Ля­шко: Ні­ко­му не до­зво­лю обра­жа­ти си­ріт!

Лі­дер РПЛ не до­зво­лив ви­гна­ти на ву­ли­цю 16-рі­чно­го си­ро­ту Ми­ки­ту Ко­за­ко­ва з Дні­пра

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

Дво­кім­на­тну квар­ти­ру у хло­пця хо­тів за­бра­ти спів­ме­шка­нець ма­те­рі Яни, яка по­мер­ла ми­ну­ло­го ро­ку. Ци­ні­чний афе­рист під­ро­бив до­ку­мен­ти че­рез дру­зів-по­са­дов­ців, по­мі­няв зам­ки на две­рях і ви­гнав Ми­ки­ту з ха­ти на ву­ли­цю в мо­роз. Ба­тька у під­лі­тка не­має. Цю істо­рію Олег Ля­шко про­чи­тав в ін­тер­не­ті в бе­ре­зні цьо­го ро­ку і во­на вкрай йо­го обу­ри­ла. Лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії одра­зу дав до­ру­че­н­ня сво­є­му ко­ле­зі по фра­кції Сер­гію Ри­бал­ці і всій дні­пров­ській ко­ман­ді ста­ти на за­хист си­ро­ти. Пі­сля кіль­кох успі­шних су­дів Олег Ля­шко осо­би­сто при­їхав під­три­ма­ти Ми­ки­ту.

«Ко­ли я про­чи­тав твою істо­рію, у ме­не все пе­ре­вер­ну­ло­ся все­ре­ди­ні. Я сам ви­хо­ву­вав­ся в ди­тя­чо­му бу­дин­ку та ін­тер­на­ті і не дам ні­ко­му обра­жа­ти си­ріт. Ме­не обу­рює не­спра­ве­дли­вість і я бо­рю­ся з нею зав­жди, ко­ли ба­чу. Ці не­лю­ди за­ма­хну­ли­ся на най­слаб­шо­го — на си­ро­ту. Це не­че­сно і не­спра­ве­дли­во. Хо­чеш по­зма­га­ти­ся си­ла­ми — зна­йди рів­но­го со­бі, то­ді по­ди­ви- мо­ся, хто пе­ре­мо­же. Але не мо­жна бо­ро­ти­ся з ти­ми, хто слаб­ший і хто си­ро­та!» — роз­по­вів у щи­рій роз­мо­ві за ча­шкою чаю по­лі­тик.

Най­гір­ше в жит­ті Ми­ки­ти вже по­за­ду. Юри­сти Оле­га Ля­шка до­по­мо­гли ви­гра­ти су­ди за квар­ти­ру, а «ли­по­ві» кри­мі­наль­ні спра­ви на хло­пця і йо­го ба­бу­сю На­та­лю Ми­ко­ла­їв­ну за­кри­ли.

«Те­пер хло­пець мо­же на­ре­шті нор­маль­но вчи­ти­ся і жи­ти без стра­ху. Але я ду­маю, що цьо­го не до­ста­тньо — тре­ба при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті тих, хто хо­тів вкра­сти цю квар­ти­ру і від­кри­вав ці спра­ви. Во­ни фа­кти­чно кри­шу­ють «бє­спрє­дєл», який чи­нив­ся по від­но­шен­ню до си­ро­ти. І ми це так про­сто не за­ли­ши­мо», — по­обі­цяв лі­дер РПЛ.

Олег Ля­шко роз­по­вів Ми­ки­ті про своє не­лег­ке ди­тин­ство. На сво­є­му при­кла­ді роз­ка­зав, як тре­ба бо­ро­ти­ся за жи­т­тя, щоб ста­ти лю­ди­ною.

«Якщо є своя квар­ти­ра, то й лег­ше йти по жи­т­тю: ти зна­єш, що те­бе ні­хто не ви­же­не, зав­жди є дах над го­ло­вою, не тре­ба ти­ня­ти­ся по під­во­рі­т­тях і но­чу­ва­ти на вок­за­лах, як я ко­лись. Пе­ред то­бою си­дить май­бу­тній Пре­зи­дент, але ко­лись я за­кін­чив ін­тер­нат і при­їхав у Ки­їв. У ме­не то­ді не бу­ло жи­тла, я но­чу­вав на за­лі­зни­чно­му вок­за­лі. Зав­жди пам’ятай: ко­ли ста­виш ме­ту і йдеш до неї — мо­жна всьо­го до­би­ти­ся у жит­ті. Ти мо­ло­дець, що по­чав бо­ро­ти­ся за своє май­но — звер­нув­ся по до­по­мо­гу, і ми від­гу­кну­лись. А як­би опу­стив ру­ки, за­ли­шив­ся б без жи­тла і ні­хто б то­бі не до­по­міг. У жит­ті зав­жди тре­ба бо­ро­ти­ся!» — на­го­ло­сив на­ро­дний де­пу­тат.

Ми­ки­та по-чо­ло­ві­чо­му на­ма­гав­ся стри­му­ва­ти емо­ції, але йо­му це не зов­сім вда­ва­ло­ся. Хло­пець зі­знав­ся, що на­віть не мрі­яв зу­стрі­ти­ся з Оле­гом Ля­шком осо­би­сто.

«Ме­ні як лю­ди­ні, яка ви­ро­сла без ба­тька, ду­же при­єм­но, що ви за­сту­пи­ли­ся за ме­не. Ду­же дя­кую за це. І я на­віть не мрі­яв, що ви до ме­не при­їде­те. Я ві­рю у вас. Ви зав­жди три­ма­є­те сло­во!» — по­дя­ку­вав Ми­ки­та Ля­шку.

Ми­ки­та Ко­за­ков на­віть не мрі­яв, що Ля­шко при­їде до ньо­го в го­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.