Тан­ці на гра­блях

Де­мі Мур зу­стрі­ча­є­ться зі «ста­ри­га­ном»

Ukrayina Moloda - - Спорт - Да­ра ГАВАРРА

Са­ме так мо­жна ска­за­ти про ни­ні­шньо­го обран­ця ві­до­мої гол­лі­вуд­ської зір­ки Де­мі Мур, адже її бой­френд ли­ше на... 11 ро­ків мо­лод­ший за неї. І це не жар­ти що­до «ста­ро­сті» її пар­тне­ра, адже всі по­пе­ре­дні бу­ли зна­чно мо­лод­ши­ми за Еда Хелм­са. Мов­чи­мо за Ешто­на Ке­тче­ра, з яким Де­мі роз­ді­ля­ли «ли­ше» 16 ро­ків, що й ста­ло при­чи­ною їхньо­го роз­ри­ву, адже чо­ло­вік Мур хо­тів пов­но­цін­ної сім’ї з вла­сни­ми ді­тка­ми, а не ви­хо­ву­ва­ти трьох до­ро­слих до­ньок Де­мі й «мі­цно­го го­рі­шка» Брю­са Уїл­лі­са, з яки­ми він по­чу­вав се­бе, мов при­я­тель, а не ві­тчим.

Пі­сля ду­же бо­лі­сно­го роз­ри­ву з Ке­тче­ром Де­мі ки­ну­ла­ся «у всі тяж­кі», змі­ню­ю­чи пар­тне­рів, як ру­ка­ви­чки. По­дру­ги вмов­ля­ли актри­су не ро­би­ти дур­ниць, щоб по­тім не стра­жда­ти від бо­лю но­вих роз­ча­ру­вань, але Мур — до­не­дав­на зраз­ко­ву дру­жи­ну і ма­тір — ні­би під­мі­ни­ли: хло­пчи­ки при­хо­ди­ли на змі­ну мо­ло­ди­кам, ді­йшло до то­го, що її пар­тне­ра­ми ста­ва­ли ма­ло не ді­ти, на 20, а то й на 25 ро­ків мо­лод­ші за неї! А одно­му з бой­френ­дів зір­ки, мо­ло­до­му ре­сто­ра­то­ру Хер­рі Мор­то­ну, на­віть бу­ло 19 ро­ків, ко­ли во­ни зу­стрі­ча­ли­ся. Ді­йшло до то­го, що стар­ша донь­ка Де­мі — Ру­мер — по­ча­ла рев­ну­ва­ти і сер­ди­тись на ма­му, ко­ли та «за­кру­ти­ла» ро­ман із тан­цю­ри­стом Ве­лом Чмер­ков­ски, з яким Ру­мер тан­цю­ва­ла в аме­ри­кан­сько­му шоу «Тан­ці з зір­ка­ми».

По­слу­хав­ши по­рад, гол­лі­вуд­ська ді­ва ста­ла зу­стрі­ча­ти­ся зі сво­їм ко­ле­гою по актор­сько­му це­ху — То­бі Ма­гу­ай­ру, який мо­лод­ший за неї «ли­ше» на 13 ро­ків, але ро­ман ви­явив­ся не­дов­го­три­ва­лим...

Із ни­ні­шнім бой­френ­дом 55-рі­чна Де­мі Мур по­зна­йо­ми­ла­ся на зні­маль­но­му май­дан­чи­ку, де во­ни ра­зом зні­ма­ли­ся в ко­ме­дії Corporate Animals. Не­зва­жа­ю­чи на те, що Ед Хемлс став по­пу­ляр­ним зав­дя­ки фран­ши­зі ко­ме­дій­ної «Па­ру­бо­чої ве­чір­ки», чо­ло­вік справ­ляє вра­же­н­ня сер­йо­зної лю­ди­ни. Що ж, мо­жли­во, бо­дай на цей раз та­ла­но­ви­та актри­са, роз­кі­шна жін­ка і про­сто кра­су­ня Де­мі Мур на­ре­шті з н а й шл а своє ща­стя і справ­жнє ко­ха­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.