Па­ні пре­зи­дент

На змі­ну Ке­ві­ну Спей­сі при­йшла йо­го кі­но­шна дру­жи­на

Ukrayina Moloda - - Спорт - Да­ра ГАВАРРА

Чо­го не зро­биш, щоб пі­ді­грі­ти ін­те­рес пу­блі­ки до сво­го прод ук т у. Зре­штою, ме­га-по­пу­ляр­ний по­лі­ти­чний се­рі­ал «Кар­тко­вий бу­ди­но­чок» на­дли­шко­вої ре­кла­ми і не по­тре­бу­вав. Та ав­то­ри сьо­мо­го, остан­ньо­го, се­зо­ну «Кар­тко­во­го бу­ди­но­чка» ви­рі­ши­ли під­ли­ти оли­ви у во­гонь і опу­блі­ку­ва­ли в «Ін­ста­гра­мі» анонс, який ви­кли­че чи­ма­ло пи­тань у ро­сій­ських гля­да­чів, але во­дно­час і пі ді г рі є і нт е рес у ре­шти по­ці но­ву­ва­чів с е рі а - лу. А вся «фі­шка» в то­му, що на фо­то в со­цме­ре­жі зо­бра­же­но Кремль, за­ли­тий кров’ю. Ну, нас із ва­ми це не зди­вує, а от як це спри­йму ть у са­мо­му Крем­лі, про­ро­ку­ва­ти — про­сті­ше про­сто­го.

На офі­цій­ній сто­рін­ці се­рі­а­лу ви­кла­де­но три фо­то, з яких скла­да­є­ться па­но­ра­ма фор­те­ці з бо­ку Мо­скви-рі­ки. Під ко­жним знім­ком — під­пис, і з яко­го скла­да­є­ться текст «Пре­зи­дент у Пе­тро­ву » ( т а к з ват и пре­зи­ден­та Ро­сії у с е рі а лі ) . «У йо­го скла­дно­му ста­но­ви­щі ми бре­ха­ли над­то дов­го. Ми вбив­ці», — йде­ться в ко­мен­та­рі до фо­то.

Че­рез скан­дал із ха­ра­смен­том го­лов­ну зір­ку се­рі­а­лу і ви­ко­нав­ця ро­лі пре­зи­ден­та США Ке­ві­на Спей­сі ке­рів­ни­цтву ст удії Netflix до­ве­ло­ся при­бра­ти з кар­ти­ни. Ті­зер но­во­го се­зо­ну се­рі­а­лу до­дав пер­цю, тоб­то пер­чин­ку, в обго­во­рен­ні но­вин­ки се­зо­ну, адже в крі­слі пре­зи­ден­та си­дить Ро­бін Райт (ви­ко­на­ви­ця ро­лі дру­жи­ни Френ­ка Ан­дер­ву­да, се­рі­аль­но­го пре­зи­ден­та та­ки оф Аме­ри­ки) — Клер Ан­дер­вуд, а

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.