ДОВІДКА «УМ»

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Global Teacher Prize Ukrain — що­рі­чна на­ціо­наль­на пре­мія для вчи­те­лів-аген­тів осві­тян­ських змін. Во­на по­кли­ка­на від­зна­чи­ти до­ся­гне­н­ня вчи­те­ля не ли­ше що­до сво­їх учнів, а й що­до су­спіль­ства, та під­кре­сли­ти ва­жли­вість пе­да­го­гів в Укра­ї­ні. На­ціо­наль­ну пре­мію за­сно­ва­но в 2017 ро­ці ГС «Осві­то­рія» пі­сля під­пи­са­н­ня ме­мо­ран­ду­му з фон­дом Varkey GEMS Foundation, за­снов­ни­ком від­по­від­ної сві­то­вої пре­мії Global Teacher Prize, що по­пу­ля­ри­зує пре­стиж учи­тель­ської про­фе­сії і яку на­зи­ва­ють Но­бе­лів­ською пре­мі­єю для вчи­те­лів.

На­га­да­є­мо, ми­ну­ло­го ро­ку най­кра­щим учи­те­лем кра­ї­ни за вер­сі­єю Global Teacher Prize Ukraine 2017 став Па­ул Пше­ні­чка з Чер­нів­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.