«За та­кі гро­ші са­мі пра­цюй­те!»

За­хі­дна Укра­ї­на все біль­ше від­чу­ває де­фі­цит ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Сві­тла­на МИЧКО Тер­но­піль­ська область

На не­дав­ній прес-кон­фе­рен­ції, від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня жур­на­лі­стів, го­ло­ва Тер­но­піль­ської обла­сної ра­ди проф­спі­лок Ан­дрій При­ся­жний за­ува­жив, що про­бле­му без­ро­бі­т­тя в обла­сті, схо­же, ви­рі­ше­но. Оскіль­ки кіль­кість ва­кан­сій від ро­бо­то­дав­ців остан­нім ча­сом сут­тє­во пе­ре­ви­щує кіль­кість осіб, за­ре­є­стро­ва­них у цен­трах зайня­то­сті. Однак кон­текст ска­за­но­го був да­ле­ко не опти­мі­сти­чним, бо на­справ­ді ре­а­лії та­кі, що лю­ди про­сто не хо­чуть пра­цю­ва­ти за ті зар­пла­ти, які їм про­по­ну­ють. Вла­сне, прес-кон­фе­рен­ція бу­ла при­свя­че­на про­те­стним акці­ям, які проф­спіл­ки про­ве­дуть сьо­го­дні, 9 жов­тня, в ре­гіо­нах і 17 жов­тня — в Ки­є­ві. Одна з го­лов­них при­чин — по­ру­ше­н­ня Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни за­ко­но­дав­чо ви­зна­че­них за­сад со­ці­аль­но­го діа­ло­гу при фор­му­ван­ні про­е­кту дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни на 2019 рік, яким фі­нан­со­во не за­без­пе­чу­ю­ться дер­жав­ні со­ці­аль­ні стан­дар­ти і га­ран­тії. ФПУ за­вча­сно спря­му­ва­ла до Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­ні про­по­зи­ції до про­е­кту держ­бю­дже­ту, однак во­ни за­ли­ши­ли­ся без роз­гля­ду. Зокре­ма, го­ло­вою На­ціо­наль­ної три­сто­рон­ньої со­ці­аль­но-еко­но­мі­чної ра­ди Пав­лом Ро­зен­ком на­віть не бу­ло скли­ка­но за­сі­да­н­ня для роз­гля­ду про­е­кту до йо­го по­да­н­ня у Вер­хов­ну Ра­ду, як це ви­зна­че­но ре­гла­мен­том. Від­так уряд вніс про­ект дер­жав­но­го бю­дже­ту на роз­гляд ВР без по­го­дже­н­ня з пред­став­ни­ка­ми со­ці­аль­но­го діа­ло­гу та за­про­по­ну­вав за­ни­же­ні нор­ми дер­жав­них со­ці­аль­них стан­дар­тів і га­ран­тій. Зокре­ма, роз­мір про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му для пра­це­зда­тних осіб (1 тис. 921 грн.) більш ніж удві­чі мен­ший за опри­лю­дне­ний Мі­ні­стер­ством со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни (4 тис. 200 грн.) і май­же втри­чі ниж­чий за по­ка­зник, роз­ра­хо­ва­ний ФПУ від­по­від­но до норм чин­но­го за­ко­но­дав­ства (5 тис. 167 грн.). Мі­ні­маль­на за­ро­бі­тна пла­та про­по­ну­є­ться у роз­мі­рі 4 тис. 173 грн., тоб­то на рів­ні, який, згі­дно із За­ко­ном Укра­ї­ни про Дер­жав­ний бю­джет-2018, мав бу­ти вста­нов­ле­ний з по­ча­тку 2018 ро­ку. Во­дно­час, за роз­ра­хун­ка­ми ФПУ, зро­бле­ни­ми на чин­ній за­ко­но­дав­чій ба­зі та нор­мах між­на­ро­дних кон­вен­цій, цей по­ка­зник має га­ран­ту­ва­ти пра­ців­ни­кам мі­ні­маль­ний рі­вень опла­ти не ниж­че 7 тис. 700 грн.

