«Іхтам­нє­ти» за­во­ру­ши­ли­ся

Акти­ві­за­ція оку­пан­тів на­сто­ро­жує, на­ші не ви­клю­ча­ють під­го­тов­ку во­ро­га до штур­му

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Упро­довж до­би 1 жов­тня си­ту­а­ція на пе­ре­до­вій, як і в по­пе­ре­дні дні, бу­ла на­пру­же­ною, але ціл­ком кон­тро­льо­ва­ною Об’єд­на­ни­ми си­ла­ми.

Оку­пан­ти 21 раз від­кри­ва­ли во­гонь по по­зи­ці­ях на­ших військ, у то­му чи­слі — чо­ти­ри ра­зи із за­сто­су­ва­н­ням озбро­є­н­ня, за­бо­ро­не­но­го Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми. Упро­довж усі­єї до­би по­не­діл­ка во­рог здій­сню­вав об­стрі­ли на­ших по­зи­цій у ра­йо­нах на­се­ле­них пун­ктів Крим­ське, Зо­ло­те, Но­во­зва­нів­ка, Лу­ган­ське, Зай­це­ве, Пі­ски, Кра­сно­го­рів­ка, Но­во­ми­хай­лів­ка, Но­во­тро­ї­цьке, Ста­ро­гна­тів­ка, Гну­то­ве, Во­дя­не, Ле­бе­дин­ське та Ши­ро­ки­не.

Ро­сій­ські оку­па­цій­ні вій­ська ве­ли при­ціль­ний во­гонь із гр­ана­то­ме­тів, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів i стрі­ле­цької зброї. По­зи­ції Об’єд­на­них сил у ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Во­дя­не про­тив­ник об­стрі­ляв із мі­но­ме­тів 120-го та 82-го ка­лі­брів, а по опор­них пун­ктах бі­ля Лу­ган­сько­го дві­чі від­кри­вав во­гонь із мі­но­ме­тів ка­лі­бру 82 мм. Та­кож по за­хи­сни­ках Лу­ган­сько­го оку­пан­ти за­сто­со­ву­ва­ли озбро­є­н­ня бо­йо­вих ма­шин пі­хо­ти.

Втрат се­ред осо­бо­во­го скла­ду Об’єд­на­них сил не­має. За да­ни­ми роз­від­ки, чо­ти­рьох бо­йо­ви­ків ро­сій­сько-оку­па­цій­них військ ми­ну­лої до­би зни­ще­но та ші­стьох по­ра­не­но.

Крім то­го, вве­че­рі по­не­діл­ка ро­сій­ські оку­пан­ти, ци­ні­чно по­ру­шу­ю­чи будь-які пра­ви­ла ве­де­н­ня війни та нор­ми за­галь­но­люд­ської мо­ра­лі, здій­сни­ли во­гне­вий на­літ на на­се­ле­ний пункт Во­дя­не. Во­рог об­стрі­лю­вав жи­тло­вий се­ктор цьо­го се­ла на При­а­зов’ї з ар­ти­ле­рії ка­лі­бру 122 мм, а та­кож мі­но­ме­тів 82-го та 120-го ка­лі­бру, ви­тра­тив­ши за­га­лом 31 ар­ти­ле­рій­ський сна­ряд i 16 мін. Об­стріл ве­ли не по по­зи­ці­ях Зброй­них сил Укра­ї­ни, а по жи­тло­во­му се­кто­ру на­се­ле­но­го пун­кту. На­слід­ки зло­чи­ну ро­сій­сько-оку­па­цій­них військ на­ра­зі уто­чню­ють пред­став­ни­ки укра­їн­ської сто­ро­ни СЦКК спіль­но з СММ ОБСЄ.

Ста­ном на сьо­му го­ди­ну ран­ку вів­тор­ка про­тив­ник три­чі об­стрі­ляв по­зи­ції Об’єд­на­них сил. На Ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку — з ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів i стрі­ле­цької зброї по­бли­зу на­се­ле­них пун­ктів Во­дя­не та Ле­бе­дин­ське, а по опор­них пун­ктах на­ших військ у ра­йо­ні Крим­сько­го — та­кож із гр­ана­то­ме­тів. Важ- ке озбро­є­н­ня не за­сто­со­ву­ва­ли. Втрат се­ред осо­бо­во­го скла­ду Об’єд­на­них сил не­має.

Три­во­жною є ін­фор­ма­ція від укра­їн­ських ар­мій­ців, які за­раз во­ю­ють із во­ро­гом у най­га­ря­чі­шій то­чці фрон­ту — на Сві­тло­дар­ській ду­зі. На­ші хло­пці роз­по­від­а­ють, що роз­ві­дни­ки те­ро­ри­стів акти­ві­зу­ва­ли­ся, їхні ви­лаз­ки по­ча­сті­ша­ли, бо­йо­ви­ки про­ма­цу­ють стеж­ки по­бли­зу укра­їн­ських по­зи­цій.

Про­тив­ник від­кри­ває во­гонь, як тіль­ки по­мі­чає рух вій­сько­вих, хо­ча ра­ні­ше, за не­пи­са­ни­ми пра­ви­ла­ми, удень по бій­цях із ло­па­тою, які укрі­плю­ва­ли свої по­зи­ції, не від­кри­ва­ла во­гонь жо­дна сто­ро­на. «Се­ред бі­ло­го дня і вно­чі по­стій­но стрі­ля­ють, від­кри­ва­ють во­гонь. Як тіль­ки ба­чать ціль — від­кри­ва­ють во­гонь», — роз­по­вів бо­єць із по­зив­ним «Со­кіл».

За сло­ва­ми за­хи­сни­ків, мо­жли­во, те­ро­ри­сти го­ту­ю­ться до на­сту­пу. «Ви­лаз­ки ближ­че до нас, пе­ре­ві­ря­ють мі­сце­вість, стеж­ки, які віль­ні. Мо­жли­во, це під­го­тов­ка до їхньо­го штур­му», — за­зна­чив вій­сько­вий із по­зив­ним «Пол­ков­ник».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.