«Ге­о­ме­трик» із се­кре­том

Уміль­ці вру­чну ство­ри­ли ори­гі­наль­ний мо­то­цикл, цз яким хо­чуть за­во­ю­ва­ти пер­шість на між­на­ро­дно­му тур­ні­рі з ка­сто­май­зин­гу

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ Хар­ків

Дня­ми у Ні­меч­чи­ні стар­тує чер­го­вий чем­піо­нат сві­ту з ка­сто­май­зин­гу, на яко­му май­стри про­де­мон­стру­ють швид­кість сво­їх са­мо­ро­бних ма­шин. Го­лов­на умо­ва та­ких зма­гань — за­про­по­ну­ва­ти пу­блі­ці мо­де­лі, ство­ре­ні зі ста­рих ре­чей, але на осно­ві ори­гі­наль­ної ідеї.

Укра­ї­ну пред­став­ля­ти­ме хар­ків­ська ко­ман­да, що пів­то­ра ро­ку по­спіль ча­клу­ва­ла над «бай­ком» «Ге­о­ме­трик». «У цьо­му про­е­кті ми спро­бу­ва­ли по­єд­на­ти рі­зні гео­ме­три­чні фі­гу­ри, які, на пер­ший по­гляд, зда­ю­ться не­су­мі­сни­ми, — ка­же ви­на­хі­дник Яро­слав Лу­ти­цький. — Зав­да­н­ням бу­ло зро­би­ти ду­же скла­дний і во­дно­час ма­кси­маль­но про­стий мо­то­цикл. Осо­бли­во уні­каль­ні тут ко­ле­са, бо во­ни дво­сту­пча­сті. Впер­ше та­кі де­та­лі по­ча­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на каст-про­е­ктах у се­ре­ди­ні 90-х ро­ків. Ми пі­шли ще да­лі, осна­сти­ли їх шпи­ця­ми. Та­ко­го у сві­ті ще ні­хто не ро­бив».

Свою мо­дель май­стри ство­рю­ва­ли з ком­пле­кту­ю­чих, які зби­ра­ли з ну­ля або пе­ре­ро­блю­ва­ли зі ста­рих зраз­ків до нев­пі­знан­но­сті. Ав­тен­ти­чність збе­ріг ли­ше від­ре­став­ро­ва­ний дви­гун ста­рень­ко­го «ІЖа». Ко­ли уміль­ці по­ба­чи­ли свій «байк» у пов­но­му ком­пле­кті, то не по­ві­ри­ли, що він мо­же зру­ши­ти з мі­сця. Втім, пер­ший старт на май­да­ні Сво­бо­ди у Хар­ко­ві про­йшов більш ніж успі­шно. Яро­слав Лу­ти­цький ка­же, що з та­ким мо­то­ци­клом во­ни смі­ли­во ки­нуть ви­клик іта­лій­ським кон­ку­рен­там, які три­ма­ють пер­шість на чем­піо­на­ті з ка­сто­май­зин­гу вже кіль­ка ро­ків по­спіль.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.