Ав­то­мо­бі­лі­сти з но­жа­ми

У Та­джи­ки­ста­ні ав­то нав­ми­сне в’їха­ло в гру­пу іно­зем­них ту­ри­стів: чо­ти­ри лю­ди­ни за­ги­ну­ли

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

На пів­дні Та­джи­ки­ста­ну, в Ха­тлон­ській обла­сті, 29 ли­пня ав­то­мо­біль в’їхав у гру­пу іно­зем­них ту­ри­стів, які по­до­ро­жу­ва­ли кра­ї­ною на ве­ло­си­пе­дах. Троє з них за­ги­ну­ли на мі­сці, ще один по­ра­не­ний по­мер у лі­кар­ні. Се­ред за­ги­блих — двоє гро­ма­дян США, а та­кож гро­ма­дя­ни Швей­ца­рії і Ні­дер­лан­дів, по­ві­дом­ляє «Ра­діо Сво­бо­да». Дже­ре­ло ін­фор­ма­цій­но­го ре­сур­су «Ахбор» ствер­джує, що пі­сля на­їзду зло­чин­ці на­па­ли на ту­ри­стів із но­жа­ми, то­му по­дія по­бли­зу се­ли­ща Дан­гар на­га­дує те­ра­кти з ви­ко­ри­ста­н­ням ав­то­мо­бі­лів та ко­лю­чо-рі­жу­чої зброї, які ви­ко­ри­сто­ву­ють ісла­мі­сти в єв­ро­пей­ських мі­стах.

Ще трьох по­стра­жда­лих шпи­та­лі­зу­ва­ли. Мі­лі­ція Та­джи­ки­ста­ну по­ві­до­ми­ла, що ча­сти­ну пі­до­зрю­ва­них у нав­ми­сно­му на­їзді зна­йшли в се­лі Тор­бу­лок Ха­тлон­ської обла­сті, при за­три­ман­ні двох із них уби­ли, оскіль­ки во­ни здій­сни­ли опір, одно­го за­три­ма­ли. За по­ві­дом­ле­н­ням мі­сце­вих пра­во­охо­рон­ців, ін­ших пі­до­зрю­ва­них у при­че­тно­сті до на­па­ду роз­шу­ку­ють. За да­ни­ми ко­ре­спон­ден­та «Ра­діо Сво­бо­да», вла­да ор­га­ні­зу­ва­ла огляд ав­то­ма­шин на всіх до­ро­гах ре­гіо­ну, де ста­ла­ся тра­ге­дія. Спів­ро­бі­тни­ки си­ло­вих стру­ктур ре­тель­но пе­ре­ві­ря­ють, зокре­ма, й ав­то­транс­порт сво­їх ко­лег. Мі­лі­ція вже зна­йшла ав­то­мо­біль мар­ки Daewoo Leganza, який на­ле­жить ме­шкан­цю мі­ста Ну­рек 21-рі­чно­му Джа­фа­рід­ді­ну Юсу­по­ву. «По­шко­дже­н­ня на цьо­му ав­то­мо­бі­лі свід­чать про при­че­тність до здій­сне­н­ня цьо­го зло­чи­ну, — мо­ві­до­ми­ли в МВС Та­джи­ки­ста­ну. Та­кож учо­ра з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція про за­три­ма­н­ня ще трьох пі­до­зрю­ва­них. Їх за­а­ре­шту­ва­ли з до­по­мо­гою свід­чень пер­шо­го за­три­ма­но­го.