Тер­но­піль­щи­на впро­довж усіх ро­ків укра­їн­ської не­за­ле­жно­сті на­ле­жить до ре­гіо­нів із най­мен­шою за­ро­бі­тною пла­тою. Так са­мо пер­ма­нен­тно во­на на­ле­жить до обла­стей, звід­ки на за­кор­дон­ні за­ро­бі­тки ви­їжджає най­біль­ша кіль­кість на­се­ле­н­ня. У ре­зуль­та­ті ви­ник від­чу­тний (із ча­сом він тіль­ки по­си­лю­є­ться) про­фе­сій­но-ква­лі­фі­ка­цій­ний дис­ба­ланс між по­пи­том та про­по­зи­ці­єю ро­бо­чої си­ли. За пер­ше пів­річ­чя цьо­го ро­ку ро­бо­то­дав­ця­ми обла­сті у слу­жбу зайня­то­сті бу­ло по­да­но 28 ти­сяч 878 ва­кан­сій. На 1 ве­ре­сня 2018 ро­ку акту­аль­ни­ми бу­ли 3,3 тис. ва­кан­сій. Се­ред по­да­них 32,1% — з мі­ні­маль­ною зар­пла­тнею, і ли­ше 7,3% бу­ли із за­ро­бі­тною пла­тою ви­ще се­ре­дньої по обла­сті (7,3 ти­ся­чі гри­вень), яка, зно­ву ж та­ки, є одні­єю з най­ниж­чих в Укра­ї­ні. Се­ре­дній же роз­мір за­ро­бі­тної пла­ти у ва­кан­сі­ях ста­но­вив 5 ти­сяч гри­вень. Зро­зумі­ло, що та­ка су­ма не­до­ста­тня на­віть для по­кри­т­тя най­не­об­хі­дні­ших ви­трат. Тим ча­сом у су­сі­дній Поль­щі на­віть на най­про­сті­шій ро­бо­ті мо­жна за­ро­би­ти, як мі­ні­мум, утри­чі біль­ше. Не ка­жу­чи вже про ква­лі­фі­ко­ва­ну пра­цю за та­ки­ми по­пу­ляр­ни­ми ро­бі­тни­чи­ми спе­ці­аль­но­стя­ми, як бу­ді­вель­ни­ки, шва­чки, слю­са­рі, то­ка­рі, зва­рю­валь­ни­ки, ку­ха­рі то­що. От і про­дов­жу­ють лю­ди ма­со­во ви­їжджа­ти за кор­дон. А мі­сце­ві ро­бо­то­дав­ці по­чи­на­ють усе го­стрі­ше від­чу­ва­ти брак ка­дрів са­ме ро­бі­тни­чих про­фе­сій.

Так, із май­же 29 ти­сяч ва­кан­сій, які бу­ли по­да­ні ро­бо­то­дав­ця­ми в Тер­но­піль­ську обла­сну слу­жбу зайня­то­сті впро­довж во­сьми мі­ся­ців цьо­го ро­ку, три чвер­ті бу­ли са­ме за ро­бі­тни­чи­ми спе­ці­аль­но­стя­ми. Та­ка ж си­ту­а­ція і в обла­сно­му цен­трі. За­раз, на­при­клад, тут є про­по­зи­ції ро­бо­ти для 62 ку­ха­рів при то­му, що на облі­ку пе­ре­бу­ває ли­ше 7 без­ро­бі­тних із та­кою про­фе­сі­єю. Для еле­ктро­га­зо­зва­рю­валь­ни­ків від­по­від­ні ци­фри ста­нов­лять 33 і 3, для шва­чок — 30 і 3, для во­ді­їв — 66 і 12. На ко­жні де­сять ва­кан­сій пе­ка­рів, шту­ка­ту­рів і то­ка­рів є ли­ше по одно­му пре­тен­ден­ту. А, при­мі­ром, на 30 ва­кан­сій еле­ктро­мон­те­ра, 12 екс­ка­ва­тор­ни­ка, 10 слю­са­ря-ре­мон­тни­ка та 5 фре­зе­ру­валь­ни­ка пре­тен­ден­тів із від­по­від­ни­ми спе­ці­аль­но­стя­ми на облі­ку в міськ-ра­йон­но­му цен­трі зайня­то­сті не­має на­ра­зі вза­га­лі! За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра Тер­но­піль­сько­го обла­сно­го цен­тру зайня­то­сті Ва­си­ля Оле­щу­ка, якщо ні­чо­го не змі­ни­ться, то мі­сце­ві ро­бо­то­дав­ці на­віть не уяв­ля­ють, який кадровий голод очі­ку­ва­ти­ме їх уже че­рез кіль­ка ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.