ЧІ­Пляє па­спорт

Чи уні­вер­саль­ні ID-кар­тки як основ­ний до­ку­мент пі­сля двох ро­ків ре­фор­ми

Ukrayina Moloda - - Суспільство - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Уже два ро­ки, як в Укра­ї­ні діє за­кон що­до змін у па­спорт­ній сфе­рі, який сво­го ча­су ще на рів­ні за­ко­но­про­е­кту роз­кри­ти­ку­ва­ли гро­мад­ські екс­пер­ти. І про ймо­вір­ні ри­зи­ки па­спорт­ної ре­фор­ми фа­хів­ці го­во­ри­ли ще до ухва­ле­н­ня за­ко­ну. Чи під­твер­ди­ли­ся ці про­гно­зи?

«Па­спорт­ні пи­та­н­ня» за­ли­ша­ю­ться акту­аль­ни­ми, не пов­ні­стю ви­рі­ше­ни­ми й на сьо­го­дні­шній день. Аби роз­ста­ви­ти всі кра­пки в цьо­му ва­жли­во­му пи­тан­ні, вне­сти пев­ні про­по­зи­ції, Центр по­лі­ти­ко-пра­во­вих ре­форм про­вів прес-кон­фе­рен­цію «Два ро­ки па­спорт­ної ре­фор­ми: про­бле­ми без ви­рі­ше­н­ня?».

Уча­сни­ки прес-кон­фе­рен­ції, спі­ке­ри: Ві­ктор Ти­мо­щук, за­сту­пник го­ло­ви прав­лі­н­ня Цен­тру по­лі­ти­ко-пра­во­вих ре­форм, Єв­ген Школь­ний, екс­перт цьо­го Цен­тру, і На­та­лія Со­ко­лен­ко, за­сту­пник го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Гро­мад­сько­го ра­діо», уча­сни­ця ру­ху «Стоп цен­зу­рі!», — на­ве­ли кон­кре­тні жит­тє­ві при­кла­ди, з яки­ми зі­штов­ху­ю­ться лю­ди при отри­ман­ні па­спор­тів.

Фа­хів­ці та­кож роз­по­ві­ли про змі­ни в па­спорт­ній сфе­рі та клю­чо­ві про­бле­ми, що спри­чи­нив за­кон. Се­ред топ­про­блем: ле­га­лі­за­ція ді­яль­но­сті дер­жав­но­го під­при­єм­ства «До­ку­мент» у сфе­рі па­спорт­них до­ку­мен­тів; упро­ва­дже­н­ня па­спор­тів ви­ня­тко­во у фор­мі кар­тки з без­кон­та­ктним еле­ктрон­ним но­сі­єм і па­пе­ро­вою до­від­кою, подаль­ша від­су­тність чі­тко­го пе­ре­лі­ку до­ку­мен­тів для отри­ма­н­ня па­спор­тів, що зу­мов­лює го- лов­ний біль для гро­ма­дян, і в то­му чи­слі — вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб.

«Ми у Цен­трі по­лі­ти­ко-пра­во­вих ре­форм не мар­ну­ва­ли ча­су впро­довж остан­ніх двох ро­ків і роз­ро­би­ли за­ко­но­про­ект, щоб ви­рі­ши­ти всі бо­лю­чі про­бле­ми па­спорт­ної сфе­ри. Ми на­пра­ви­ли йо­го до Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ і Дер­жав­ної мі­гра­цій­ної слу­жби», — ска­зав, зокре­ма, Єв­ген Школь­ний.

За сло­ва­ми чле­на прав­лі­н­ня Цен­тру по­лі­ти­ко-пра­во­вих ре­форм Ві­кто­ра Ти­мо­щу­ка, вар­тість па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни, і вну­трі­шньо­го, і для ви­їзду за кор­дон, має бу­ти єди­на в усіх уста­но­вах, які упов­но­ва­же­ні ви­да­ва­ти та­кі до­ку­мен­ти. Він на­го­ло­сив, що ни­ні в Укра­ї­ні «ле­га­лі­зо­ва­на та­ка па­ра­зи­ту­ю­ча стру­кту­ра, як дер­жав­не під­при­єм­ство «До­ку­мент», ві­до­мий як «Па­спорт­ний сер­віс», не­зва­жа­ю­чи на те, що в са­мо­му за­ко­ні є чі­тка ви­мо­га, яка за­бо­ро­няє бра­ти будь-які до­да­тко­ві гро­ші за адмі­ні­стра­тив­ні по­слу­ги».

