Ку­ку­ру­дза до­дає се­ре­дньої вро­жай­но­сті

З по­лів зі­бра­ли по­над 43 міль­йо­ни тонн зер­на

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Окса­на СИДОРЕНКО

На кі­нець ми­ну­ло­го ти­жня укра­їн­ські агра­рії на­мо­ло­ти­ли 43,2 млн. тонн зер­на з 11,5 міль­йо­на ге­кта­рів. Це — 77 від­со­тків від за­галь­ної пло­щі, яка цьо­го­річ під­ля­гає зби­ран­ню. Зав­дя­ки по­ча­тку ку­ку­ру­дзя­них жнив під­ня­ла­ся се­ре­дня вро­жай­ність зер­но­вих до 37,7 цен­тне­ра з ге­кта­ра.

За­га­лом у роз­рі­зі куль­тур зі­бра­но: ран­ніх зер­но­вих та зер­но­бо­бо­вих — 34,3 міль­йо­на тонн при вро­жай­но­сті 34,8 цен­тне­ра; ку­ку­ру­дзи — 8,3 міль­йо­на тонн при вро­жай­но­сті 60,9; гре­чки — 114 ти­сяч тонн при вро­жай­но­сті 12,4; про­са — 68 ти­сяч тонн при вро­жай­но­сті 15,3 цен­тне­ра із ге­кта­ра.

Крім то­го, те­хні­чних куль­тур на­мо­ло­че­но: со­ня­шни­ку — 10,3 міль­йо­на тонн при вро­жай­но­сті 21,8 ц/га; сої — 2,3 міль­йо­на тонн при вро­жай­но­сті 25,0 ц/га; рі­па­ку — 2,7 міль­йо­на тонн при вро­жай­но­сті 26,1 ц/га. Цукро­вих бу­ря­ків на­ко­па­но май­же чо­ти­ри міль­йо­ни тонн май­же з тре­ти­ни на­ле­жної пло­щі при се­ре­дній уро­жай­но­сті 478 цен­тне­рів із ге­кта­ра.

Та­кож агра­рії вже по­сі­я­ли 5,1 міль­йо­на ге­кта­рів ози­мих зер­но­вих куль­тур — 71 від­со­ток від про­гно­зо­ва­них площ. Ози­мо­го рі­па­ку при про­гно­зо­ва­ній пло­щі 888 ти­сяч ге­кта­рів по­сі­я­но на 987 ти­сяч.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.