Лю­ди до­брі, ха­та те­пла

На Львів­щи­ні обла­шту­ють жи­тло для пе­ре­се­лен­ців

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Пе­тро ЛУКІЯНЧУК

Уже в се­ре­ди­ні сер­пня на те­ри­то­рії се­ла Си­ти­хів, яке роз­та­шо­ва­не у Жов­ків­сько­му ра­йо­ні, стар­ту­ва­ти­ме мас­шта­бне бу­дів­ни­цтво жи­тло­во­го квар­та­лу для пе­ре­се­лен­ців із Кри­му та Дон­ба­су. За де­кіль­ка ро­ків тут пла­ну­ють збу­ду­ва­ти 110 бу­дин­ків, мо­ли­тов­ний дім-ме­четь для крим­ських та­тар, гре­ко-ка­то­ли­цьку цер­кву та обла­шту­ва­ти не­об­хі­дну ін­фра­стру­кту­ру.

Мі­ський го­ло­ва Ду­блян Ва­силь По­по­вич за­пев­нив, що мі­ська ра­да вже ви­ді­ли­ла 64 зе­мель­ні ді­лян­ки пе­ре­се­лен­цям під жи­тло, на ре­шту ще роз­ро­бля­є­ться прое­кт­на до­ку­мен­та­ція.

Зва­жа­ю­чи на те, що те­ри­то­рія май­бу­тньо­го по­се­ле­н­ня роз­та­шо­ва­на фа­кти­чно в по­лі, мі­сце­ва вла­да ви­рі­ши­ла ще пе­ред по­ча­тком бу­дів­ни­цтва про­ве­сти сю­ди во­до­гін та еле­ктри­ку. Ко­му­ні­ка­ці­я­ми пла­ну­ють час­тко­во за­без­пе­чи­ти і су­сі­дні зе­мель­ні ді­лян­ки, які у 2016 ро­ці ви­ді­ли­ла бій­цям АТО Львів­ська ОДА. У ве­ре­сні, та­кож

за до­нор­ські ко­шти, пе­ре­се­лен­ці пла­ну­ють збу­ду­ва­ти асфаль­то­ва­ну до­ро­гу до се­ла Си­ти­хів та ще­бе­не­ву до­ро­гу на те­ри­то­рії жи­тло­во­го квар­та­лу.

На­сту­пний етап бу­дів­ни­цтва пе­ред­ба­чає зве­де­н­ня за ко­шти ту­ре­цьких до­но­рів мо­ли­тов­но­го до­му — ме­че­ті для пе­ре­се­лен­ців iз Кри­му. Та­кож у ме­жах квар­та­лу збу­ду­ють і гре­ко-ка­то­ли­цьку цер­кву.

А ще пла­ну­ють зве­сти де­кіль­ка ма­га­зи­нів, аптек та ди­тя­чий і спор­тив­ний май­дан­чи­ки.

Ко­шти на зве­де­н­ня бу­дин­ків, де жи­ти­муть 307 пе­ре­се­лен­ців із Кри­му і Дон­ба­су, но­ві ме­шкан­ці пла­ну­ють бра­ти в кре­дит. За­раз ве­ду­ться пе­ре­го­во­ри з уря­дом Ні­меч­чи­ни що­до низь­ко­про­цен­тно­го кре­ди­ту для бу­дів­ни­цтва цьо­го жи­тла. За по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми, на зве­де­н­ня 110 бу­дин­ків не­об­хі­дно близь­ко 50 млн. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.