Сві­тло і тінь

Ве­сіль­ний пе­ре­по­лох у ко­ро­лів­сько­му сі­мей­стві

Ukrayina Moloda - - Спорт - Да­ра ГАВАРРА

Не­лег­ко бу­ти він­це­но­сною осо­бою — по­стій­на ува­га пу­блі­ки, пре­си, все жи­т­тя — на ви­ду. А бу­ти в ті­ні він­це­но­сних — лег­ко? Ко­ли тво­їх бра­тів і їхніх дру­жин що­ден­но обго­во­рю­ють: що їли, що пи­ли, де від­по­чи­ва­ли, в яко­го ку­тюр’є одя­га­ли­ся. Ма­ло хто з чи­та­чів рі­зної світ­ської хро­ні­ки, до сло­ва, пам’ятає, що в ко­ро­ле­ви Єли­за­ве­ти, окрім прин­ца Чарль­за, є ще троє ді­тей, а у них, від­по­від­но, — ді­ти, та­кож прин­ци і прин­це­си. Про них зга­ду­ють ли­ше на шлю­бних це­ре­мо­ні­ях їхніх зна­ме­ни­тих ку­зе­нів. Так ста­ло­ся і цьо­го­річ, ко­ли ма­ло не весь світ обго­во­рю­вав спо­ча­тку за­ру­чи­ни, а по­тім і ма­три­мо­ні­аль­ну це­ре­мо­нію прин­ца Гар­рі та аме­ри­кан­ської актри­си Ме­ган Маркл.

Та свою ча­сто­чку «сла­ви» ур­ва­ла не­що­дав­но і прин­це­са Йорк­ська Єв­ге­нія, одна з ку­зи­нок Гар­рі та Ві­лья­ма. Вже офі­цій­но ого­ло­ше­но, що 12 жов­тня Єв­ге­нія та її на­ре­че­ний Джек Бру­кс­бенк ста­нуть під ві­нець. Зві­сно, до їхньо­го ве­сі­л­ля не бу­дуть при­ку­ті по­гля­ди мі­льяр­дів лю­дей по всьо­му сві­ту, як це бу­ло зі шлю­бни­ми при­го­ту­ва­н­ня­ми та са­ми­ми ве­сі­л­ля­ми спад­ко­єм­ців ан­глій­сько­го тро­ну, але га­лас у пре­сі зчи­нив­ся вже не­ма­лий. І хо­ча про за­ру­чи­ни прин­це­си Єв­ге­нії та Дже­ка Бру­кс­бен­ка ста­ло ві­до­мо ще в сі­чні, але ве­сі­л­ля її ку­зе­на Гар- рі тро­хи «за­гна­ло» у тінь це по­ві­дом­ле­н­ня, тож за­раз мо­жна на­вер­ста­ти втра­че­ну ува­гу. Ста­ло ві­до­мо, що так са­мо, як і у прин­ца Гар­рі та Ме­ган Маркл, шлю­бна це­ре­мо­нія па­ри бу­де про­хо­ди­ти в ка­пли­ці Свя­то­го Ге­ор­га у Він­дзор­сько­му зам­ку.

На­га­да­є­мо, що зі сво­їм на­ре­че­ним, 31-рі­чним Дже­ком Бру­кс­бен­ком, ко­ли­шнім бар­ме­ном, а ни­ні — бі­зне­сме­ном, 28-рі­чна прин­це­са зу­стрі­ча­є­ться з 2011 ро­ку. Па­ра по­зна­йо­ми­ла­ся в 2010 ро­ці на швей­цар­сько­му гір­сько­ли­жно­му ку­рор­ті Вер­бьє. Про­по­зи­цію ру­ки і сер­ця пі­сля се­ми ро­ків зна­йом­ства сво­їй ко­ха­ній Джек зро­бив під час їхньої по­їзд­ки до Ні­ка­ра­гуа. За­раз же во­ни пов­ним хо­дом го­ту­ю­ться до ве­сіль­ної це­ре­мо­нії і на­ма­га­ю­ться ви­га­да­ти якісь фі­шки, які до­по- мо­гли б пе­ре­сі­чним спо­гля­да­чам за­пам’ята­ти їхнє свя­то. Так, мо­ло­дя­та за­яви­ли, що на їхньо­му ве­сіл­лі не бу­де жо­дно­го пла­сти­ку (та й у пов­сяк­ден­но­му жит­ті во­ни на­ма­га­ю­ться уни­ка­ти вжи­ва­н­ня цьо­го шкі­дли­во­го для еко­ло­гії пла­не­ти про­ду­кту). Та­кож за їхньою шлю­бною це­ре­мо­ні­єю змо­жуть спо­сте­рі­га­ти 1200 про­стих ан­глій­ців, за­про­ше­них мо­ло­дя­та­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.