Те­пер не за­блу­ка­ють!

Ство­ре­но су­ча­сну кар­ту най­ці­ка­ві­ших об’єктів краю

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Сві­тла­на МИЧКО Тер­но­піль­ська область

Тер­но­піль­щи­на дав­но пра­гне здо­бу­ти лав­ри одно­го з най­по­пу­ляр­ні­ших ту­ри­сти­чних ре­гіо­нів Укра­ї­ни, і під­ста­ви для цьо­го в ре­гіо­ну ва­го­мі. Са­ме тут роз­та­шо­ва­на і май­же тре­ти­на всіх ста­ро­вин­них зам­ків та фор­тець Укра­ї­ни, і уні­каль­ні гі­псо­ві пе­че­ри, і одне з див Укра­ї­ни — Дні­стров­ський кань­йон, і ці­ла низ­ка єди­них у сво­є­му ро­ді са­краль­них пам’яток, і ще ба­га­то ін­ших над­зви­чай­но ці­ка­вих для лю­би­те­лів від­кри­ва­ти світ об’єктів. На до­по­мо­гу остан­нім і бу­ло не­що­дав­но ство­ре­но, за спри­я­н­ня фа­хів­ців ком­па­нії МagneticOne Municipal Technologies, ба­га­то­фун­кціо­наль­ну ін­те­р­актив­ну ту­ри­сти­чну кар­ту. Як роз­по­вів жур­на­лі­стам ке­рів­ник ці­єї ком­па­нії і го­лов­ний роз­ро­бник кар- ти Во­ло­ди­мир По­до­бів­ський, її ство­ре­но на аме­ри­кан­ській пла­тфор­мі і про­ду­ма­но так, щоб там міг швид­ко і лег­ко орі­єн­ту­ва­ти­ся ко­жний ба­жа­ю­чий — як зна­йти ба­жа­ний об’єкт, так і ді­зна­ти­ся всю по­трі­бну ін­фор­ма­цію що­до ньо­го. При­чо­му не ли­ше укра­їн­ською, а й ан­глій­ською, ро­сій­ською і поль­ською мо­ва­ми (у пер­спе­кти­ві, за по­ба­жа­н­ням Управ­лі­н­ня ту­ри­зму обл­держ­адмі­ні­стра­ції, бу­де мо­жли­вість ще й ...ки­тай­ською).

На­ра­зі на кар­ті тро­хи біль­ше со­тні об’єктів. Во­на пра­цює ли­ше у те­сто­во­му ре­жи­мі, однак не­за­ба­ром бу­де до­пов­не­на (в то­му чи­слі й ін­фор­ма­ці­єю що­до со­ці­аль­ної ін­фра­стру­кту­ри) і ста­не до­сту­пною ко­жно­му. Як за­зна­чає прес-слу­жба Тер­но­піль­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, це пер­ша та­ка в Укра­ї­ні ін­те­р­актив­на і муль­ти­мов­на ту­ри­сти­чна кар­та ре­гіо­ну. Озна­йо­ми­ти­ся з нею мо­жна за по­си­ла­н­ням https://www.arcgis.com/apps/View/ index.html?appid=ded145d0f20f48b3b95 b4efa88664137.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.