Із ким чорт не жар­тує

За­вер­ше­но зйом­ки но­вої каз­ки «Пе­кель­на хо­ру­гва, або Ко­за­цьке Рі­здво»

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

Уже не­за­ба­ром укра­їн­ські гля­да­чі по­ба­чать пер­ший ті­зер філь­му-каз­ки «Пе­кель­на хо­ру­гва, або Ко­за­цьке Рі­здво», який щой­но за­вер­ши­ли зні­ма­ти.

Про це по­ві­дом­ляє управ­лі­н­ня куль­ту­ри Чер­ка­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції.

Каз­ка, усі зйом­ки якої від­бу­ва­ли­ся в Укра­ї­ні, ство­рює ком­па­нія «2016» за під­трим­ки Держ­кі­но. Су­ма дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня цьо­го філь­му є сто­від­со­тко­вою і ста­но­вить 32 млн. гри­вень.

По­чи­на­ю­чи з бе­ре­зня, ко­ман­да філь­му пра­цю­ва­ла над вті­ле­н­ням сце­на­рію ві­до­мо­го каз­ка­ря з Ума­ні — Са­шка Лір­ни­ка, на­пи­са­но­го ним за мо­ти­ва­ми вла­сно­го тво­ру «Про ста­ро­го ко­за­ка, рі­здвя­но­го чор­та, чо­ти­ри ро­ги і ко­за­цький рід». Ре­жи­се­ром є Ми­хай­ло Ко­стров, про­дю­се­ром — Єв­ген Д’ячен­ко.

Хи­мер­на каз­ка на­пов­не­на укра­їн­ським на­ро­дним гу­мо­ром та ко­за­цькою ге­ро­ї­кою, фан­та­сти­чни­ми ге­ро­я­ми та не­спо­ді­ва­ни­ми пер­со­на­жа­ми і за­ко­рі­не­на в укра­їн­ський фоль­клор та на­ро­дну мі­фо­ло­гію й ві­ру­ва­н­ня. Ко­за­цький рід існує на сві­ті до­ти, до­ки в ньо­му на­ро­джу­ю­ться ко­за­ки-ли­ца­рі, які за­хи­ща­ють свою зем­лю від во­ро­гів­на­па­дни­ків. А ко­за­кам, які по­кла­ли свої го­ло­ви в бою, про­ща­ють усі грі­хи. Ро­злю­че­ний цим Чорт укла­дає па­рі зі Свя­тим Пе­тром, що змо­же по­ло­ни­ти й утри­ма­ти до Рі­здва

най­кра­що­го й най­хо­ро­брі­шо­го ко­за­ка Се­ме­на. Так бу­цім­то пред­став­ник не­чи­стої си­ли отри­має мо­жли­вість зни­щи­ти весь ко­за­цький рід на зем­лі. Але на від­ва­жно­го ко­за­ка не ді­ють ча­ри і йо­го не­мо­жли­во за­ля­ка­ти чи ку­пи­ти.

Каз­ка на­си­че­на ці­ка­ви­ми пер­со­на­жа­ми, яскра­ви­ми ко­стю­ма­ми, ори­гі­наль­ним гри­мом, ба­га­тьма пе­ре­вті­ле­н­ня­ми, ча­рів­ни­ця­ми та відьма­ми, ма­лень­ки­ми чор­те­ня­та­ми, які за­люб­ки ста­нуть дру­зя­ми ко­за­кам й усьо­му ко­за­цько­му ро­ду.

На зні­маль­но­му май­дан­чи­ку пра­цю­ва­ли ви­ко­нав­ці го­лов­них ро­лей: Ко­стян­тин Лі­нар­то­вич, Гри­го­рій Ба­кла­нов, Ле­ся Са­ма­є­ва, Оле­ксандр По­жар­ський, Во­ло­ди­мир За­дні­пров­ський, Ді­а­на Ро­зов­лян, Ста­лі­на Ло­го­шняк, Арам Ар­зу­ма­нян, Оле­ксандр Ло­гі­нов.

Про­ект «Пе­кель­на Хо­ру­гва, або Ко­за­цьке Рі­здво» став одним із пе­ре­мож­ців де­ся­то­го кон­кур­сно­го від­бо­ру Держ­кі­но.

Кар­ти­на при­зна­че­на для сі­мей­но­го пе­ре­гля­ду. А пов­не за­вер­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва за­пла­но­ва­не на кі­нець цьо­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.