Не­змін­ні орі­єн­ти­ри

У дру­го­му ма­тчі гру­по­во­го ета­пу Су­пер­лі­ги по­спіль укра­їн­ський чем­піон зі­грав у ре­зуль­та­тив­ну ні­чию

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Ми роз­сла­би­ли­ся і нас по­ста­ви­ли на мі­сце. Та­ким ко­ро­тким і ла­ко­ні­чним ви­гля­дає ре­зю­ме во­я­жу «Ша­хта­ря» до Ліо­на, ко­трий зро­бив бра­зиль­ський за­хи­сник «гір­ни­ків» Ісма­ї­лі. У дру­го­му «лі­го­чем­піон­сько­му» ма­тчі по­спіль пі­до­пі­чні Па­у­лу Фон­се­ки зі­гра­ли в ре­зуль­та­тив­ну ні­чию — 2:2. Утім, якщо у грі про­ти «Хоф­фен­ха­йма» фут­бо­лі­стам «Ша­хта­ря» до­ве­ло­ся на­здо­га­ня­ти су­пер­ни­ка й, у під­сум­ку, ра­ді­ти здо­бу­то­му очко­во­му мі­ні­му­му, то за під­сум­ком сво­го по­єдин­ку з «Ліо­ном» «по­ма­ран­че­во-чор­ним» до­ве­ло­ся жал­ку­ва­ти за втра­че­ни­ми очка­ми, оскіль­ки во­ни не змо­гли втри­ма­ти ком­фор­тну фо­ру в два м’ячі.

Що ж має бу­ти най­більш при­крим для до­не­цько­го ко­ле­кти­ву, так це швид­кість, з якою во­ни до­зво­ли­ли «Ліо­ну» ви­рів­ня­ти ста­но­ви­ще, пропу­стив­ши два м’ячі за дві хви­ли­ни.

За­га­лом, в Ліо­ні су­пер­ни­ки вла­шту­ва­ли яскра­ве ви­до­ви­ще, без­за­сте­ре­жно зро­бив­ши став­ку на ата­ку­валь­ний фут­бол. Як свід­чить ста­ти­сти­ка ма­тчу, опо­нен­ти зро­би­ли біль­ше 40 уда­рів по во­ро­тах, тож під­сум­ко­вий ра­ху­нок міг бу­ти зна­чно біль­шим.

Пе­ред ма­тчем на­став­ник «Ліо­на» Бру­но Же­не­зь­йо по­рів­няв ма­не­ру гри «гір­ни­ків» із «Бар­се­ло­ною». І на про­ти­ва­гу від­кри­то­му ата­ку­валь­но­му фут­бо­лу за­про­по­ну­вав ана­ло­гі­чну мо­дель, ко­тра до­зво­ли­ла йо­го пі­до­пі­чним зро­би­ти 22 при­ціль­ні уда­ри по во­ло­ді­н­нях Ан­дрія П’ято­ва.

Що ка­за­ти, вла­шту­ва­ли ко­ман­ди вбо­лі­валь­ни­кам свя­то від­кри­то­го фут­бо­лу. Ін­ша спра­ва, що не всі уча­сни­ки дво­бою за­ли­ши­ли­ся за­до­во­ле­ні кін­це­вим ре­зуль­та­том.

Якщо для «Ліо­на» «кам­бек» та здо­бу­те за йо­го під­сум­ка­ми за­лі­ко­ве очко — сер­йо­зний успіх, ко­трий до­зво­лив фран­цузь­ко­му клу­бу за­ли­ши­ти­ся в одно­о­сі­бних лі­де­рах квар­те­ту, то для «гір­ни­ків» гра на «Стад-де-Ліон» пе­ре­тво­ри­ла­ся на по­єди­нок не­ре­а­лі­зо­ва­них мо­жли­во­стей.

Утім дві стар­то­ві ні­чиї — не най­гір­ший ре­зуль­тат, який, без сум­ні­ву, за­ли­шає «Ша­хта­рю» шан­си на ви­хід із гру­пи. Що­прав­да, ба­га­то в чо­му май­бу­тнє «гір­ни­ків» у Лі­зі чемпіонів-

2018/2019 за­ле­жа­ти­ме від спа­ре­но­го по­єдин­ку з «Ман­че­стер Сі­ті». При­мі­ром, пре­зи­дент «Ліо­на» Жан-Мі­шель Ола вва­жає, що «гір­ни­ки» за які­стю сво­єї гри пе­ре­ва­жа­ють ан­глій­сько­го чем­піо­на, ко­трий, на­га­да­є­мо, в стар­то­во­му ту­рі вдо­ма про­грав брон­зо­во­му при­зе­ру фран­цузь­кої пер­шо­сті.

Про­те зро­зумі­ло, що силь­ні­шо­го чем­піо­ни Укра­ї­ни та Ан­глії ви­зна­ча­ти­муть на фут­боль­но­му по­лі. При цьо­му очіль­ник «Ша­хта­ря» на­го­ло­шує, що ви­хід із гру­пи за­ли­ша­є­ться не­змін­ним зав­да­н­ням для йо­го ко­ле­кти­ву. Але, зва­жа­ю­чи на за­яв­ле­ні ви­со­кі орі­єн­ти­ри, пор­ту­галь­сько­го на­став­ни­ка «гір­ни­ків» не­аби­як має ті­ши­ти ре­зуль­та­тив­ний «дубль» бра­зиль­ця Мо­ра­е­са. Лі­дер бом­бар­дир­ської гон­ки в укра­їн­ській прем’єр-лі­зі у Ліо­ні за­бив свої де­бю­тні го­ли за «Ша­хтар» і в Лі­зі чемпіонів, хо­ча пе­ред стар­том се­зо­ну окре­мі екс­пер­ти про­гно­зу­ва­ли екс-фор­вар­ду «Ди­на­мо» хі­ба що орен­дне май­бу­тнє в «Ма­рі­у­по­лі».

Фо­то з сай­та shakhtar.com.

У ма­тчі про­ти «Ліо­на» бра­зи­лець Мо­ра­ес за­бив свої де­бю­тні го­ли в Лі­зі чемпіонів за «Ша­хтар».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.