При­ту­лок для... ша­хра­їв

У ЄС з’яв­ля­ться но­ві пра­ви­ла на­да­н­ня гро­ма­дян­ства іно­зем­цям

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

Єв­ро­ко­мі­сія за­кли­кає кра­ї­ни ЄС до біль­шої стри­ма­но­сті при на­дан­ні гро­ма­дян­ства ви­хід­цям із тре­тіх кра­їн. «Єв­ро­ко­мі­сія сте­жить за роз­ви­тком си­ту­а­ції із так зва­ни­ми «зо­ло­ти­ми па­спор­та­ми» з ве­ли­ким за­не­по­ко­є­н­ням», — ци­тує «Ні­ме­цька хви­ля» єв­ро­ко­мі­са­ра з пи­тань пра­во­су­д­дя, за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів та ген­дер­ної рів­но­сті Ве­ру Юро­ву.

За сло­ва­ми єв­ро­ко­мі­са­ра, ЄС під­го­тує вже во­се­ни но­ві нор­ми що­до на­да­н­ня гро­ма­дян­ства кра­ї­на­ми-чле­на­ми. Юро­ва на­го­ло­си­ла, що за остан­ні ро­ки зро­сла кіль­кість па­спор­тів кра­їн ЄС, отри­ма­них ви­ня­тко­во на під­ста­ві здій­сне­них ін­ве­сти­цій в еко­но­мі­ку кра­ї­ни або вна­слі­док при­дба­н­ня до­ро­гої не­ру­хо­мо­сті. Зга­ду­ю­ться пе­ре­д­усім та­кі кра­ї­ни, як Кіпр, Маль­та і Гре­ція, які у ве­ли­кій кіль­ко­сті ви­да­ють дов­го­стро­ко­ві до­зво­ли на про­жи­ва­н­ня (так зва­ні «зо­ло­ті ві­зи») або пов­но­цін­не гро­ма­дян­ство осо­бам із Ки­таю або ко­ли­шніх ре­спу­блік СРСР. «Ми не хо­че­мо ні­яких тро­ян­ських ко­ней у Єв­ро­со­ю­зі, — за­яви­ла Юро­ва. — Де­які кра­ї­ни-чле­ни по­вин­ні до­кла­да­ти біль­ших зу­силь, щоб їхнє гро­ма­дян­ство не отри­му­ва­ли зло­чин­ці, які мо­жуть на­шко­ди­ти без­пе­ці Єв­ро­пи або від­ми­ва­ти гро­ші в ЄС».

У 2017 ро­ці низ­ка єв­ро­пей­ських жур­на­лі­стів про­ве­ла роз­слі­ду­ва­н­ня, в яко­му ді­йшла ви­снов­ку, що ро­сі­я­ни по­сі­да­ють пер­ше мі­сце за кіль­кі­стю ку­пле­них па­спор­тів ЄС у 2016 ро­ці. На дру­го­му мі­сці — укра­їн­ці. Ще ра­ні­ше в одній зі ста­тей, опу­блі­ко­ва­ній бри­тан­ським ви­да­н­ням «Гар­ді­ан», жур­на­лі­сти на­зи­ва­ли іме­на укра­їн­ських бі­зне­сме­нів Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го та Ген­на­дія Бо­го­лю­бо­ва, які та­кож при­дба­ли гро­ма­дян­ство ЄС, ін­ве­сту­вав­ши в Кіпр. Та й укра­їн­ські жур­на­лі­сти май­же по­стій­но зви­ну­ва­чу­ють у на­яв­но­сті за­кор­дон­них па­спор­тів окре­мих де­пу­та­тів Вер­хов­ної Ра­ди, ме­рів міст та ін­ших пред­став­ни­ків вла­дно-кри­мі­наль­них кіл.

По­чи­на­ю­чи з 2013 ро­ку кі­пр­ське гро­ма­дян­ство на­да­є­ться осо­бам, які вкла­ли що­най­мен­ше два міль­йо­ни єв­ро в не­ру­хо­мість або 2,5 млн. єв­ро в дер­жав­ні цін­ні па­пе­ри чи кі­пр­ські ком­па­нії. При цьо­му но­во­яв­ле­ний вла­сник кі­пр­сько­го па­спор­та не по­ви­нен зда­ва­ти жо­дних мов­них те­стів або по­стій­но про­жи­ва­ти на остро­ві. ЄС має на­мір по­кла­сти кі­нець та­кій «па­спорт­ній воль­ни­ці». Від­так укра­їн­ським «ін­тер­на­ціо­на­лі­стам» за­ли­ша­ться до ви­бо­ру хі­ба що па­спор­ти Па­на­ми чи Ізра­ї­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.