Чи­та­ти ру­ка­ми

До­бро­чин­ці при­дба­ли най­су­ча­сні­ший при­стрій для дру­ку книг для лю­дей із ва­да­ми зо­ру

Ukrayina Moloda - - Суспільство - Ва­ле­рія ЗАПОЛЬСЬКА

Чи зна­є­те, як ви­гля­дає кни­га шри­фтом Брай­ля? А її ці­ну? Та­кий «Бу­квар», на­при­клад, у спе­ці­а­лі­зо­ва­но­му ін­тер­нет-ма­га­зи­ні про­по­ну­ють при­дба­ти за 700 гри­вень!

Спри­йма­ти світ ли­ше на до­тик та слух — ре­аль­ність, якою жи­ве в Укра­ї­ні по­над 80 ти­сяч лю­дей із по­ру­ше­н­ням зо­ру. Май­же 10 ти­сяч iз них — ді­ти. Про­бле­ма, що сто­су­є­ться дру­ку книг спе­ці­аль­ним шри­фтом Брай­ля в Укра­ї­ні, оче­ви­дна. Зви­чай­ні для за­га­лу пло­ско­дру­ко­ва­ні ви­да­н­ня ви­хо­дять на­кла­дом близь­ко 45 тис. при­мір­ни­ків у той час, як шри­фтом Брай­ля — 4-5 книг на рік, а за дер­жав­ні ко­шти ви­да­ю­ться ли­ше 1-2.

Ще тро­хи цифр. Кни­га фор­ма­ту А5, що на­дру­ко­ва­на пло­ско­дру­ко­ва­ним текс­том, має об­сяг при­бли­зно 50 сто­рі­нок вар­ті­стю від 50 грн. Це від­по­від­ає 140 сто­рін­кам кни­ги шри­фтом Брай­ля. Друк та­кої кни­ги об­хо­ди­ться в 400-1000 грн.

На сьо­го­днi фон­ди шкіль­них бі­бліо­тек в Укра­ї­ні на­пов­не­ні під­ру­чни­ка­ми, що на­дру­ко­ва­ні шри­фтом Брай­ля, на 15-40%.

Це не­аби­як тур­бу­ва­ло не­бай­ду­жих лю­дей. Та­ким чи­ном бу­ло ство­ре­но во­лон­тер­ський про­ект, спря­мо­ва­ний на за­без­пе­че­н­ня віль­но­го до­сту­пу до ін­фор­ма­ції лю­дей iз по­ру­ше­н­ня­ми зо­ру че­рез ство­ре­н­ня книг та ін­ших ма­те­рі­а­лів, на­дру­ко­ва­них шри­фтом Брай­ля. Про­ект Braille Studio ре­а­лі­зу­є­ться гро­мад­ською ор­га­ні­за­ці­єю лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю Fight For Right та Во­лин­ським осе­ред­ком ГО «Ге­не­ра­ція успі­шної дії».

Спів­ко­ор­ди­на­тор­ка Braille Studio Юлія Са­чук роз­по­ві­ла про до­свід дру­ку­ва­н­ня книг шри­фтом Брай­ля. Ко­ли тіль­ки ви­йшла се­рія книг «Гар­рі Пот­тер», ко­ман­да во­лон­те­рів хо­ди­ла по Лу­цьку вер­те­пом, щоб зі­бра­ти ко­шти на друк по­пу­ляр­ної кни­ги. За­мо­вив­ши в дру­кар­ні зраз­ки, во­ни зро­зумі­ли, що отри­ма­ють не­які­сний про­дукт. Са­ме то­ді бу­ло ви­рі­ше­но ку­пи­ти вла­сне обла­дна­н­ня.

Не­що­дав­но в Укра­ї­ні з’явив­ся пер­ший про­фе­сій­ний при-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.