Не ве­зе, бо не ве­зуть

Ло­у­ко­стер «Ра­я­нейр» ска­су­вав со­тні авіа­рей­сів

Ukrayina Moloda - - Регіони. Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

Із на­бли­же­н­ням ви­хо­ду ці­єї осе­ні на укра­їн­ський ри­нок па­са­жир­ських авіа­пе­ре­ве­зень най­біль­шої бю­дже­тної авіа­ком­па­нії Єв­ро­пи, ір­ланд­сько­го «Ра­я­ней­ра» (Ryanair), зро­стає не стіль­ки ра­ді­сне очі­ку­ва­н­ня, як три­во­жні по­бо­ю­ва­н­ня. Ком­па­нія остан­нім ча­сом стра­ждає че­рез страй­ки пра­ців­ни­ків, ін­фор­мує Бі­Бі-Сі.

Один iз най­біль­ших ло­у­кост-пе­ре­ві­зни­ків Єв­ро­пи ого­ло­сив про ска­су­ва­н­ня 10 сер­пня со­тень рей­сів в Ір­лан­дії, Ні­меч­чи­ні та Бель­гії че­рез страйк пі­ло­тів. Ска­су­ва­ли, зокре­ма, 20 п’ятни­чних рей­сів із 300 iз та до са­мої Ір­лан­дії. Че­рез страйк по­стра­жда­ють близь­ко 3,5 ти­ся­чi па­са­жи­рів.

По­ді­бний страйк на п’ятни­цю та­кож ого­ло­си­ли пі­ло­ти ком­па­нії, які ба­зу­ю­ться в Ні­меч­чи­ні. Йо­го іні­ці­ю­ва­ла проф­спіл­ка ні­ме­цьких пі­ло­тів Vereinigung Cockpit. Акція три­ва­ти­ме 24 го­ди­ни — з сьо­го­дні­шньо­го ран­ку і до ран­ку су­бо­ти; у «Ра­я­нейр» за­яви­ли про 250 ска­со­ва­них рей­сів з та до Ні­меч­чи­ни. Па­са­жи­ри «Ра­я­ней­ра» зму­ше­ні тер­мі­но­во шу­ка­ти ін­ші авіа­ком­па­нії для здій­сне­н­ня за­пла­но­ва­них ни­ми пе­ре­льо­тів. Не об­слу­го­ву­ва­ти­муть рей­си, які здій­сню­ю­ться з ае­ро­пор­тів Ні­меч­чи­ни, 480 ні­ме­цьких пі­ло­тів ло­у­ко­сте­ра.

Ще ра­ні­ше ком­па­нія «Ра­я­нейр» анон­су­ва­ла, що ці­єї п’ятни­ці сер­йо­зні про­бле­ми з рей­са­ми бу­дуть у Бель­гії та Шве­ції. За­га­лом по­ві­дом­ля­ють про 104 ска­со­ва­нi рей­си в Бель­гії. Тож сьо­го­дні­шній страйк обі­цяє стати най­біль­шим в істо­рії авіа­ком­па­нії. Ли­ше з ае­ро­пор­тів Ні­меч­чи­ни не змо­жуть ви­ле­ті­ти 55 ти­сяч па­са­жи­рів.

Страй­ки пі­ло­тів «Ра­я­ней­ра» з ви­мо­гою ство­ри­ти проф­спіл­ку та під­ви­щи­ти пла­тню три­ва­ють iз ми­ну­ло­го ро­ку. На­при­кін­ці 2017 ро­ку ком­па­нія по­обі­ця­ла ви­зна­ти проф­спіл­ки, про­те до­сі не по­го­ди­ла жо­дної ко­ле­ктив­ної уго­ди з пра­ців­ни­ка­ми у кра­ї­нах Єв­ро­пи.

Пред­став­ни­ки пі­ло­тів по­го­ди­лись на про­по­зи­ції ком­па­нії ви­зна­чи­ти по­се­ре­дни­ка у пе­ре­го­во­рах, які мо­жуть роз­по­ча­тись 14 сер­пня. Опе­ра­цій­ний ди­рек- тор ком­па­нії Пі­тер Бе­лью за­зда­ле­гідь по­пе­ре­див пі­ло­тів, що «Ра­я­нейр» не го­то­вий ви­ко­на­ти їхні ви­мо­гу про під­ви­ще­н­ня за­ро­бі­тної пла­тні на 40%, щоб во­на до­рів­ню­ва­ла рів­ню опла­ти пі­ло­тів про­від­ної ні­ме­цької авіа­ком­па­нії «Лю­фт­ган­за».

Уже ско­ро, во­се­ни, ком­па­нія «Ра­я­нейр» роз­по­чне по­льо­ти з ае­ро­пор­тів Ки­є­ва та Льво­ва, але у зв’яз­ку з се­рі­єю страй­ків по­кла­да­ти­ся на на­дій­ність роз­кла­ду рей­сів, пев­не, не до­ве­де­ться.

Мо­жли­во, пі­ло­тів «Ра­я­ней­ра» на­ди­хнув на про­те­стні дії страйк пер­со­на­лу фран­ко-ні­дер­ланд­ської ком­па­нії Air France-KLM та фран­цузь­ких авіа­дис­пе­тче­рів. Цьо­го ро­ку альянс Air France-KLM за­знав ве­ли­ких зби­тків че­рез пер­ма- нен­тні страй­ки сво­го пер­со­на­лу — 335 млн. єв­ро, про що по­ві­до­ми­ла на по­ча­тку цьо­го мі­ся­ця фран­цузь­ка га­зе­та «Фі­га­ро» з по­си­ла­н­ням на отри­ма­ну від ке­рів­ни­цтва альян­су ін­фор­ма­цію. З огля­ду на по­стій­ні страй­ки при­бу­ток ком­па­нії цьо­го ро­ку ско­ро­тив­ся у чо­ти­ри (!) ра­зи.

Із лю­то­го по ли­пень цьо­го ро­ку спів­ро­бі­тни­ки «Ейр Франс» страй­ку­ва­ли 15 днів, ви­ма­га­ю­чи не­гай­но­го під­ви­ще­н­ня зар­пла­тні на 5-6%. Ке­рів­ни­цтво про­по­нує страй­ка­рям під­ви­щи­ти зар­пла­тню цьо­го ро­ку на 2%, а по­тім на 5% за пе­рі­од 2019—2021 ро­ків, але во­ни сприйня­ли та­кий ком­про­міс як не­до­ста­тній та при­ни­зли­вий. Як на­слі­док, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Жан-Марк Жа­най­ак був зму­ше­ний по­да­ти у від­став­ку, а но­во­го на йо­го мі­сце бу­де при­зна­че­но ли­ше во­се­ни.

Air France-KLM — че­твер­та за ка­пі­та­лі­за­ці­єю авіа­ком­па­нія сві­ту, в ній пра­цю­ють 95 ти­сяч лю­дей, iз них близь­ко 45 ти­сяч — в «Ейр Франс». Жер­тва­ми вну­трі­шньо­го кон­флі­кту в «Ейр Франс» уже ста­ли міль­йо­ни па­са­жи­рів. Чи не по­вто­ри­ться та ж си­ту­а­ція і з «Ра­я­нейр»?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.