Ну­льо­вий рі­вень

За­ли­шив­шись без Крі­шті­а­ну Ро­нал­ду, ма­дрид­ський «Ре­ал» пе­ре­жи­ває одну з най­гір­ших сто­рі­нок у сво­їй но­ві­тній істо­рії

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Ро­бля­чи жорс­ткі­ши­ми умо­ви від­бо­ру до гру­по­во­го ра­ун­ду Лі­ги чемпіонів, в УЄФА, без сум­ні­ву, спо­ді­ва­ли­ся на ав­то­ма­ти­чне змен­ше­н­ня кіль­ко­сті про­хі­дних по­єдин­ків в елі­тра­ун­ді Су­пер­лі­ги. Утім пов­ні­стю по­зба­ви­ти­ся по­єдин­ків «без ін­три­ги» Лі­зі чемпіонів на­ра­зі не вда­ло­ся. Як і ра­ні­ше, ко­ли, до при­кла­ду, «Чел­сі», зну­ща­ю­чись над «Ка­ра­ба­хом», за два ма­тчі за­би­вав у во­ро­та пред­став­ни­ка азер­бай­джан­сько­го чем­піо­на­ту де­сять «су­хих» м’ячів, а ма­дрид­ський «Ре­ал» за один матч у во­ро­тах кі­пр­сько­го клу­бу АПОЕЛ від­зна­чав­ся шість ра­зів, ни­ні най­силь­ні­ший клу­бний тур­нір Ста­ро­го Сві­ту про­дов­жує ди­ву­ва­ти «хо­кей­ни­ми» ра­хун­ка­ми.

Так, у дру­го­му ту­рі ЛЧ-2018/2019 серб­ська «Цр­ве­на Звє­зда», ві­дзна­чив­шись ли­ше одно­го ра­зу, отри­ма­ла від фран­цузь­ко­го чем­піо­на — «ПСЖ» — шість м’ячів. А іта­лій­ська «Ро­ма» бу­ла без­жаль­ною до че­ської «Ві­кто­рії» — 5:0.

За­га­лом єв­ро­пей­ські гран­ди, ко­трі в остан­ні ро­ки де­мон­стру­ють ви­со­ку актив­ність на між­на­ро­дній аре­ні, жва­во роз­по­ча­ли й по­то­чний се­зон. При­мі­ром, «Бар­се­ло­на», роз­гро­мив­ши у стар­то­во­му ту­рі «ПСВ» (4:0), упев­не­но про­ве­ла й го­стьо­вий матч на ле­ген­дар­но­му «Уем­блі» про­ти «Тот­тен­хе­ма» — 4:2. При цьо­му п’ять із во­сьми го­лів за ка­та­лон­ців за­бив їхній без­за­пе­ре­чний лі­дер Ліо­нель Мес­сі.

Ма­кси­маль­ний очко­вий ре­зуль­тат на стар­ті гру­по­во­го ра­ун­ду про­де­мон­стру­вав і ту­рин­ський «Ювен­тус», по чер­зі здо­був­ши упев­не­ні «су­хі» пе­ре­мо­ги над «Ва­лен­сі­єю» та «Янг Бойз». По­при те, що в обох по­єдин­ках обі­йшло­ся без ре­зуль­та­тив­них дій но­ва­чка «Ста­рої синь­йо­ри» Крі­шті­а­ну Ро­нал­ду, ко­трий, за­ро­бив­ши ви­лу­че­н­ня у Ва­лен­сії, був зму­ше­ний про­пу­ска­ти по­єди­нок зі швей­цар­ським клу­бом, ата­ка іта­лій­сько­го чем­піо­на й без пор­ту­галь­ця ви­гля­дає вель­ми пе­ре­кон­ли­во. За остан­ні чо­ти­ри се­зо­ни «Юве» дві­чі до­хо­див до фі­на­лу ЛЧ, що­прав­да, в обох ви­пад­ках уда­ча бу­ла не на сто­ро­ні ту­рин­сько­го клу­бу. Не ви­клю­че­но, що з при­хо­дом Ро­нал­ду, ко­трий ра­зом iз «Ре­а­лом» ви­грав чо­ти­ри з остан­ніх п’яти ро­зі­гра­шів Су­пер­лі­ги, до «Юве» облич- чям по­вер­не­ться й спор­тив­на фор­ту­на.

Що­до са­мо­го клу­бу-ге­ге­мо­на остан­ніх се­зо­нів ЛЧ, то без Зі­не­ді­на Зі­да­на й Ро­нал­ду, ма­дрид­ці по­чу­ва­ю­ться не так упев­не­но, як ра­ні­ше. Упев­не­но пе­ре­грав­ши в стар­то­во­му ту­рі «Ро­му» (3:0), в на­сту­пно­му ма­тчі пі­до­пі­чні Юле­на Ло­па­те­гі не­спо­ді­ва­но про­гра­ли мо­сков­сько­му ЦСКА, по­при те, що су­пер­ник кін­ців­ку ма­тчу — че­рез ви­лу­че­н­ня сво­го гол­кі­пе­ра Іго­ря Акін­фє­є­ва — до­гра­вав у мен­шо­сті.

Ви­йшло так, що в онов­ле­но­му скла­ді «Ре­ал» не ви­грає вже в трьох ма­тчах по­спіль. Від­вер­то сла­бо в цих по­єдин­ках — дар­ма, що в їхньо­му скла­ді грає не­що­дав­но ви­зна­ний ФІФА най­кра­щий фут­бо­ліст 2018 ро­ку Лу­ка Мо­дрич — ді­я­ли «вер­шко­ві» й в ата­ці, не за­бив­ши у во­ро­та су­пер­ни­ка жо­дно­го м’яча. З огля­ду на ста­ти­сти­ку, по­ді­бно­го в істо­рії «га­ла­кти­кос» не бу­ло вже біль­ше де­ся­ти ро­ків. «По­вер­ніть Ро­нал­ду», — ви­ма­га­ють від пре­зи­ден­та Сер­хіо Пе­ре­са фа­на­ти ма­дрид­сько­го су­пер­клу­бу.

До сло­ва, під гра­дом кри­ти­ки остан­нім ча­сом пе­ре­бу­вав і «Шаль­ке» Єв­ге­на Ко­но­плян­ки. Ли­ше в ми­ну­ло­му ту­рі бун­де­слі­ги гель­зен­кір­хен­цям уда­ло­ся пе­ре­рва­ти лан­цюг нев­дач, який на­лі­чу­вав п’ять по­ра­зок по­спіль. Ви­грав­ши на вну­трі­шній аре­ні, про­дов­жи­ли «ко­баль­то­ві» пе­ре­ма­га­ти й на між­на­ро­дно­му про­сто­рі, узяв­ши го­ру в го­стьо­во­му по­єдин­ку з мо­сков­ським «Ло­ко­мо­ти­вом». Про­ти «за­лі­зни­чни­ків» Ко­но­плян­ка зі­грав пов­ний матч, без­по­се­ре­дньо­го до­клав­ся до пе­ре­мо­ги сво­єї ко­ман­ди, зро­бив­ши на­при­кін­ці по­єдин­ку ре­зуль­та­тив­ний пас на ав­то­ра пе­ре­мо­жно­го го­ла Мак­кен­ні.

Фо­то з сай­та www.realmadrid.com

Гра­ю­чи на­при­кiн­цi по­єдин­ку в біль­шо­сті, «Ре­а­лу» не вда­ло­ся уни­кну­ти по­раз­ки в ма­тчі про­ти мо­сков­сько­го ЦСКА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.