РІ­ЗНІ АМПЛУА

Ukrayina Moloda - - Культура -

У твор­чій біо­гра­фії Ла­ри­си Ка­ди­ро­вої зна­чне мі­сце за­ймає пе­да­го­гі­чна ді­яль­ність. Во­на ви­кла­да­ла актор­ську май­стер­ність та сце­ні­чну мо­ву на актор­сько­му фа­куль­те­ті Львів­ської дер­жав­ної кон­сер­ва­то­рії іме­ні М. Ли­сен­ка, в на­вчаль­ній те­а­траль­ній сту­дії при Те­а­трі іме­ні Ма­рії Зань­ко­ве­цької, у Ки­їв­сько­му дер­жав­но­му ін­сти­ту­ті те­а­траль­но­го ми­сте­цтва та кі­не­ма­то­гра­фа іме­ні Іва­на Кар­пен­ка-Ка­ро­го, ни­ні — про­фе­сор На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії іме­ні Пе­тра Чай­ков­сько­го. Та­кож Ла­ри­са Ка­ди­ро­ва — пре­зи­дент між­на­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Між­на­ро­дний ін­сти­тут те­а­тру» (Укра­їн­ський центр), го­ло­ва прав­лі­н­ня бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Шев­чен­ків­ський фонд ХХІ», ди­ре­ктор-ху­до­жній ке­рів­ник Мі­жна­ро­дно­го фе­сти­ва­лю жі­но­чих мо­но­драм «Ма­рія». А ще Ла­ри­са Ка­ди­ро­ва бу­ла арт-ди­ре­кто­ром Мі­жна­ро­дно­го фе­сти­ва­лю «Бо­спор­ські аго­ни». З 1992 по 2000 ро­ки — за­сту­пни­ком го­ло­ви На­ціо­наль­ної спіл­ки те­а­траль­них ді­я­чів Укра­ї­ни, з 2000 ро­ку — го­ло­ва ху­до­жньо­го ра­ди На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.