По­лю­ва­ти на ло­ся — зась!

Не­за­кон­ний від­стріл «лі­со­вих ко­рі­вок» обі­йде­ться вже у 130 ти­сяч

Ukrayina Moloda - - Екологія - Оле­на ЯРО­ШЕН­КО

Ми­ну­лої се­ре­ди уряд ви­зна­чив роз­мір пла­ти за не­за­кон­не по­лю­ва­н­ня на ло­ся єв­ро­пей­сько­го, яко­го ще у 2017 ро­ці та­ки за­не­сли до Чер­во­ної Кни­ги. Як по­ві­до­мив мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни Остап Се­ме­рак, вда­ло­ся уза­ко­ни­ти іні­ці­йо­ва­ні еко­ло­га­ми змі­ни до по­ста­но­ви Ка­бмі­ну, яка ви­зна­чає роз­мір ком­пен­са­ції за не­за­кон­не до­бу­ва­н­ня, зни­ще­н­ня або по­шко­дже­н­ня ви­дів тва­рин­но­го і ро­слин­но­го сві­ту, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни, а та­кож за зни­ще­н­ня чи по­гір­ше­н­ня се­ре­до­ви­ща їх пе­ре­бу­ва­н­ня.

«То­рік цей вид пі­сля три­ва­лих про­ти­сто­янь із ми­слив­ським ло­бі нам уда­ло­ся за­не­сти до Чер­во­ної Кни­ги. То­ді ж по­ста­ло пи­та­н­ня про роз­мір по­ка­ра­н­ня для бра­ко­ньє­рів, які спро­бу­ють по­лю­ва­ти на цих бла­го­ро­дних тва­рин. На жаль, в Укра­ї­ні до­сі та­ка про­бле­ма не ви­рі­ше­на. Ду­маю, 130 ти­сяч гри­вень за не­за­кон­не до­бу­ва­н­ня чи зав­да­н­ня шко­ди ло­сю ма­ють тро­хи при­ве­сти до тя­ми тих, хто про­дов­жує вби­ва­ти тва­рин, не- зва­жа­ю­чи на­віть на їх чер­во­но­кни­жний ста­тус», — про­ко­мен­ту­вав прийня­те рі­ше­н­ня Се­ме­рак. Він та­кож по­ві­до­мив, що три­ває облік по­пу­ля­ції ло­ся єв­ро­пей­сько­го, який до­зво­лить вста­но­ви­ти ре­аль­ну кіль­кість тва­рин цьо­го ви­ду на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

У пар­ла­мен­ті зна­хо­ди­ться та­кож за­ко­но­про­ект, який пе­ред­ба­чає вне­се­н­ня змін до Ко­де­ксу про адмі­ні­стра­тив­ні по­ру­ше­н­ня що­до під­ви­ще­н­ня роз­мі­рів штра­фів за по­ру­ше­н­ня еко­ло­гі­чно­го за­ко­но­дав­ства. На­га­да­є­мо, по­ста­но­вою, до якої Уряд вніс ви­ще­зга­да­ні змі­ни, та­кож пе­ред­ба­че­но так са­мо 130 ти­сяч гри­вень ком­пен­са­ції за не­за­кон­не по­лю­ва­н­ня на зу­бра. А за за­бо­ро­не­не по­лю­ва­н­ня на ди­ко­го ко­ня жи­во­де­рам до­ве­де­ться за­пла­ти­ти 70 ти­сяч гри­вень.

Фо­то з сай­та yandex.com.

Не­кон­тро­льо­ва­не по­лю­ва­н­ня за­гна­ло укра­їн­ських ло­сів до Чер­во­ної Кни­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.