На­дія без кор­до­нів

До­брі лю­ди зі­бра­ли ко­шти на опе­ра­цію чер­ка­ській дівчинці Мар’ян­ці

Ukrayina Moloda - - Захоплення - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

На­ра­зі при­єм­на но­ви­на з Чер­кас : 1 2 - р і ч ні й Мар’ я ні Юнак, я кі й на о пе р а ці ю т а р е а б і л і т а ці ю в На­ці о на л ь ні й д ит я ч і й с пе ці а л і з о в а ні й клі­ні­ці ОХМАТДИТ по­трі­бно бу­ло 1 5 0 т ис я ч г р иве нь , про що « Україна мо­ло­да » р о з по в і д а л а , д о б р і л юди з і б р а л и не о б х і д ну с у му.

« Ко­ли р а но к по ч ина­єт ь с я з т а ких чу­до­вих но­вин — дя­ку­єш Бо­гу за те, що жи­веш. Усю не­об­хі­дну су­му д л я о пе р а ці ї Мар’ я ні Юнак з і б р а - но . Вдя­чніст ь у с і м, х т о д о по ма­гав. Я ща­сли­ва! Ли­ши­лось мо­ли­ти­ся, аби о пе р а ці я про­йшла в д а л о » , — по в і - до­ми­ла чер­ка­щан­ка Юлія Фо­мі­чов а , і ні ці а т о р т а о р г а ні з а т о р д о б р о ї с пра­ви.

Ро­ди­на дів­чин­ки щи­ро вдя­чна в с і м, х т о по д і л ивс я ко­шта­ми з Мар’ я нкою, а б и д і в ч ин­ка о д у жа­ла.

І ї ма­ма, Окса­на На­сі м, ка­же « УМ » , ко­ли Мар’ я на д і з на л а с я , що в же з і б р а но не о б х і д ну с у му, в о на з а пла­ка­ла і с каз а л а : « Сла­ва Бо­гу! Я б у д у жи­ти! » .

«Юлія Фо­мі­чо­ва, Зоя Ке­лемб е т , не в ис т а ч а є с л і в , а б и в і д у с ь о - г о с е р ця по д я ку­ват и в а м з а т у р о б о - т у , я ку в и про­ве л и д л я Мар’ я нки. Сла­ва Бо­гу з а в а с і з а ко­жну л юди­ну, ко­тра не за­ли­ши­ла­ся бай­ду­жою д о д о л і на шої д о не ч ки » , — на г о л о - шує ма­ма дів­чин­ки.

За с л о в а ми о р г а ні з а т о р і в з б о р у ко­штів, Мар’ я на Юнак і з б а г а т о д і т - но ї ч е р кас ь кої с і м’ ї — у не ї є т р и

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.