Під­твер­джу­ю­чи мар­ку

На пер­шо­му за лі­ком Об’єд­на­но­му чем­піо­на­ті Єв­ро­пи укра­їн­ські спортс­ме­ни упев­не­но три­ма­ю­ться в «топ-10» ме­даль­но­го за­лі­ку

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Зма­галь­них фо­ру­мів, які про­хо­дять в муль­ти­ди­сци­плі­нар­но­му фор­ма­ті, в спор­тив­но­му сві­ті че­ка­ють з осо­бли­вим ін­те­ре­сом. Зва­жа­ю­чи на пе­рі­о­ди­чний ха­ра­ктер про­ве­де­н­ня олім­пі­ад, єв­ро­пі­ад, уні­вер­сі­ад, по-осо­бли­во­му го­ту­ю­ться до них і без­по­се­ре­дні їхні уча­сни­ки. До­не­дав­на рі­зно­го ро­ду чем­піо­на­ти Єв­ро­пи, ко­трі про­хо­дять на ре­гу­ляр­ній, що­рі­чній осно­ві (за ви­ня­тком хі­ба що ігро­вих ди­сци­плін, осо­бли­во фут­боль­них), не вхо­ди­ли до зо­ни під­ви­ще­ної від­по­від­аль­но­сті у спортс­ме­нів, хо­ча в окре­мих ви­пад­ках і вва­жа­ли­ся їхнім основ­ним стар­том се­зо­ну. Утім пі­сля по­яви у зма­галь­но­му ка­лен­да­рі Об’єд­на­но­го чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з лі­тніх ви­дів спор­ту у пред­став­ни­ків спор­тив­но­го бо­мон­ду з’явив­ся ще один від­по­від­аль­ний старт в «олім­пій­ське між­се­зо­н­ня».

Ща­сли­ва шо­тланд­ська во­да

Мо­жли­ва зов­ні­шня схо­жість ЧЄ з лі­тніх ви­дів спор­ту з Єв­ро­пей­ськи­ми ігра­ми має умов­ний ха­ра­ктер, адже на де­бю­тні Єв­ро­і­гри, що в 2015 ро­ці від­бу­ли­ся в Ба­ку, при­їха­ли да­ле­ко не всі най­силь­ні­ші спортс­ме­ни Ста­ро­го сві­ту. Во­дно­час ре­пре­зен­та­тив­ний склад на­ціо­наль­них збір­них на І чем­піо­на­ті Єв­ро­пи з лі­тніх ви­дів спор­ту, го­спо­да­ря­ми ко­тро­го ви­сту­па­ють Гла­зго та Бер­лін, ви­гля­дає вель­ми по­ту­жно, та й ба­жа­н­ня їхніх лі­де­рів під­ня­ти­ся на най­ви­щу схо­дин­ку п’єде­ста­лу б’є че­рез край.

Збір­на Укра­ї­ни об’єд­на­ний ЧЄ про­хо­дить до­во­лі про­ду­ктив­но. Пі­сля трьох зма­галь­них днів на п’єде­стал по­ша­ни під­ня­лись пред­став­ни­ки п’яти спе­ці­аль­но­стей — ака­де­мі­чно­го ве­слу­ва­н­ня, пла­ва­н­ня, ве­ло­спор­ту, стриб­ків у во­ду та син­хрон­но­го пла­ва­н­ня, здо­був­ши, за­га­лом, 11 на­го­род. Зав­дя­ки чо­ти­рьом зо­ло­тим від­зна­кам, а та­кож ше­сти срі­бним та одній брон­зо­вій, в ме­даль­но­му за­лі­ку зма­гань си­ньо-жов­та збір­на пе­ре­бу­ває на сьо­мо­му мі­сці.

Пер­ше «зо­ло­то» до укра­їн­ської скар­бни­чки по­клав пла­вець Ми­хай­ло Романчук, який ви­грав фі­нал на 400 ме­трів віль­ним сти­лем. Ди­стан­ція, на ко­трій май­стро­вий ста­єр — ві­це-чем­піон сві­ту2017 на пів­то­ра­кі­ло­ме­тро­вій ди­стан­ції — ро­бив свої пер­ші успі­шні кро­ки в пла­ван­ні, при­не­сла йо­му прем’єр­не «зо­ло­то» ЧЄ в ба­сей­ні олім­пій­сько­го стан­дар­ту.

Ду­же близь­ким був 21-рі­чний Романчук до то­го, аби зро­би­ти в Гла­зго зо­ло­тий «дубль». На ди­стан­ції 1500 м своє про­ти­сто­я­н­ня з олім­пій­ським чем­піо­ном, іта­лій­цем Гре­го­ріо Пал­трі­ні­є­рі Ми­хай­ло лег­ко ви­грав, на шість із ли­шком се­кунд ві­ді­рвав­шись по хо­ду дов­гої ди­стан­ції від ти­ту­ло­ва­но­го опо­нен­та. А от ви­гра­ти фі­ні­шній спринт у мо­ло­до­го нім­ця Фло­рі­а­на Вел­бро­ка укра­їн­ський ста­єр не зміг, про­грав­ши то­му 0,73 се­кун­ди. Про­те цей факт не за­ва­див Ро­ман­чу­ку пе­ре­пи­са­ти ре­корд Укра­ї­ни, оно­вив­ши йо­го на 0,26 сек. — 14.36,88.

