Фу­ри но­ся­ться, мов фу­рії

Пі­сля пе­ре­кри­т­тя тра­си се­ля­ни по­го­ди­ли­ся по­че­ка­ти її ре­мон­ту ще кіль­ка днів

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

На Чер­ка­щи­ні, в се­лі Мо­шни, лю­ди на три го­ди­ни пе­ре­кри­ли до­ро­гу «Ка­нів — Кре­мен­чук». І роз­по­ві­ли, що за той час, по­ки ре­мон­ту­ва­ли чер­ка­ський міст че­рез Дні­про, весь по­тік ав­то­транс­пор­ту ру­хав­ся са­ме че­рез їхнє се­ло. Тож те­пер тут асфаль­тна до­ро­га ста­ла по­льо­вою. Крiм то­го, ре­мон­тни­ки зня­ли верх­ній шар по­кри­т­тя і во­да пі­сля до­щів ле­тить се­ля­нам у дво­ри, за­ли­ва­ю­чи фун­да­мен­ти та льо­хи. Тож лю­дям урвав­ся тер­пець і во­ни ви­йшли на акцію про­те­сту.

Чи­нов­ни­ки, які при­їха­ли до про­те­сту­валь­ни­ків, по­ясни­ли, що, мов­ляв, на ре­монт ці­єї дороги ви­ді­ле­но 57 міль­йо­нів, їх мо­жна бу­де ви­ко­ри­ста­ти пі­сля опу­блі­ку­ва­н­ня ко­ри­гу­вань, які вне­се­ні до по­ста­но­ви Ка­бмі­ну. То­ді під­ря­дник і змо­же при­сту­пи­ти до ро­біт. Се­ля­ни за­яви­ли, що по­че­ка­ють де­сять днів. Як по­ві­дом­ляє за­сту­пник го­ло­ви Чер­ка­ської ОДА Ко­стян­тин Омар­га­лі­єв, на­ра­зі ви­рі­ше­но обме­жи­ти в Мо­шнах рух фур, ва­га яких пе­ре­ви­щує 30 тонн. А до 16 сер­пня в цьо­му се­лі вста­нов­лять від­по­від­ні зна­ки.

За йо­го сло­ва­ми, ре­монт на ін­ших до­ро­гах Чер­ка­щи­ни три­ває. Вже за­вер­ше­но ро­бо­ти з по­то­чно­го се­ре­дньо­го та дрі­бно­го ре­мон­тів на 59 об’єктах. На за­мов­ле­н­ня слу­жби ав­то­до­ріг за­а­сфаль­то­ва­но ям 23,4 тис. ква­дра­тних ме­трів та від­нов­ле­но до­ро­жньо­го по­кри­т­тя на по­над 90 тис. ква­дра­тних ме­трів. За­га­лом цих ро­біт ви­ко­на­но на 61 млн. грн. Та­кож за уча­сті ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня ям­ко­вість лі­кві­до­ва­но на 201 км до­ріг.

А ще в мі­сті Смі­ла за­вер­шу­є­ться ре­монт ву­лиць Три­піль­ської та Уман­ської, яки­ми ру­ха­є­ться чи­ма­лий по­тік ав­то­транс­пор­ту з бо­ку Чер­кас. Там уже від­ре­мон­то­ва­но пра­кти­чно весь від­рі­зок дороги від Юро­вої го­ри і до ав­то­вок­за­лу. По­рів­ня­но з тим, якою бу­ла ця до­ро­га і що є на­ра­зі, — не­бо і зем­ля. Що­прав­да, те­пер у жи­те­лів ці­єї ву­ли­ці з’яви­ли­ся ін­ші про­бле­ми. На цій ді­лян­ці шля­ху не­має сві­тло­фо­рів, від­су­тні від­бій­ни­ки. А во­дії, від­чув­ши під ко­ле­са­ми не ями, а справ­жній асфальт, да­ють га­зу. Тож мі­сце­ві жи­те­лі зі­зна­ю­ться, що їм стра­шно хо­ди­ти по тро­ту­а­рах. Ка­жуть, що з про­ха­н­ням вста­но­ви­ти від­бій­ни­ки звер­та­ли­ся до мі­ської ра­ди не­о­дно­ра­зо­во, але по­ки — жо­дної ре­а­кції.

«Я тут про­жи­ваю і знаю, скіль­ки ра­зів ма­ши­ни влі­та­ли у на­ші дво­ри, а з та­ким ре­мон­том осо­бли­во стра­шно за ді­тей, які хо­ди­ти­муть до шко­ли. Я вас бла­гаю, ви­ді­літь ко­шти на від­бій­ни­ки», — на­го­ло­шує жи­тель­ка ву­ли­ці Три­піль­ської Га­ли­на Во­ло­тков­ська.

Як по­яснив «Укра­ї­ні мо­ло­дій» на­чаль­ник ЖКГ Смі­лян­ської мі­ської ра­ди Сер­гій Че­ре­дні­чен­ко, за­мов­ни­ком ро­біт на Три­піль­ській та Уман­ській є не мі­ська ра­да, а Слу­жба ав­то­мо­біль­них до­ріг у Чер­ка­ській обла­сті, а ви­ко­нав­цем — ПП «Дор­буд».

«Смі­лян­ська мі­ська ра­да тіль­ки ви­ді­ли­ла ко­шти на прое­кт­но-ко­што­ри­сну до­ку­мен­та­цію — за­га­лом біль­ше 132 тис. гри­вень», — на­го­ло­шує Сер­гій Ана­то­лі­йо­вич. За йо­го сло­ва­ми, про­е­ктом ко­ло­дя­зі-до­що­при­йма­чі та від­бій­ни­ки не пе­ред­ба­че­ні, — тіль­ки по­то­чний і се­ре­дній ре­монт дороги, не ка­пі­таль­ний.

Фо­то ав­то­ра.

За­вер­шу­є­ться ре­монт ву­ли­ці Три­піль­ської у Смі­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.