А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Економіка -

Рубль, го­туй­те­ся…

Фі­нан­со­ві ана­лі­ти­ки про­гно­зу­ють нев­ті­шні пер­спе­кти­ви для ро­сій­сько­го ру­бля. За їхні­ми оцін­ка­ми, курс на­ціо­наль­ної ва­лю­ти на­шо­го су­сі­да–агре­со­ра мо­же впа­сти на 15% — у ви­пад­ку, якщо США ви­рі­шать та­ки за­про­ва­ди­ти сан­кції про­ти ро­сій­сько­го дер­жбор­гу.

Мо­сков­ські ана­лі­ти­ки бан­ку «Сі­ті­груп» вва­жа­ють, що на та­кий крок вла­да США мо­же пі­ти при «най­гір­шо­му сце­на­рії», за яким іно­зем­цям за­бо­ро­нять ку­пу­ва­ти облі­га­ції фе­де­раль­ної по­зи­ки. У ра­зі ви­хо­ду не­ре­зи­ден­тів із цих цін­них па­пе­рів їхня при­бу­тко­вість мо­же зро­сти з 7,76 до 8,61% вже до кін­ця 2018 ро­ку. А до кін­ця на­сту­пно­го, 2019 ро­ку, їхня при­бу­тко­вість мо­же ся­гну­ти за­хмар­них, як для по­ді­бно­го рин­ку, 11,9%.

Від­так по­ши­ре­н­ня сан­кцій тіль­ки на но­ву емі­сію бон­дів по­сла­бить рубль при­бли­зно на 5%. Як за­зна­чає агент­ство «Блум­берг», про обме­же­н­ня про­ти ро­сій­сько­го дер­жбор­гу в Шта­тах зно­ву за­го­во­ри­ли пі­сля за­кли­ків до жорс­ткі­ших сан­кцій про­ти Ро­сії за мо­жли­ве втру­ча­н­ня у вибори 2016 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.