Ща­сли­вим у ме­даль­но­му пла­ні шо­тланд­ський ба­сейн став і для ві­тчи­зня­них син­хро­ні­сток, по­при те, що на ЧЄ до Гла­зго укра­їн­ська ко­ман­да під ке­рів­ни­цтвом Сві­тла­ни Са­ї­до­вої по­їха­ла у від­чу­тно онов­ле­но­му скла­ді. «Син­хрон­ний» тур­нір іще не за­вер­ше­но, а в акти­ві укра­їн­ських во­дних гра­цій чо­ти­ри ме­да­лі, одна з яких має зо­ло­тий від­блиск. В умо­вах, ко­ли ЧЄ-2018, як, вла­сне, й усі по­пе­ре­дні, про­хо­дить під ди­ктов­ку ро­сій­ських син­хро­ні­сток, схо­дже­н­ня де­ся­ти пред­став­ниць укра­їн­сько­го син­хрон­но­го пла­ва­н­ня на най­ви­щу схо­дин­ку кон­ти­нен­таль­но­го п’єде­ста­лу ви­гля­дає сер­йо­зною за­яв­кою. І дар­ма, що в «ком­бі­на­цій­но­му» тур­ні­рі збір­на Ро­сії уча­сті не бра­ла, зо­ло­тий ви­ступ ви­хо­ва­ниць Са­ї­до­вої в до­віль­ній про­гра­мі є свід­че­н­ням про­гре­су та ви­зна­н­ня укра­їн­сько­го син­хрон­но­го пла­ва­н­ня. Як під­твер­дже­н­ня цьо­го, три срі­бла, здо­бу­ті укра­їн­ськи­ми во­дни­ми гра­ці­я­ми в ін­ших ди­сци­плі­нах — со­ло, ду­е­ті (оби­дві ме­да­лі — за обов’яз­ко­вий ви­ступ) та ко­ман­ді (до­віль­на про­гра­ма).

Так са­мо шо­тланд­ська во­да при­не­сла ме­даль­ний успіх і ко­ман­ді укра­їн­ських «ака­де­мі­стів», пред­став­ни­ки ко­трої на стар­ті об’єд­на­но­го ЧЄ ви­гра­ли дві на­го­ро­ди на ка­на­лі в Стра­тклайд­сько­му пар­ку. Ста­ра­н­ням жі­но­чої че­твір­ки пар­ної в си­ньо-жов­тій скар­бни­чці опи­ни­ли­ся пер­ша «брон­за», а оди­но­чни­ця Ді­а­на Дим­чен­ко при­не­сла збір­ній Укра­ї­ни чер­го­ве «срі­бло».

Без сум­ні­ву, не мо­гли за­ли­ши­ти без пре­сти­жних на­го­род укра­їн­ську збір­ну й на­ші стри­бу­ни у во­ду, для ко­трих ЧЄ про­хо­дить у шо­тланд­сько­му Един­бур­зі. Пер­ши­ми про ви­со­кі ам­бі­ції на­ших во­дних акро­ба­тів за­явив змі­ша­ний ду­ет у скла­ді Оле­га Ко­ло­дія та Со­фії Ли­скун, ко­трий під­ко­рив зо­ло­тий ру­біж.

До­свід та мо­ло­дість

Зма­га­н­ня май­стрів ве­ло­тре­ку про­хо­дить у Гла­зго — на ве­ло­дро­мі іме­ні се­ра Крі­са Хоя. І тут теж не об­хо­ди­ться без зви­тяг укра­їн­ських пов­пре­дів. Ма­ю­чи у сво­є­му скла­ді та­ких до­свід­че­них тре­ко­ви­ків, як Ан­дрій Ви­но­ку­ров та Лю­бов Ба­со­ва, «си­ньо-жов­ті», без сум­ні­ву, го­ту­ва­ли­ся до під­ко­ре­н­ня най­ви­щих ви­сот. Вла­сне, так і ста­ло­ся, що­прав­да, на най­ви­щу схо­дин­ку п’єде­ста­лу на­ра­зі під­ня­ли­ся не ве­те­ра­ни, а пред­став­ник мо­ло­до­го по­ко­лі­н­ня ве­ло­гон­щи­ків — 22рі­чний Ро­ман Гла­диш, який до­во­лі не­спо­ді­ва­но ви­грав 15-кі­ло­ме­тро­вий «скретч». Якщо Ви­но­ку­ров за­ли­ша­є­ться в Гла­зго на­ра­зі без на­го­род, то ін­ший ве­те­ран си­ньо-жов­тої ко­ман­ди — Лю­бов Ба­со­ва в па­рі з Оле­ною Ста­ри­ко­вою роз­жи­ла­ся «срі­блом» у ко­ман­дно­му сприн­ті.

Що­до лі­де­ра ме­даль­но­го за­лі­ку Об’єд­на­но­го чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з лі­тніх ви­дів спор­ту, за ме­да­лі ко­тро­го зма­га­ти­му­ться пред­став­ни­ки 13 ви­дів спор­ту, то на­ра­зі, ма­ю­чи сер­йо­зний від­рив та, за­га­лом, 11 зо­ло­тих, 6 срі­бних та 6 брон­зо­вих від­знак, на­го­рі про­то­ко­лу пе­ре­бу­ває ро­сій­ська збір­на. Дру­гі — іта­лій­ці (7 — 7 — 11), тре­ті — бри­тан­ці (6 — 6 — 5).

Фо­то з сай­та www.europeanchampionships.com.

Пер­ше «зо­ло­то» для збір­ної Укра­ї­ни на I ЧЄ з лі­тніх ви­дів спор­ту ви­бо­ров пла­вець Ми­хай­ло Романчук на 400 м віль­ним сти­лем.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.