Во­ни на­вча­лись за Ба­тьків­щи­ну

Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни бе­руть актив­ну участь у між­на­ро­дних вій­сько­вих опе­ра­ці­ях

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни ві­зьмуть участь в одних із най­біль­ших в істо­рії НАТО стра­те­гі­чно-вій­сько­вих на­вча­н­нях Trident Juncture 2018, які роз­по­чну­ться у Нор­ве­гії на­при­кін­ці жов­тня.

Як по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Мі­н­обо­ро­ни, «за сце­на­рі­єм на­вчань, ба­га­то­на­ціо­наль­на ко­а­лі­ція НАТО про­во­дить мас­шта­бну вій­сько­ву опе­ра­цію зі звіль­не­н­ня не­за­кон­но оку­по­ва­ної пів­ні­чної ча­сти­ни Ко­ро­лів­ства Нор­ве­гія. Агре­со­ром ви­сту­пає ви­ду­ма­на кра­ї­на Му­рі­нус, за обри­са­ми якої лег­ко вга­ду­є­ться наш пів­ні­чний су­сід».

Актив­на фа­за на­вча­н­ня за уча­стю 45-ти­ся­чно­го між­ви­до­во­го кон­тин­ген­ту військ від­бу­де­ться з 25 жов­тня по 7 ли­сто­па­да 2018 ро­ку. Окрім 29 кра­їн НАТО, у на­вчан­ні бра­ти­муть участь вій­сько­ві під­роз­ді­ли зі Шве­ції та Фін­лян­дії.

А ось ко­ман­дно-шта­бна фа­за на­вчань три­ва­ти­ме де­що дов­ше — до тре­тьої де­ка­ди ли­сто­па­да в ор­га­нах управ­лі­н­ня та на­вчаль­них цен­трах Альян­су від іта­лій­ської про­він­ції Кам­па­нія до нор­везь­ких фюль­ке (ра­йо­нів. — Авт.) Тромс i Фін­марк.

Як по­ві­до­ми­ли в прес-цен­трі ЗСУ: «З ве­ре­сня п’ять укра­їн­ських офі­це­рів за­лу­че­но до ро­бо­ти в се­кці­ях шта­бу ба­га­то­на­ціо­наль­ної ко­а­лі­ції, во­ни про­йшли ета­пи те­о­ре­ти­чної під­го­тов­ки та опе­ра­тив­но­го зла­го­дже­н­ня і ви­ру­шать ви­ко­ну­ва­ти зав­да­н­ня за сво­ї­ми на­прям­ка­ми у Не­а­по­лі, Рам­штай­ні та Ста­ван­ге­рі».

До­да­мо, що при­єм­ним сюр­при­зом для укра­їн­ських во­я­ків ста­ло рі­ше­н­ня ке­рів­ни­ків аме­ри­кан­ської ар­мії що­до під­трим­ки Укра­ї­ни — вій­сько­ві під­роз­ді­ли Аме­ри­ки бе­руть участь у між­на­ро­дних на­вча­н­ня Clear Sky 2018 («Чи­сте не­бо2018»), які про­хо­дять із 8 по 19 жов­тня на те­ри­то­рії Хмель­ни­цької (м. Ста­ро­ко­стян­ти­нів) та Він­ни­цької (аер. Гав­ри­шів­ка) обла­стей.

Із бо­ку США у цих на­вча­н­нях бе­руть участь ви­ни­щу­ва­чі F-15 144 ви­ни­щу­валь­но­го кри­ла На­ціо­наль­ної гвар­дії шта­ту Ка­лі­фор­нія та транс­порт­ні лі­та­ки C-130, а ще 450 аме­ри­кан­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців. До­лу­чи­ли­ся до ма­нев­рів та­кож пред- став­ни­ки ЗС Бель­гії, Ве­ли­кої Бри­та­нії, Да­нії, Есто­нії, Ні­дер­лан­дів, Поль­щі та Ру­му­нії.

Але го­лов­ним і най­чи­сель­ні­шим уча­сни­ком цих між­на­ро­дних на­вчань бу­де го­спо­дар «Чи­сто­го не­ба2018» — Укра­ї­на. Укра­їн­ська авіа­ція актив­но го­ту­ва­ла­ся до ве­ли­ко­мас­шта­бної по­дії — для цьо­го у Хмель­ни­цьку область бу­ло пе­ре­ба­зо­ва­но лі­та­ки і осо­бо­вий склад Вій­сько­во-по­ві­тря­них сил Укра­ї­ни, зокре­ма Су-24, лі­та­ки ви­ни­щу­валь­ної авіа­ції ти­пу МіГ-29 та Су-27.

Ме­тою про­ве­де­н­ня між­на­ро­дних вій­сько­вих на­вчань Clear Sky 2018 є змі­цне­н­ня ми­ру та без­пе­ки в Укра­ї­ні.

Під час під­го­тов­ки до між­на­ро­дних на­вчань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.