­ло та­кож за­твер­дже­но Ста­тут під­при­єм­ства в но­вій ре­да­кції, де змі­не­но ро­змір дер­жав­но­го ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу, а са­ме збіль­ше­но з 43 508 000 (со­ро­ка трьох мільйонів п’яти­сот во­сьми ти­сяч) гри­вень до 108 183 000 (ста во­сьми мільйонів ста ві­сім­де­ся­ти трьох ти­сяч) гри­вень фа­кти­чно за ра­ху­нок вла­сно­сті тру­до­во­го ко­ле­кти­ву під­при­єм­ства, про що ні­де не зга­ду­ва­ло­ся жо­дним сло­вом. Вар­то за­зна­чи­ти, що про ви­ще­за­зна­че­ні змі­ни та факт здій­сне­н­ня вка­за­них дій, а та­кож про під­ста­ви для вне­се­н­ня та­ких змін ДНВП «Еле­ктрон­маш» по­ві­дом­ле­не не бу­ло. За­зви­чай змі­ни в управ­лін­ні най­ва­жли­ві­ши­ми ви­ро­бни­чи­ми об’єкта­ми ві­тчи­зня­ної про­ми­сло­во­сті без рі­ше­н­ня уря­ду не здій­сню­ю­ться. Але в цьо­му ра­зі за­мі­на про­філь­но­го мі­ні­стер­ства на ін­ше в управ­лін­ні та­ким над­зви­чай­но спе­ци­фі­чним об’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня з ви­ро­бни­цтва комп’ютер­ної та об­чи­слю­валь­ної те­хні­ки ви­да­є­ться до­сить ма­ло­ефе­ктив­ним за­хо­дом із то­чки зо­ру успі­шної еко­но­мі­чної пер­спе­кти­ви в подаль­шо­му. Адже це все одно, що до­ру­чи­ти за­пуск ко­смі­чних об’єктів, на­при­клад, якійсь фут­боль­ній ко­ман­ді, не­хай і най­кра­щій в Єв­ро­пі. Та й від­кри­те рей­дер­ське, іна­кше не на­звеш, за­хо­пле­н­ня ка­пі­та­ло­вкла­день за­вод­чан без їхньої на те зго­ди, на­віть для по­треб вій­ни з Ро­сі­єю на схо­ді Укра­ї­ни, якщо в край- ньо­му ви­пад­ку допу­сти­ти по­ді­бні мо­ти­ва­ції при по­шу­ку не­об­хі­дних для цьо­го ко­штів, теж ви­гля­дає до­сить сум­нів­ним. Адже це ще да­ле­ко не до­ко­на­ний факт, що во­ни в та­ко­му ви­пад­ку в пов­но­му об­ся­зі бу­дуть ви­ко­ри­ста­ні за по­тре­бою.

Ди­ре­ктор… злов­жи­вав. Вла­дою

По­ді­бні сум­нів­ні ма­ні­пу­ля­ції ви­со­ко­по­са­дов­ців Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку бу­ли ма­ло­зро­зумі­лі. Про­те тру­до­вий ко­ле­ктив не міг з ни­ми спо­кій­но зми­ри­ти­ся, осо­бли­во з втра­тою при­на­ле­жних їм ка­пі­та­ло­вкла­день у роз­ви­ток під­при­єм­ства на су­му 64 675 000 (ші­ст­де­сят чо­ти­ри міль­йо­ни шіс­тсот сім­де­сят п’ять ти­сяч) гри­вень. На за­хист їхніх ін­те­ре­сів ста­ла проф­спіл­ка. Проф­спіл­ко­вий ко­мі­тет пер­вин­ної проф­спіл­ко­вої ор­га­ні­за­ції ДНВП «Еле­ктрон­маш» ще в гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку зму­ше­ний був звер­ну­ти­ся з від­по­від­ним су­до­вим по­зо­вом у Го­спо­дар­ський суд м. Ки­є­ва. Роз­по­ча­ли­ся без­ре­зуль­та­тні пе­ре­мо­ви­ни. І то­ді Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку вда­ло­ся до край­ніх ме­то­дів ти­ску без­по­се­ре­дньо на ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ДП «Еле­ктрон­маш». 27 бе­ре­зня 2018 ро­ку на офі­цій­но­му веб-сай­ті йо­го прес-слу­жба зро­би­ла та­ке по­ві­дом­ле­н­ня: «Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни 26 бе­ре­зня 2018 ро­ку звіль­ни­ло ди­ре­кто­ра дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Еле­ктрон­маш» Ві­кто­ра Мо­ву з за­йма­ної по­са­ди у зв’яз­ку зі зло­вжи­ва­н­ня­ми вла­дою і слу­жбо­вим ста­но­ви­щем». А да­лі по­ві­дом­ля­ло­ся: «Ін­фор­ма­ція про зло­вжи­ва­н­ня та по­ру­ше­н­ня на­ді­йшла до Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку від Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни. За да­ни­ми СБУ, під час пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді ди­ре­кто­ра під­при­єм­ства Ві­ктор Мо­ва ра­зом з ін­ши­ми по­са­до­ви­ми осо­ба­ми з 2000 ро­ку не­за­кон­но при­вла­сни­ли дер­жав­не май­но на су­му по­над 60 млн. гри­вень, а та­кож не­за­кон­но при­вла­сни­ли ви­ро­бни­чі при­мі­ще­н­ня за­галь­ною пло­щею по­над 88 384,4 м кв., оздо­ров­чий та­бір та ін­ші акти­ви на ко­ристь під­при­єм­ства, за­снов­ни­ком яко­го є ро­дич Ві­кто­ра Мо­ви...»

