КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №108

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

1. Буд­дій­ський храм. 7. Тка­ни­на, змо­че­на во­дою чи лі­ка­ми, яку на­кла­да­ють на хво­ре мі­сце. 8. Ім’я ві­до­мо­го фі­ло­со­фа епо­хи Ві­дро­дже­н­ня, ав­то­ра тра­кта­ту «По­хва­ла глуп­ству». 9. Лі­ри­чна пі­сня ве­не­ці­ан­ських гон­до­льє­рів. 10. Збро­є­но­сець і по­мі­чник ко­за­ка. 11. Ки­їв­ський пи­сьмен­ник, ав­тор ро­ма­нів «Со­ба­че сер­це» та «Май­стер і Мар­га­ри­та». 14. Острів на Дні­прі, де бу­ла Чор­том­ли­цька Січ. 17. Лі­со­вий дух із ко­зля­чи­ми но­га­ми в дав­ньо­гре­цькій мі­фо­ло­гії. 18. Лю­ди­на, яка не роз­рі­зняє ко­льо­рів. 19. Один із ти­пів пи­сьма в ста­ро­вин­них ру­ко­пи­сах, за яким ко­жна лі­те­ра ви­пи­су­ва­лась окре­мо, ві­дір­ва­но від су­сі­дніх, пря­мо і чі­тко. 20. «А ти ста­рий ..., ізі­гнув­ся, як ду­га. А я мо­ло­день­ка, гу­ля­ти ра­день­ка» (на­ро­дна пі­сня). 21. Пред­став­ник ко­за­цької стар­ши­ни на За­по­розь­кій Сі­чі. По вер­ти­ка­лі:

1. Лі­те­ра­тур­ний гур­ток укра­їн­ської мо­ло­ді, ство­ре­ний у 1888 ро­ці за іні­ці­а­ти­вою Ле­сі Укра­їн­ки та її бра­та Ми­хай­ла Ко­са­ча. 2. Гу­стий со­лод­кий си­роп, яким по­кри­ва­ють кон­ди­тер­ські ви­ро­би. 3. Зем­ля­ний на­сип, який за­хи­щає від роз­ли­ву рі­чок і під­то­пле­н­ня. 4. Пе­ре­вер­тень, мі­фі­чна істо­та, яка мо­же бу­ти і лю­ди­ною, і вов­ком. 5. Лі­дер пов­ста­н­ня ра­бів у Ста­ро­дав­ньо­му Ри­мі. 6. Го­ло­ва МАСРАДЛІТУ із ро­ма­ну «Май­стер і Мар­га­ри­та», який за­ги­нув під ко­ле­са­ми трам­ваю. 11. Один із най­ви­да­тні­ших пол­ко­вод­ців ча­сів Ви­зволь­них зма­гань, пол­ков­ник ар­мії УНР, який звіль­нив Крим від біль­шо­ви­ків. 12. Гвин­тів­ка або ру­шни­ця зі змен­ше­ною дов­жи­ною ство­ла. 13. Мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­кої Бри­та­нії 1916-19 ро­ків, який під­пи­сав Де­кла­ра­цію про під­трим­ку сіо­ні­зму. 15. Під­став­ка для ка­ме­ри чи фо­то­апа­ра­та. 16. Зу­пин­ка в по­хо­ді. 17. Тва­ри­на, по­ши­ре­на в Пів­ні­чній Аме­ри­ці, яка від­ля­кує во­ро­га не­при­єм­ним за­па­хом.

Се­си­лія Бре­кхус.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.