Па­ца­нам на ра­дість

До­ро­слі всер­йоз зайня­ли­ся фут­боль­ни­ми по­ля­ми

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Сві­тла­на МИЧКО Тер­но­піль­ська область

Як по­ві­до­мив жур­на­лі­стам на­чаль­ник Управ­лі­н­ня фі­зи­чної куль­ту­ри та спор­ту Тер­но­піль­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ві­ктор Ма­ци­кур, най­ближ­чим ча­сом область має отри­ма­ти май­же 10 міль­йо­нів гри­вень на бу­дів­ни­цтво та ре­кон­стру­кцію фут­боль­них по­лів. «Це ста­ло ві­до­мо пі­сля за­сі­да­н­ня ро­бо­чої гру­пи Ка­бмі­ну, — ска­зав він. — Оди­над­цять но­вень­ких фут­боль­них по­лів цьо­го ро­ку вже ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть ді­ти для тре­ну­вань i за­нять спор­том. Вдя­чний ор­га­нам дер­жав­ної вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, які зна­хо­дять ко­шти на спіль­не фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва та ре­кон­стру­кції та­ких спор­тив­них об’єктів, адже це ін­ве­сти­ції у здоров’я на­ших ді­тей».

Тре­ба за­зна­чи­ти, що область бе­ре участь у дер­жав­ній про­гра­мі «Бу­дів­ни­цтво фут­боль­них по­лів зі шту­чним по­кри­т­тям у ре­гіо­нах Укра­ї­ни». На її ре­а­лі­за­цію з дер­жав­но­го бю­дже­ту в 2017 ро­ці бу­ло пе­ред­ба­че­но 270 млн. гри­вень. Тер­но­піль­щи­на отри­ма­ла ко­шти на бу­дів­ни­цтво 11 мі­ні-фут­боль­них по­лів на умо­вах спів­фі­нан­су­ва­н­ня 50/50, які до­зво­ля­ють тре­ну­ва­ти­ся та зма­га­ти­ся в будь-яку по­ру ро­ку і є су­ча­сною ви­мо­гою для роз­ви­тку фут­бо­лу. Вар­тість одно­го та­ко­го по­ля ста­но­вить 1,5 млн. гри­вень.

Фо­то прес-слу­жби Тер­но­піль­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції.

Під час від­кри­т­тя но­во­го фут­боль­но­го май­дан­чи­ка в Тер­но­піль­ській шко­ли №29.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.