Кур­сом зло­то­го

«Дру­га хви­ля» мі­гра­ції з Укра­ї­ни на­ра­зі у 2,5 ра­за мен­ша, ніж та, що бу­ла в 90-ті: за­ро­бі­тча­ни по­ча­ли ми­на­ти Поль­щу і їха­ти да­лі на за­хід

Ukrayina Moloda - - Економіка - Інф. «УМ»

Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Ре­ва по­яснив сво­їм спів­ві­тчи­зни­кам, чо­му во­ни пра­цю­ють не у се­бе на ба­тьків­щи­ні, а пра­це­вла­што­ву­ю­ться за кор­до­ном, на­сам­пе­ред у су­сі­дній Поль­щі. «На сьо­го­дні, в пе­ре­ра­хун­ку на грив­ні, укра­їн­ські за­ро­бі­тча­ни в Поль­щі у се­ре­дньо­му отри­му­ють 19200 гри­вень на мі­сяць. Для змен­ше­н­ня рів­ня тру­до­вої мі­гра­ції, як я вже не­о­дно­ра­зо­во ка­зав, се­ре­дня зар­пла­та в Укра­ї­ні має бу­ти не мен­шою за 15000 гри­вень», — ска­зав мі­ністр.

Для то­го, аби дер­жа­ві, за йо­го сло­ва­ми, «ви­йти на не­об­хі­дні по­ка­зни­ки», має прой­ти три-чо­ти­ри ро­ки. Та­кий опти­мізм Ре­ва по­яснює про­сто. «За да­ни­ми Держ­ком­ста­ту, рі­вень без­ро­бі­т­тя по­чав зни­жу­ва­ти­ся, а це вка­зує на те, що кон­ку­рен­ція на рин­ку пра­ці зни­жу­є­ться, і ро­бо­то­дав­ці, для то­го щоб утри­ма­ти лю­дей, під­ні­ма­ють їм зар­пла­ти — але бі­да в то­му, що це по­трі­бно бу­ло ро­би­ти ще де­сять ро­ків то­му, то­ді би ми не отри­ма­ли сьо­го­дні­шню си­ту­а­цію з від­то­ком ка­дрів», — до­дав чи­нов­ник.

Сьо­го­дні, ко­ли в са­мо­му роз­па­лі так зва­на «дру­га хви- ля» мі­гра­ції з Укра­ї­ни, кіль­кість на­ших спів­ві­тчи­зни­ків, які по­ки­ну­ли ба­тьків­щи­ну, пе­ре­ви­щи­ла три міль­йо­ни осіб. Кіль­кість на­ших спів­гро­ма­дян, які ви­їха­ли з кра­ї­ни в 90–х ро­ках, під час «пер­шої хви­лі», пе­ре­ви­щи­ла 7 міль­йо­нів осіб.

Тим ча­сом кіль­кість пра­ців­ни­ків–укра­їн­ців у Поль­щі, за сло­ва­ми там­те­шніх екс­пер­тів, ско­ро­чу­є­ться. За да­ни­ми зві­ту Мі­ні­стер­ства сім’ї, пра­ці та со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Поль­щі, в цій дер­жа­ві на чверть ско­ро­ти­ла­ся кіль­кість за­про­шень на ро­бо­ту для укра­їн­ців.

Го­лов­ни­ми при­чи­на­ми цьо­го, на дум­ку го­ло­ви ко­мі­те­ту з пи­тань мі­гра­ції та пра­це­вла­шту­ва­н­ня Поль­сько-укра­їн­ської го­спо­дар­ської па­ла­ти Пав- ла Ку­ла­ги, є змі­на тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства, за­про­ва­дже­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му з Укра­ї­ною і від­тік се­зон­них пра­ців­ни­ків з Укра­ї­ни да­лі на за­хід.

«Я б ви­ді­лив три основ­ні при­чи­ни тен­ден­ції ско­ро­че­н­ня кіль­ко­сті за­ре­є­стро­ва­них у Поль­щі за­явок на пра­це­вла­шту­ва­н­ня гро­ма­дян Укра­ї­ни. По-пер­ше, це змі­ни від­по­від­но­го за­ко­но­дав­ства, згі­дно з яки­ми, з 1 сі­чня 2018-го за­яв­ки на пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців ста­ли пла­тни­ми. В рам­ках цих змін та­кож бу­ли вжи­ті за­хо­ди що­до при­пи­не­н­ня тор­гів­лі фі­ктив­ни­ми за­яв­ка­ми. По-дру­ге, в I по­ло­ви­ні 2017 ро­ку ще не ді­яв без­ві­зо­вий ре­жим з Укра­ї­ною — не­зва­жа­ю­чи на те, що за­яв­ка ро­бо­то­дав­ця все ще не­об­хід- на для ле­галь­но­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня в Поль­щі на під­ста­ві біо­ме­три­чно­го па­спор­та, мо­жли­вість віль­но­го пе­ре­бу­ва­н­ня в Шен­ген­ській зо­ні та­кож спри­яє не­за­кон­но­му пра­це­вла­шту­ван­ню без не­об­хі­дних до­ку­мен­тів, в основ­но­му в ін­ших кра­ї­нах ЄС. По-тре­тє, Поль­ща втра­ти­ла свою по­пу­ляр­ність як мі­сце се­зон­них ро­біт, у пер­шій по­ло­ви­ні 2018 ро­ку укра­їн­ці все ча­сті­ше оби­ра­ли, на­при­клад, Че­хію, Угор­щи­ну, бал­тій­ські та скан­ди­нав­ські краї- ни, а та­кож Ізра­їль», — за­зна­чив екс­перт.

Згі­дно з ра­пор­том Мі­ні­стер­ства сім’ї, пра­ці та со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Поль­щі, в пер­шій по­ло­ви­ні 2018 ро­ку бу­ло за­ре­є­стро­ва­но 692,4 тис. за­явок на пра­це­вла­шту­ва­н­ня гро­ма­дян Укра­ї­ни. Це на 212,3 тис. мен­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2017 ро­ку. Мо­жна при­пу­сти­ти, що при­бли­зно на та­ку са­му ци­фру зро­сла кіль­кість на­ших не­ле­га­лів у роз­ви­ну­ті­ших за­хі­дних дер­жа­вах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.