Ві­ктор Ти­мо­щук по­яснив, що в «Па­спорт­но­му сер­ві­сі» до­да­тко­во за за­кор­дон­ний па­спорт «тре­ба за­пла­ти­ти 400 грн., ні­би­то за на­да­н­ня ін­фор­ма­ції та кон­суль- нтер для дру­ку кни­жок шри­фтом Брай­ля — для ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту це не ди­ви­на, але ко­штує при­стрій не­ма­ло. Ще ми­ну­ло­го ро­ку, у трав­ні, зiні­ці­ю­ва­ли збір ко­штів на BrailleBox V5 ко­ман­ди жур­на­лу L’Offi та ПУМБу. Спо­ча­тку ра­зом ви­пу­сти­ли зви­чай­ний пу­тів­ник ма­ло­ві­до­ми­ми ту­ри­сти­чни­ми мар­шру­та­ми Укра­ї­ни, да­ру­ва­ли дру­зям і клі­єн­там, а по­тім на­дру­ку­ва­ли дру­гу пар­тію вже на про­даж — щоб ча­сти­ну при­бу­тку спря­му­ва­ти на при­дба­н­ня BrailleBox V5. Та­ким чи­ном уда­ло­ся аку­му­лю­ва­ти не­до­ста­тньо гро­шей. То­му при­бли­зно по­ло­ви­ну вар­то­сті по­крив ПУМБ. Пов­на вар­тість BrailleBox V5 — 16 тис. єв­ро. та­цій». Але при цьо­му на­га­дав, що, від­по­від­но до ст. 20 За­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до до­ку­мен­тів, що під­твер­джу­ють гро­ма­дян­ство Укра­ї­ни, по­свід­чу­ють осо­бу чи її спе­ці­аль­ний ста­тус, спря­мо­ва­них на лі­бе­ра­лі­за­цію Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом ві­зо­во­го ре­жи­му для Укра­ї­ни» (№1474), вар­тість адмі­ні­стра­тив­ної по­слу­ги є одна­ко­вою в усіх упов­но­ва­же­них суб’єктів, а стя­гне­н­ня до­да­тко­вих пла­те­жів за адмі­ні­стра­тив­ну по­слу­гу за­бо­ро­ня­є­ться.

Обур­ли­вим та­кож є те, що за два ро­ки

пі­сля по­ча­тку па­спорт­ної ре­фор­ми ви­яв­ле­но низ­ку не­до­лі­ків у ви­ко­ри­стан­ні но­во­го па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни у ви­гля­ді ID-кар­тки.

«Ко­ли ви за­мов­ля­є­те по­слу­ги, то без па­пе­ро­вої до­від­ки про ре­є­стра­цію мі­сця про­жи­ва­н­ня у біль­шо­сті дер­жав­них чи при­ва­тних уста­нов не при­ймуть ли­ше па­спорт у фор­мі кар­тки. Ін­фор­ма­цію про мі­сце­про­жи­ва­н­ня не на­но­сять на пла­сти­ко­ву по­верх­ню кар­тко­во­го па­спор­та, во­на — тіль­ки у чи­пі. Щоб зчи­та­ти з ньо­го ін­фор­ма­цію, по­трі­бне спе­ці­аль­не обла­дна­н­ня, а йо­го скрізь не ви­ста­чає. І та­ка до­від­ка роз­мі­ром А4 є вкрай не­зру­чною (у ви­ко­ри­стан­ні)», — роз­по­ві­ла за­сту­пник го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Гро­мад­сько­го ра­діо» На­та­лія Со­ко­лен­ко.

Усі екс­пер­ти за­про­по­ну­ва­ли за­ко­но­дав­чо за­крі­пи­ти су­му єди­но­го пла­те­жу за вну­трі­шній (чи за­кор­дон­ний) па­спор­ти, на­да­ти пра­во гро­ма­дя­ни­ну за­мов­ля­ти ID-кар­тку з чи­пом або без ньо­го, в IDкар­тці від­обра­жа­ти ін­фор­ма­цію про мі­сце ре­є­стра­ції на пла­сти­ко­вій по­верх­ні та вно­си­ти її за ба­жа­н­ням гро­ма­дя­ни­на.

«Ми ви­сту­па­є­мо за те, щоб держ­під­при­єм­ство «До­ку­мент» лі­кві­ду­ва­ти, але якщо Мі­гра­цій­на слу­жба так твер­до про­ти, то ми про­по­ну­є­мо ін­ший ва­рі­ант... Ча­сти­ну адмін­збо­ру за па­спорт — 60% — під­при­єм­ство за­ли­шає у се­бе, а 40% пе­ре­ка­зує до спе­ці­аль­но­го фон­ду Дер­жбю­дже­ту, але су­ма, яку спла­чує гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни за ви­го­тов­ле­н­ня па­спор­та, має бу­ти одна», — ре­зю­му­вав Єв­ген Школь­ний.

При­стрій, який до­по­мо­же по­над 80 ти­ся­чам лю­дей з по­ру­ше­н­ням зо­ру.

При­стро­їв для зчи­ту­ва­н­ня ін­фор­ма­ції з па­спорт­них ID-кар­ток бра­кує.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.