Шпи­гун і атом­на бом­ба

У три­ле­рі про ча­си Дру­гої сві­то­вої Пол Радд зі­грав ге­роя з ро­ди­ни укра­їн­ських емі­гран­тів

Ukrayina Moloda - - Культура - Ін­на УСТИЛОВСЬКА

У про­кат ви­хо­дить істо­ри­чний три­лер «Шпи­гун­ська гра» про ча­си Дру­гої сві­то­вої. Існу­ють лю­ди, яким вій­на па­сує. Та­кі, чий дім у мир­ний час — бейс­боль­ний ста­діон і бі­бліо­те­ка. Хто не го­то­вий ста­ти чо­ло­ві­ком і ба­тьком, але зрі­лий для то­го, щоб по­мер­ти за кра­ї­ну. Та­кі то­чно зна­ють, що слід ро­би­ти, і ма­ють упев­не­ність, як бу­де пра­виль­но. Го­лов­ний ге­рой істо­ри­чно­го три­ле­ра «Шпи­гун­ська гра» поль­сько-ав­стра­лій­сько­го ре­жи­се­ра Бе­на Лу­ї­на — бейс­бо­ліст, ін­те­ле­кту­ал і по­лі­глот Мо Берг. Він ві­до­мий спор­тсмен — але йо­го кар’єра скін­че­на, ви­пу­скник Прін­сто­ну — але не мо­же вто­ро­па­ти, на що це обра­зи­ла­ся йо­го дів­чи­на. По­чи­на­є­ться Дру­га сві­то­ва, йо­го вер­бує Управ­лі­н­ня стра­те­гі­чних служб — по­пе­ре­дник ЦРУ. Тут, за сло­ва­ми Мо Бер­га, по­чи­на­ю­ться ве­се­ло­щі.

За сю­же­том кар­ти­ни «Шпи­гун­ська гра», США знає, що в Ні­меч­чи­ні пра­цює фі­зик, який роз­ро­бляє атом­ну бом­бу. Це Вер­нер Гей­зен­берг — осо­ба, яка не­ві­до­мо, чи то ста­ран­но ви­ко­нує на­ка­зи фа­шист­ської вла­ди, чи то сум­лін­но за­тя­гує час, нав­ми­сне во­дя­чи ла­бі­рин­та­ми ядер­ної фі­зи­ки ні­ме­цьку ла­бо­ра­то­рію. Мо Берг отри­мує на­каз про всяк ви­па­док уби­ти ви­зна­чно­го фі­зи­ка. На­ка­зи під час вій­ни обго­во­рю­ва­ти не прийня­то. Мо Берг і не обго­во­рює — про­сто дає зго­ду, ви­ру­шає в Ні­меч­чи­ну, а діє на свій роз­суд. «Я по- го­во­рю з ним», — го­во­рить бейс­бо­ліст. І стає ста­ран­ним учнем, який по­чи­нає крок за кро­ком до­слі­джу­ва­ти Вер­не­ра Гей­зен­бер­га, чию при­ва­тність і жи­т­тя фа­ши­сти га­ря­че обе­рі­га­ють.

Роль шпи­гу­на ви­ко­нує Пол Радд — зір­ка мар­ве­лів­ської но­вин­ки «Лю­ди­на­Му­ра­ха та Оса». Фі­зи­ка грає но­мі­нант пре­мій BAFTA та «То­ні» Марк Стронг. У філь­мі зня­ли­ся Гай Пірс, Сі­єн­на Міл­лер та Том Уїл­кін­сон. Пол грає ко­жною змор­шкою на облич­чі, Сі­єн­на вра­жає ба­гат­ством барв емо­цій, які де­мон­струє ко­жним ру­хом, тим, як три­має те­ле­фон­ну труб­ку, яку по­ста­ву має в кон­кре­тний сю­же­тний мо­мент.

Сце­на­рій кар­ти­ни пи­са­ли на осно­ві біо­гра­фі­чно­го ро­ма­ну аме­ри­кан­сько­го пи­сьмен­ни­ка Ні­ко­ла­са Да­ві­доф­фа. На­зва збі­га­є­ться з ори­гі­наль­ною на­звою філь­му — «Ке­тчер був шпи­гу­ном» («Ло­вець був шпи­гу­ном»).

До речі, го­лов­ний ге­рой філь­му та кни­ги на­ро­див­ся в Нью-Йор­ку в 1902 ро­ці в ро­ди­ні укра­їн­ських емі­гран­тів. В бейс­бол по­чав гра­ти з 7 ро­ків, хо­ча ба­тько не ро­зу­мів цьо­го ви­ду спор­ту та ні­ко­ли не схва­лю­вав за­хо­пле­н­ня си­на. Остан­ні де­ся­ти­лі­т­тя сво­го жи­т­тя Берг про­вів уса­мі­тне­но та по­мер у 1972 ро­ці.

Фільм упер­ше по­ба­чи­ли в рам­ках кі­но­фе­сти­ва­лю «Сан­денс». Зйом­ки про­хо­ди­ли у Пра­зі та Бо­сто­ні, гля­дач по­ба­чить ка­дри, зня­ті на ле­ген­дар­но­му ста­діо­ні Фе­ну­ей Парк. Ре­жи­сер­ська гру­па пі­ді­йшла до обра­н­ня одя­гу та еле­мен­тів ін­тер’єру на­стіль­ки пе­дан­ти­чно, як то­го ви­ма­гає істо­ри­чний фільм. У ко­жній зі сцен, не ви­хо­дя­чи за рам­ки ча­су і кра­ї­ни, во­ни ви­ко­ри­ста­ли та­кі ко­стю­ми, щоб жі­нок зро­би­ти при­ва­бли­во ко­ло­ри­тни­ми, а на­чи­н­ня бу­дин­ків ціл­ком спро­мо­жним про­чи­та­ти мов­ча­зну ле­кцію з по­бу­ту та вла­шту­ва­н­ня жи­т­тя за ча­сів Дру­гої сві­то­вої.

«Я не знаю япон­ської. Я ви­вчив ли­ше цю про­мо­ву, щоб по­хи­зу­ва­ти­ся пе­ред дру- зя­ми. Чи не мо­гли б ви, ко­ли я скін­чу, роз­смі­я­ти­ся і по­пле­ска­ти ме­не по пле­чу?» — го­во­рить Мо Берг, ко­ли при­їжджає з бейс­боль­ною ко­ман­дою до Япо­нії. «Чи існує па­ні Берг? Так, ав­жеж, во­на — дру­жи­на мо­го ба­тька», — від­по­від­ає він на ка­вер­зне за­пи­та­н­ня ве­ду­чо­го ра­діо­пе­ре­да­чі, на яку за­про­ше­ний. До­те­пність го­лов­но­го ге- роя і са­мої кар­ти­ни роз­хи­тує зал кі­но­те­а­тру до го­ло­сно­го і дру­жньо­го смі­ху.

Ре­тро-три­лер «Шпи­гун­ська гра» ви­хо­дить в укра­їн­ський про­кат 2 сер­пня. Кар­ти­на спо­до­ба­є­ться ці­ка­вим до істо­рії Дру­гої сві­то­вої, однак сю­жет за­хо­пить і тих, для ко­го тло вій­ни, за­зви­чай, — не їхній бек­гра­унд.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.