Мен­ше дар­мо­їдів — біль­ше лю­дей пра­ці

Олег Ля­шко до­по­міг се­ля­нам Ми­ко­ла­їв­щи­ни на тра­кто­рі про­ди­ску­ва­ти зем­лю для но­во­го вро­жаю

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

Без дер­жав­ної під­трим­ки фер­ме­рів укра­їн­ське се­ло за­ги­не — на­го­ло­сив Олег Ля­шко на сіль­сько­го­спо­дар­сько­му під­при­єм­стві іме­ні Шев­чен­ка на Ми­ко­ла­їв­щи­ні. Тут ви­ро­щу­ють зер­но­ві, олій­ні та бо­бо­ві куль­ту­ри, а та­кож три­ма­ють 200 ко­рів. Агра­рії по­скар­жи­ли­ся по­лі­ти­ку, що не отри­му­ють жо­дної ко­пій­ки дер­жав­ної під­трим­ки, то­му ледь ви­жи­ва­ють. Лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії знає, як до­по­мог­ти се­ля­нам і по­вер­ну­ти по­ва­гу дер­жа­ви до лю­ди­ни пра­ці. План Ля­шка для ві­дро­дже­н­ня се­ла — дер­жав­ні до­та­ції, від­нов­ле­н­ня спе­цре­жи­му ПДВ, ві­дро­дже­н­ня про­фте­хо­сві­ти та під­ви­ще­н­ня зар­плат.

«Цьо­го­річ тут зі­бра­ли вдві­чі мен­ший вро­жай, ніж про­гно­зу­ва­ло­ся. Си­ту­а­цію мо­гли б уря­ту­ва­ти до­та­ції на агро­пе­ре­роб­ку, щоб фер­ме­ри мо­гли про­да­ва­ти не зер­но, а го­то­ву про­ду­кцію. Але де ті до­та­ції? Мі­льяр­ди, за­кла­де­ні в держ­бю­дже­ті на під­трим­ку фер­мер­ства, уті­ка­ють в ки­ше­ні олі­гар­хам. А про­стим лю­дям, аби отри­ма­ти ту держ­під­трим­ку, по­трі­бно зі­бра­ти ку­пу до­від­ок та за­не­сти че­мо­да­ни гро­шей дер­жи­мор­дам. Бо ці не­на­жер­ли­ві чи­нов­ни­ки, які ви­ро­сли на се­лян­сько­му мо­ло­ці, дав­но за­бу­ли йо­го смак. Во­ни п’ють коньяк і ві­скі і не ду­ма­ють, як ви­жи­ти про­сто­му фер­ме­ру. Най­менш корупційний спо­сіб під­трим­ки агра­рі­їв — від­нов­ле­н­ня спе­цре­жи­му ПДВ. Щоб по­да­ток по­вер­тав­ся в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі і ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся фер­ме­ра­ми на роз­ви­ток», — на­го­ло­сив Ля­шко.

Ди­ре­ктор під­при­єм­ства Ві­ктор Се­ре­да по­скар­жив­ся лі­де­ру РПЛ і на ін­шу не менш на­бо­лі­лу про­бле­му — не­ста­чу тру­до­вих ка­дрів. «Ра­ні­ше мо­жна бу­ло зна­йти ме­ха­ні­за­то­рів від 20 ро­ків і до ста­ро­сті. За­раз мо­ло­дих ви не знай­де­те, тіль­ки пі­сля 40. Мо­лодь вчи­ться, але пра­цю­ва­ти на тра­кто­ри чи ком­бай­ни не йде. Та й уза­га­лі ті­єї мо­ло­ді не­має. По­ви­їжджа­ли всі дав­но. Не­має ні то­ка­ря, ні лі­со­ру­ба, ні звар­ни­ка, ні­ко­го», — роз­по­вів фер­мер.

