А суд і ни­ні там

Ми­нув рік пі­сля жа­хли­вої ДТП, що за­бра­ла жи­т­тя ші­стьох лю­дей, але роз­слі­ду­ва­н­ня так і не зру­ши­ло з мер­твої то­чки

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ Хар­ків

Рі­чни­ця стра­шної ДТП на ву­ли­ці Сум­ській, ко­ли ав­то­мо­біль Оле­ни Зай­це­вої врі­зав­ся у на­товп пі­шо­хо­дів, ні­скіль­ки не на­бли­зи­ла кі­нець роз­слі­ду­ва­н­ня ре­зо­нан­сної спра­ви. На­ра­зі про­цес зу­пи­нив­ся че­рез зни­кне­н­ня Оле­ни Фе­дір­ко, лі­ка­ря-нар­ко­ло­га, яка огля­да­ла пі­до­зрю­ва­ну пі­сля ава­рії і ви­яви­ла в її кро­ві опі­а­ти. «Тре­тій адво­кат Зай­це­вої Єв­ген Мель­ни­чен­ко зро­бив за­яву про те, що акт огля­ду, під­пи­са­ний Фе­дір­ко, був сфа­бри­ко­ва­ний, — по­ясни­ла си­ту­а­цію адво­кат одні­єї з по­тер­пі­лих Ла­ри­са Ма­твє­є­ва. — Та­ким чи­ном він на­ма­га­є­ться по­ста­ви­ти під сум­нів ре­зуль­та­ти ви­снов­ків Цен­тру пси­хі­чно­го здо­ров’я та мо­ні­то­рин­гу МОЗ Укра­ї­ни про те, що обви­ну­ва­че­на пе­ре­бу­ва­ла у ста­ні, ви­кли­ка­но­му вжи­ва­н­ням нар­ко­ти­чних і пси­хо­тро­пних ре­чо­вин або ін­ших одур­ма­ню­ю­чих за­со­бів».

Роз­шу­ки нар­ко­ло­га по­ки що не увін­ча­ли­ся успі­хом. Жін­ка, яка сьо­го­дні про­жи­ває у хар­ків­ській квар­ти­рі лі­кар­ки, за­пев­ни­ла — та вже дав­но ви­їха­ла на не­під­кон­троль­ну Укра­ї­ні те­ри­то­рію. Втім при­кор­дон­на слу­жба цей факт не під­твер­джує. Во­дно­час пра­во­охо­рон­ці взя­ли­ся пе­ре­ві­ря­ти ав­то­шко­лу «Тран­стур», де Зай­це­ва отри­ма­ла по­свід­че­н­ня во­дія, але, як з’ясу­ва­ло­ся, не над­то ре­тель­но їх від­ві­ду­ва­ла че­рез по­до­рож за кор­дон. Тож не ви­клю­че­но, що ви­ну за чи­слен­ні смер­ті з го­лов­ною пі­до­зрю­ва­ною роз­ді­лить не­вдов­зі не ли­ше Ген­на­дій Дро­нов, з яким во­на не роз­ми­ну­ла­ся на до­ро­зі, а й її на­став­ник з ав­то­шко­ли.

Спро­ба адво­ка­тів Оле­ни Зай­це­вої вклю­чи­ти до спра­ви яко­мо­га біль­шу кіль­кість фі­гу­ран­тів, не­аби­як вра­зи­ла ро­ди­чів за­ги­блих. Зне­ві­рив­шись у спра­ве­дли­во­му су­ді, во­ни звер­ну­ли­ся до Пе­тра По­ро­шен­ка з про­ха­н­ням взя­ти цю спра­ву під осо­би­стий кон­троль. Від адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та вже на­ді­йшла схваль­на від­по­відь, то­му пред­став­ни­ки по­тер­пі­лої сто­ро­ни спо­ді­ва­ю­ться отри­ма­ти на­ре­шті від­по­віді на ва­жли­ві для них за­пи­та­н­ня. Зокре­ма, їх ці­ка­вить, чо­му слід­чі так і не роз­шу­ка­ли чер­во­ний ав­то­мо­біль, який фі­гу­рує на за­пи­сах із ка­мер спо­сте­ре­же­н­ня і з яким Зай­це­ва, за одні­єю з вер­сій, мо­гла вла­шту­ва­ти швид­кі­сні пе­ре­го­ни в цен­трі мі­ста.

За ґра­та­ми Оле­на Зай­це­ва та Ген­на­дій Дро­нов пе­ре­бу­ва­ти­муть до 16 ли­сто­па­да. Да­лі суд ви­зна­ча­ти­ме­ться з но­вим за­по­бі­жним за­хо­дом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.