Ме­не осо­би­сто най­біль­ше за­ці­ка­ви­ло ще та­ке по­ві­дом­ле­н­ня: «Се­ред зло­вжи­вань, ви­яв­ле­них пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми на ДП «Еле­ктрон­маш» під час ді­яль­но­сті Ві­кто­ра Мо­ви є та­кож при­дба­н­ня про­тя­гом 2015—2016 ро­ку рі­зних то­ва­рів на су­му 31 239 млн. грн. за ко­шти під­при­єм­ства для вла­сних по­треб, не­за­кон­на роз­тра­та ко­штів ДП «Еле­ктрон­маш» че­рез пе­ре­да­чу еле­ктро­ме­реж у ко­ри­сту­ва­н­ня при­ва­тним ко­мер­цій­ним стру­кту­рам без подаль­шої опла­ти за неї, не­до­три­ма­н­ня ви­мо­ги що­до пу­блі­чно­сті зві­ту держ­під­при­єм­ства про свою ді­яль­ність то­що». Про­сто не­зба­гнен­но, що за яки­хось два ро­ки бу­ло роз­ба­за­ре­но по­над 1 (один) млрд. до­ла­рів при ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі всьо­го в яки­хось 108 млн. гри­вень. І це, до то­го ж, за від­су­тно­сті за­бор­го­ва­но­сті з ви­пла­ти зар­пла­тні та ін­ших за­бор­го­ва­но­стей, про що свід­чать чи­слен­ні пе­ре­вір­ки. Бо­же, та ми ма­є­мо го­спо­дар­чо­го ге­нія, ко­трий від­ра­зу му­сив би очо­ли­ти на­віть не Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, а весь уряд і без зай­вих зво­лі­кань ро­зі­гна­ти всіх не­здар і дар­мо­їдів. То­чно не­здар, бо ці­лих два ро­ки під бо­ком у мі­ні­стер­ства чи­ни­лись та­кі не­по­доб­ства з роз­ба­за­рю­ва­н­ня не­су­сві­тніх ко­штів, а во­но й оком не мор­гну­ло при цьо­му. Чи 1 млрд. до­ла­рів опри­лю­дню­вав­ся на­сам­пе­ред для то­го, щоб стра­шні­ше бу­ло, а лю­ди від­ра­зу по­ві­ри­ли в цю аб­сур­дну ні­се­ні­тни­цю? Ну, не ві­рю я в зло­дій­ку­ва­тість та зло­чин­ну вда­чу Ві­кто­ра Іва­но­ви­ча. Хоч убий­те, не ві­рю. І ні­хто не по­ві­рить. Адже лю­ди­на май­же пів­сто­лі­т­тя жи­т­тя від­да­ла цьо­му під­при­єм­ству, з яких чи не три де­ся­ти­лі­т­тя до­сить успі­шно — ко­му на за­здрість, а ко­му на вті­ху — очо­лю­ва­ла йо­го.

Про успі­шність ро­бо­ти свід­чать на­сам­пе­ред чи­слен­ні йо­го на­го­ро­ди — як осо­би­сті, так і під­при­єм­ству та в тру­до­во­му ко­ле­кти­ві ко­жно­му пра­ців­ни­ко­ві осі­бно. Чи він їх ку­пу­вав? Але то­ді за та­кі, ні­би роз­ба­за­ре­ні, гро­ші Ві­ктор Мо­ва міг би й Зір­ку Ге­роя Укра­ї­ни, яку, між ін­шим, по­справ­жньо­му за­слу­го­вує за свій зви­тя­жний труд на бла­го Ба­тьків­щи­ни в та­кій над­зви­чай­но від­по­від­аль­ній сфе­рі ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва, при­ку­пи­ти. Бе­звід­по­від­аль­но до­ба­ла­ка­ти­ся мо­жна до всьо­го. Зро­зумі­ло, що Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку не за­слу­го­вує на­віть на ма­лень­ку в на­шо­му ви­пад­ку до­ві­ру. А що ж нам то­ді за­ли­ша­є­ться ду­ма­ти про всіх го­лів уря­дів та пре­зи­ден­тів Укра­ї­ни, з ко­три­ми узго­джу­ва­ли при­зна­че­н­ня на по­са­ду й хто на­го­ро­джу­вав ор­де­на­ми ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ДНВП «Еле­ктрон­маш» Ві­кто­ра Іва­но­ви­ча Мо­ву?!

P.S. 23 ли­пня 2018 ро­ку не­ві­до­ми­ми бу­ло здій­сне­но рей­дер­ське за­хо­пле­н­ня Дер­жав­но­го на­у­ко­во-ви­ро­бни­чо­го під­при­єм­ства «Еле­ктрон­маш». Пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни сто­ли­ці за­ли­ши­ли да­ний факт без на­ле­жної ува­ги та від­по­від­них по­яснень.

Про­сто не­зба­гнен­но, що за яки­хось два ро­ки бу­ло роз­ба­за­ре­но по­над один мі­льярд до­ла­рів при ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі всьо­го в яки­хось 108 млн. гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.