Вла­да Та­джи­ки­ста­ну не ви­ко­ри­сто­вує сло­во «те­ракт» що­до то­го, що ста­ло­ся в Дан­гар­сько­му ра­йо­ні Ха­тлон­ської обла­сті. Але гла­ва МВС кра­ї­ни вже по­ві­до­мив, що на­їзд бу­ло здій­сне­но та­ки нав­ми­сно. Він та­кож за­зна­чив, що пі­сля на­їзду зло­чин­ці ви­ско­чи­ли з ма­ши­ни й на­ма­га­ли­ся до­рі­за­ти ту­ри­стів на зем­лі но­жа­ми. Як і в по­ді­бних ви­пад­ках в ЄС чи США, ді­я­ла, ймо­вір­но, ор­га­ні­зо­ва­на гру­па, а не те­ро­рист-са­мі­тник, який на­ди­вив­ся ро­ли­ків про «джи­хад» в ін­тер­не­ті.

Пре­зи­дент Та­джи­ки­ста­ну Емо­ма­лі Ра­хмон 30 ли­пня ви­сло­вив спів­чу­т­тя сво­їм ко­ле­гам у США, Швей­ца­рії та Ні­дер­лан­дах і по­обі­цяв зна­йти вин­них у на­па­ді й при­тяг­ти їх до від­по­від­аль­но­сті.

2018 рік у Та­джи­ки­ста­ні ого­ло­ше­ний ро­ком ту­ри­зму. За офі­цій­ни­ми да­ни­ми, кіль­кість іно­зем­них ту­ри­стів, які тіль­ки за п’ять мі­ся­ців цьо­го ро­ку при­бу­ли до Та­джи­ки­ста­ну, пе­ре­ви­щи­ла 900 ти­сяч осіб, що в чо­ти­ри ра­зи біль­ше в по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку.

Але пі­сля цьо­го пер­шо­го за­ма­ху на іно­зем­ців на те­ри­то­рії Та­джи­ки­ста­ну весь са­мо­стій­ний ту­ризм до ці­єї кра­ї­ни опи­нив­ся під за­гро­зою, за­зна­чає по­ін­фор­мо­ва­ний у по­ді­ях у Цен­траль­ній Азії сайт ferghana. ru. За ін­фор­ма­ці­єю сай­ту, до гру­пи з се­ми ве­ло­си­пе­ди­стів вхо­ди­ли ви­ня­тко­во іно­зем­ці: двоє аме­ри­кан­ців, двоє швей­цар­ців, один гол­лан­дець, один ні­мець і один фран­цуз. Фран­цу- зу по­та­ла­ни­ло, оскіль­ки він від­став від гру­пи і йо­го не бу­ло на мі­сці на­їзду.

Ви­ни­кає за­пи­та­н­ня, чо­му ж так зріс по­тік ту­ри­стів до Та­джи­ки­ста­ну і су­мі­жних Узбе­ки­ста­ну та Кир­гиз­ста­ну? Це стан­дар­тний на­бір кра­їн для іно­зем­ців. Спра­ва в то­му, що ці три кра­ї­ни є най­більш до­сту­пні в сен­сі отри­ма­н­ня віз і одно­ча­сно най­більш ці­ка­ві з то­чки зо­ру при­ро­дних та істо­ри­чних об’єктів. І ще два ва­жли­ві мо­мен­ти: ці кра­ї­ни ду­же де­ше­ві («мо­жна по­до­ро­жу­ва­ти зов­сім без гро­шей», як пи­шуть в ін­тер­не­ті ті, хто вже там по­бу­вав) і слав­ля­ться го­стин­ні­стю мі­сце­вих ме­шкан­ців.

Най­по­пу­ляр­ні­ший мар­шрут у Та­джи­ки­ста­ні — сла­ве­тний Па­мір­ський тракт, який про­хо­дить вздовж кор­до­ну з Аф­га­ні­ста­ном. Хо­ча дві кра­ї­ни і роз­ді­ляє бур­хли­ва рі­ка Пяндж, але во­на міл­ка і її мо­жна по­до­ла­ти. Тоб­то кон­та­кти аф­ган­ських і та­джи­цьких ісла­мі­стів ціл­ком мо­жли­ві.

Ве­ло­ту­ри­сти в Ку­ля­бi не­за­дов­го до iн­ци­ден­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.