Не­ди­тя­ча гра у тан­чи­ки

Оку­пан­ти «на­фар­ши­ру­ва­ли» пе­ре­до­ву важ­ким озбро­є­н­ням

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Упро­довж до­би 6 сер­пня си­ту­а­ція в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня опе­ра­ції Об’єд­на­них сил за­ли­ша­ла­ся хоч і ціл­ком кон­тро­льо­ва­ною, але на­пру­же­ною: про­тив­ник 30 ра­зів від­кри­вав во­гонь по по­зи­ці­ях на­ших військ, у то­му чи­слі чо­ти­ри ра­зи — з важ­ко­го озбро­є­н­ня.

Ро­сій­ські оку­пан­ти ве­ли при­ціль­ний во­гонь із гр­ана­то­ме­тів, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів i стрі­ле­цької зброї, а на окре­мих на­прям­ках — з озбро­є­н­ня БМП. Об­стрі­ли здій­сню­ва­ли по за­хи­сни­ках Крим­сько­го, Лу­ган­сько­го, Но­во­лу­ган­сько­го, Пів­ден­но­го, Нов­го­род­сько­го, Мар’їн­ки, Ав­ді­їв­ки, Кра­сно­го­рів­ки, Чер­ма­ли­ка, Гну­то­во­го, Ле­бе­дин­сько­го, Пав­ло­по­ля, Во­дя­но­го та Ши­ро­ки­но­го. Та­кож про­тив­ник об­стрі­ляв на­ші по­зи­ції бі­ля Но­во­лу­ган­сько­го та Ле­бе­дин­сько­го з 82-мм мі­но­ме­тів, а за­хи­сни­ки Ав­ді­їв­ки за­зна­ли во­гне­во­го впли­ву зi 120-мм i 82-мм мі­но­ме­тів. А ще во­рог за­сто­со­ву­вав мі­но­мет ка­лі­бром 120 мм по по­зи­ці­ях на­ших військ бі­ля Гну­то­во­го.

Уна­слі­док во­ро­жих дій у по­не­ді­лок троє укра­їн­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. За да­ни­ми укра­їн­ської роз­від­ки, одно­го оку­пан­та зни­ще­но, чо­ти­ри ді­ста­ли по­ра­не­н­ня.

У вів­то­рок ста­ном на сьо­му го­ди­ну ран­ку бо­йо­ви­ки ро­сій­ських оку­па­цій­них військ сім ра­зів від­кри­ва­ли во­гонь по по­зи­ці­ях укра­їн­ських за­хи­сни­ків бі­ля Крим­сько­го, Ма­ли­но­во­го, Но­во­зва­нів­ки, Тро­ї­цько­го, Ле­бе­дин­сько­го та Ши­ро­ки­но­го. Важ­ке озбро­є­н­ня не за­сто­со­ву­ва­ли.

На­го­ло­си­мо, що укра­їн­ська сто­ро­на СЦКК від­зна­чає зро­ста­н­ня на­пру­же­но­сті у зв’яз­ку з по­стій­ним i де­мон­стра­тив­ним по­ру­ше­н­ням Мін­ських до­мов­ле­но­стей iз бо­ку зброй­них фор­му­вань РФ.

По­рів­ня­но з черв­нем 2018 ро­ку, в ли­пні СММ ОБСЄ за­ре­є­стру ва­ла без­пре­це­ден­тне (у по­над 200 оди­ниць, або у 8,5 ра­за) зро­ста­н­ня кіль­ко­сті важ­ко­го озбро­є­н­ня та вій­сько­вої те­хні­ки на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії До­не­цької обла­сті, роз­мі­ще­н­ня яких у цих ра­йо­нах є гру­бим по­ру-

ше­н­ням Мін­ських до­мов­ле­но­стей.

Зокре­ма, за­ре­є­стро­ва­но до двох тан­ко­вих ба­таль­йо­нів, два ди­ві­зіо­ни са­мо­хі­дної ар­ти­ле­рії, ди­ві­зіон бу­кси­ру­ва­них га­у­биць, до ста оди­ниць ББМ, за­со­би про­ти­по­ві­тря­ної обо­ро­ни то­що. Та­ка актив­ність зброй­них фор­му­вань РФ при­зве­ла до різ­ко­го зро­ста­н­ня кіль­ко­сті по­ру­шень ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню уздовж лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.