На­вча­н­ня — сві­тло

Яке при­ве­ло ту­ре­цько­го вчи­те­ля до тюр­ми

Ukrayina Moloda - - Спорт - Вар­ка ВОНСОВИЧ

Ма­буть, зар­пла­та ту­ре­цьких учи­те­лів та­кож не осо­бли­во ті­шить її отри­му­ва­чів, тож до­во­ди­ться, як ка­жуть у на­ро­ді, «вда­ва­ти­ся на спосо­би». Ось один та­кий спо­сіб і ви­га­дав жи­тель пів­дня Ту­реч­чи­ни, за про­фе­сі­єю учи­тель: про­да­вав один і той са­мий ав­то­мо­біль, але май­же... 80 по­ку­пцям. При­чо­му брав пов­ну пе­ре­д­опла­ту! За та­ку афе­ру він отри­мав не ма­ло не ба­га­то — аж 50 міль­йо­нів ту­ре­цьких лір, що в пе­ре­ра­хун­ку до­рів­нює, на хви­ли­но­чку, май­же 10 млн. до­ла­рів США. Пре­са не уто­чнює, який са­ме пре­дмет ви­кла­дав ту­ре­цький Остап Бен­дер, але є пі­до­зра, що ма­те­ма­ти­ку.

Хо­ча ту­ре­цька еко­но­мі­ка роз­ви­ва­є­ться успі­шно, але все ж на там­те­шніх ву­ли­цях ав­то­мо­біль за­ли­ша­є­ться роз­кіш­шю, бо ко­штує в са­ло­ні до­ро­гу­ва­то для мі­сце­вих спо­жи­ва­чів, та й ці­на на бен­зин стри­мує ав­то­мо­бі­лі­стів від по­ку­пки но­вень­ко­го ав­то. Ін­ша справа — «по­но­ше­на» ма­ши­на. Са­ме на до­сту­пну ці­ну (тро­хи біль­ше 12 тис. до­ла­рів, а це — на 5 тис. мен­ше, ніж та­ка ма­ши­на ко­штує за­зви­чай) і спо­ку­си­ли­ся по­ку­пці бі­лень­ко­го «Фоль­ксва­ге­на», який про­по­ну­вав усім ба­жа­ю­чим Ем­ре (так звуть «ге­роя» обо­руд­ки). Щоб на­зби­ра­ти та­ку кіль­кість «ло­хів», вла­сни­ку єди­но­го ав­то­мо­бі­ля до­ве­ло­ся пів­ро­ку во­ди­ти їх за ніс, тим ча­сом про­да­ю­чи своє ав­то чер­го­во­му до­вір­ли­во­му по­ку­пцю.

Зі­брав­ши у до­вір­ли­вих клі­єн­тів чи­ма­лу су­му, так зва­ний учи­тель зник із го­ри­зон­ту, при­хо­пив­ши всі речі зі сво­го жи­тла і, зві­сно ж, отри­ма­ні від обду­ре­них ав­то­лю­би­те­лів міль­йо­ни. Та від ту­ре­цьких пра­во­охо­рон­ців не вте­чеш! Те­пер під­при­єм­ли­во­му діл­ку до­ве­де­ться не вчи­ти ді­тей, а са­мо­му про­хо­ди­ти уні­вер­си­те­ти — цьо­го ра­зу тю­рем­ні...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.