Що, й бор­щу не зва­риш?

По­стій­не здо­рож­ча­н­ня про­ду­ктів зму­шує укра­їн­ців обме­жу­ва­ти се­бе у спо­жи­ван­ні на­віть най­по­пу­ляр­ні­шої в кра­ї­ні стра­ви

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Без бор­щу справ­жньо­му укра­їн­цю ну ні­як не обі­йти­ся, адже сма­чні­шої й ко­ри­сні­шої стра­ви го­ді й шу­ка­ти в сві­ті. Не ка­жу­чи вже про те, як йо­го по­лю­бля­ють іно­зем­ці, що при­їжджа­ють у го­сті в Укра­ї­ну. Але з ко­жним ро­ком ця укра­їн­ська стра­ва но­мер один стає для нас май­же де­лі­ка­те­сом че­рез по­стій­не зро­ста­н­ня цін на ін­гре­ді­єн­ти до неї.

Су­діть са­мі: у сер­пні цьо­го ро­ку борщ без м’яса ко­шту­вав у се­ре­дньо­му 14,35 грив­ні, то­ді як у сі­чні — 9,75. За ві­сім мі­ся­ців вар­тість ці­єї сма­чної стра­ви зро­сла на 45,2%, або май­же на 5,5 грив­ні.

В Асо­ці­а­ції по­ста­чаль­ни­ків тор­го­вель­них ме­реж за роз­ра­ху­нок вар­то­сті стра­ви взя­ли тра­ди­цій­ний ре­цепт: кар­то­пля та бу­ряк — по 500 г, ка­пу­ста — 300 г, мор­ква та ци­бу­ля — по 200 г, во­да пи­тна — 3 лі­три, лав­ро­вий лист, сіль, чор­ний пе­рець — за сма­ком.

«За се­ре­дньо­ста­ти­сти­чни­ми ці­на­ми дер­жав­но­го мо­ні­то­рин­гу, на по­ча­ток 2018 ро­ку бу­ряк ко­шту­вав 3,1 грив­ні за 500 г, кар­то­пля — 3,2 грив­ні за 500 г, ка­пу­ста — 1,25 грив­ні за 300 г, мор­ква — 1,27 грив­ні за 200 г, ци­бу­ля — 1,28 грив­ні за 200 г. В остан­ній мі­сяць лі­та бу­ряк об­хо­див­ся в 3,45 грив­ні за 500 г, кар­то­пля в 3,8 грив­ні за пів­кі­ло, ка­пу­ста в 2,2 грив­ні за 300 г, мор­ква в 3 грив­ні за 200 г, ци­бу­ля в 1,7 грив­ні за 200 г. Із по­ча­тку 2018 ро­ку мор­ква зро­сла в ці­ні до 132,5%, або до 1,7 грив­ні, ка­пу­ста — 69%, або 90 ко­пi­йок, ци­бу­ля — 54,9%, або 60 коп., кар­то­пля — 28,7%, або 80 ко­пi­йок, бу­ряк — 13,2%, або 40 ко­пi­йок», — по­ві­до­мив ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції по­ста­чаль­ни­ків тор­го­вель­них ме­реж Оле­ксій До­ро­шен­ко.

Пі­сний борщ, зва­ре­ний, ска­жі­мо, в ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку, ко­шту­вав уза­га­лі ли­ше 9,42 грив­ні. Та­ка рі­зни­ця цін зу­мов­ле­на де­що ниж­чим вро­жа­єм на де­які про­ду­кто­ві ка­те­го­рії вна­слі­док по­су­шли­во­го ве­сня­но-лі­тньо­го се­зо­ну. На­ра­зі вар­тість хлі­бо­бу­ло­чних про­ду­ктів в Укра­ї­ні май­же зрів­ня­лась із ці­на­ми в кра­ї­нах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу (про­те їх якість до­сить да­ле­ка від за­хі­дних ана­ло­гів). Але ж не за­бу­вай­мо, що рі­зни­ця в зар­пла­тах і пен­сі­ях пе­ре­сі­чно­го укра­їн­ця та єв­ро­пей­ця є до­сить сут­тє­вою, й не на на­шу ко­ристь.

Але ж нам не зви­ка­ти до ви­бри­ків рин­ку, ні­чо­го стра­шно­го — вко­тре за­тя­гне­мо па­ски, а борщ усе одно їсти­ме­мо. Що­прав­да... не так ча­сто. І пі­сний. А м’ясо та пам­пу­шки уяв­ля­ти­ме­мо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.