А ТИМ ЧАСОМ...

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

За остан­ні два ро­ки ке­рів­ни­ків Ми­ко­ла­їв­ської ри­бо­охо­ро­ни не­о­дно­ра­зо­во ло­ви­ли на ха­ба­рах, ма­хі­на­ці­ях та зби­ран­ні да­ни­ни з під­при­єм­ців, зайня­тих у ри­бно­му про­ми­слі. За по­ві­дом­ле­н­ня­ми прес-цен­тру СБУ, екс-на­чаль­ник ри­бо­охо­рон­но­го па­тру­ля цьо­го ві­дом­ства Ми­хай­ло Си­ни­ця був за­три­ма­ний за «кри­шу­ва­н­ня» ко­ру­пцій­них схем та отри­ма­н­ня у сво­є­му ро­бо­чо­му ка­бі не­ті х а ба­ра в роз­мі­рі 20 т исяч гри­вень. До цьо­го за один ли­ше ми­ну­лий рік за ство­ре­н­ня шт учних схем ти­ску на бі­зне­сме­нів із ме­тою отри­ма­н­ня не­пра­во­мір­ної ви­го­ди спів­ро­бі­тни­ка­ми СБУ бу­ли від­сто­ро­не­ні від по­сад на­чаль­ник опе­ра­тив­но­го сек то­ру Управ­лі­н­ня дер­жав­но­го агент­ства ри­бно­го го­спо­дар­ства в Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті Ми­ко­ла Мар­чен­ко, на­чаль­ник від­ді­лу при­кор­дон­ної слу­жби «Ми­ко­ла­їв» Вік тор Са­прун, а та­кож де­пу тат Ми­ко­ла­їв­ської обла­сної ра­ди від «БПП» Оле­ксандр Ка­ра­жей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.