Олег Ля­шко пе­ре­ко­на­ний, що са­ме дер­жа­ва має мо­ти­ву­ва­ти мо­лодь отри­му­ва­ти ро­бі­тни­чі про­фе­сії. «Ко­лись в ін­тер­на­ті я отри­мав пра­ва тра­кто­ри­ста. Пі­сля за­кін­че­н­ня ін­тер­на­ту по­їхав всту­па­ти в ін­сти­тут, але ме­не не прийня­ли. Я по­вер­нув­ся на­зад і ще рік пра­цю­вав у кол­го­спі на тра­кто­рі — гній роз­во­зив, по­ля орав. Пра­ва і зго­ди­ли­ся. А ко­ли б не бу­ло про­фе­сій­ної осві­ти — що б я ро­бив? То­му нам по­трі­бні ПТУ. Не мо­жуть усі бу­ти юри­ста­ми чи еко­но­мі­ста­ми. Хтось, мо­же, й хо­тів би ма­ти ро­біт- ни­чу про­фе­сію, а дер­жа­ва сьо­го­дні по­збав­ляє мо­лодь та­кої мо­жли­во­сті. Вла­да пе­ре­кла­ла фі­нан­су­ва­н­ня на мі­сце­ві бю­дже­ти, а ті не справ­ля­ю­ться. Їм тре­ба до­ро­ги ре­мон­ту­ва­ти, ка­на­лі­за­ції, да­хи. То­му тре­ба по­вер­ну­ти дер­жав­не фі­нан­су­ва­н­ня за­кла­дів ПТУ та під­ви­щи­ти рі­вень зар­плат лю­дям пра­ці», — під­кре­слив лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії.

Крім то­го, під­ні­ма­ти зар­пла­ти по­трі­бно і для то­го, щоб бу­ли ви­со­кі пен­сії, за­зна­чив Олег Ля­шко. «Ве­ли­ка пен­сія бу­де за одні­єї умо­ви: ко­ли в лю­дей бу­де ве­ли­ка зар­пла­та. То­му ми до­би­ва­є­мо­ся під­ви­ще­н­ня «мі­ні­мал­ки». Щоб не бу­ло та­ко­го, як із ко­ли­шні­ми кол­го­спни­ка­ми, які пра­цю­ва­ли за тру­до­дні чи за «га­ло­чки» й отри­му­ють за­раз 1500 гри­вень пен­сії. У мо­єї ма­ми бу­ла пен­сія 1670 гри­вень — пі­дня­ли на 500, а от в ті­тки Гал­ки і дядь­ка Ва­си­ля по 1800 гри­вень бу­ла пен­сія — пі­дня­ли до 3000. Ми вва­жа­є­мо, що і цьо­го ма­ло. Мі­ні­маль­на пен­сія при мі­ні­маль­но­му ста­жі по­вин­на бу­ти хо­ча б 3000-4000 гри­вень, а з ве­ли­ким тру­до­вим ста­жем — 5000- 7000 гри­вень. І мі­ні­маль­на зар­пла­та 3700 гри­вень, яка за­раз, — теж ма­ло. Ди­ти­ну пе­ред но­вим на­вчаль­ним ро­ком вдя­гну­ти чи на лі­ки на­віть не ви­ста­чить. За на­ши­ми під­ра­хун­ка­ми, мі­ні­маль­на зар­пла­та має бу­ти хо­ча б 8000 гри­вень на мі­сяць. І са­ме та­кої су­ми ми бу­де­мо до­би­ва­ти­ся», — роз­по­вів на­ро­дний де­пу­тат.

Та­кож Олег Ля­шко огля­нув по­ля го­спо­дар­ства та до­по­міг на тра­кто­рі про­ди­ску­ва­ти зем­лю для но­во­го вро­жаю. А тра­кто­ри­сту Ми­ко­лі Ри­ца­ню­ку по­лі­тик по­да­ру­вав імен­ний го­дин­ник. «Ве­ли­ка по­дя­ка за ва­шу ро­бо­ту. Ось хто має бу­ти го­лов­ною лю­ди­ною в кра­ї­ні — лю­ди­на пра­ці. Не су­д­дя, не про­ку­рор, не чи­нов­ник і на­віть не Пре­зи­дент, а тра­кто­рист, ме­ха­ні­за­тор, до­яр­ка, бу­ді­вель­ник, ша­хтар, ме­та­лург, вчи­тель, лі­кар — усі, хто пра­цює. А у нас «на одно­го із со­шкою по трид­ця­те­ро з лож­кою». Нам тре­ба мен­ше дар­мо­їдів і біль­ше лю­дей пра­ці, для яких ми ви­би­ва­є­мо нор­маль­ну зар­пла­ту, нор­маль­ну пен­сію і нор­маль­ні умо­ви ро­бо­ти!» — по­ти­снув ру­ку тра­кто­ри­сту Ля­шко.

Олег Ля­шко по­да­ру­вав тра­кто­ри­сту Ми­ко­лі Ри­ца­ню­ку го­дин­ник.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.