Кон­тра­бан­да лі­су: від де­ся­ти до два­над­ця­ти

Ви­ни­щу­ва­н­ня лі­со­во­го фон­ду Укра­ї­ни об­хо­ди­ти­ме­ться до­рож­че

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СОВА

Із на­сту­пно­го ро­ку за не­за­кон­не ви­ру­бу­ва­н­ня та кон­тра­бан­ду лі­су сут­тє­во зро­стуть штра­фи та тер­мі­ни по­збав­ле­н­ня во­лі. За­кон «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до збе­ре­же­н­ня укра­їн­ських лі­сів та за­по­бі­га­н­ня не­за­кон­но­му ви­ве­зен­ню не­о­бро­бле­них лі­со­ма­те­рі­а­лів», згі­дно з яким у де­кіль­ка ра­зів під­ви­ще­но штра­фи за не­за­кон­не ви­ру­бу­ва­н­ня і зни­ще­н­ня лі­со­вих куль­тур та мо­ло­дня­ка, під­пи­сав ми­ну­ло­го ти­жня Пре­зи­дент. За­кон, іні­ці­йо­ва­ний лі­де­ром Ра­ди­каль­ної пар­тії Оле­гом Ля­шком, на­бу­де чин­но­сті вже з 1 сі­чня.

Від­по­від­ні змі­ни вно­ся­ться до Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, Кри­мі­наль­но-про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та За­ко­ну Укра­ї­ни «Про осо­бли­во­сті дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті суб’єктів під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, пов’яза­ної з ре­а­лі­за­ці­єю та екс­пор­том лі­со­ма­те­рі­а­лів». Так, не­за­кон­на по­руб­ка і по­шко­дже­н­ня де­рев або ча­гар­ни­ків; пе­ре­ве­зе­н­ня, збе­рі­га­н­ня не­за­кон­но зру­ба­них де­рев або ча­гар­ни­ків; зни­ще­н­ня або по­шко­дже­н­ня лі­со­вих куль­тур, сі­ян­ців або са­джан­ців у лі­со­вих роз­са­дни­ках і на план­та­ці­ях, а та­кож мо­ло­дня­ка при­ро­дно­го по­хо­дже­н­ня і са­мо­сі­ву на пло­щах, при­зна­че­них під лі­со­від­нов­ле­н­ня, тя­гну­ти­ме за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на гро­ма­дян від п’ятнад­ця­ти (255 гри­вень) до трид­ця­ти (510 гри­вень) не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян, а на по­са­до­вих осіб — від сім­де­ся­ти п’яти (1 ти­ся­ча 275) до ста п’ят­де­ся­ти (2 ти­ся­чі 550) не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів. За ті са­мі дії, вчи­не­ні осо­бою, яку про­тя­гом ро­ку бу­ло під­да­но адмі­ні­стра­тив­но­му стя­гнен­ню за одне з пе­ре­лі­че­них по­ру­шень, на­кла­да­ти­ме­ться штраф від трид­ця­ти (510) до ші­ст­де­ся­ти (1 ти­ся­ча 20 гри­вень) не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів і на по­са­до­вих осіб — від трьо­хсот (5 ти­сяч 100) до ше­сти­сот (10 ти­сяч 200) не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян.

Та­кож вво­ди­ться кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність за пе­ре­мі­ще­н­ня че­рез ми­тний кор­дон Укра­ї­ни по­за ми­тним кон­тро­лем або з при­хо­ву­ва­н­ням від ми­тно­го кон­тро­лю лі­со­ма­те­рі­а­лів або пи­ло­ма­те­рі­а­лів цін­них та рід­кі­сних по­рід де­рев, лі­со­ма­те­рі­а­лів не­о­бро­бле­них та ін­ших лі­со­ма­те­рі­а­лів, за­бо­ро- не­них до ви­во­зу за ме­жі ми­тної те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Та­кі не­за­кон­ні дії ка­ра­ти­му­ться по­збав­ле­н­ням во­лі на строк від трьох до п’яти ро­ків. Якщо осо­ба вчи­нить та­кі дії зно­ву чи за по­пе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або це бу­де слу­жбо­ва осо­ба, яка ви­ко­ри­сто­вує вла­ду чи слу­жбо­ве ста­но­ви­ще, або у ве­ли­ко­му роз­мі­рі — їй «сві­тить» уже від п’яти до де­ся­ти ро­ків із по­збав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні по­са­ди або за­йма­ти­ся пев­ною ді­яль­ні­стю на строк до трьох ро­ків та з кон­фі­ска­ці­єю май­на. Якщо ж та­кі не­за­кон­ні дії вчи­ня­ти­му­ться ор­га­ні­зо­ва­ною гру­пою чи в осо­бли­во ве­ли­ко­му роз­мі­рі — по­збав­ле­н­ня во­лі на строк від де­ся­ти до два­над­ця­ти ро­ків із по­збав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні по­са­ди або за­йма­ти­ся пев­ною ді­яль­ні­стю на строк до трьох ро­ків та з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

Окрім то­го, кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність у ра­зі за­по­ді­я­н­ня істо­тної шко­ди під­ви­щу­ва­ти­ме­ться і за не­за­кон­ну по­руб­ку або пе­ре­ве­зе­н­ня, збе­рі­га­н­ня та збут лі­су. За та­кі дії штраф ста­но­ви­ти­ме від ти­ся­чі (17 ти­сяч гри­вень) до ти­ся­чі п’яти­сот (25 ти­сяч 500 гри­вень) не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян або арешт на строк до ше­сти мі­ся­ців, обме­же­н­ня во­лі на строк до трьох ро­ків чи по­збав­ле­н­ня во­лі на той са­мий строк.

У ра­зі, якщо та­кі дії бу­дуть вчи­не­ні у за­по­від­ни­ках або на те­ри­то­рі­ях чи об’єктах при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду, або в ін­ших осо­бли­во охо­ро­ню­ва­них лі­сах, во­ни ка­ра­ти­му­ться штра­фом від ти­ся­чі п’яти­сот (25 тис. гри­вень) до двох ти­сяч (34 тис. гри­вень) не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні- му­мів до­хо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням чи по­збав­ле­н­ням во­лі на строк від трьох до п’яти ро­ків чи по­збав­ле­н­ням во­лі на той са­мий строк. Якщо не­за­кон­на по­руб­ка або не­за­кон­не пе­ре­ве­зе­н­ня, збе­рі­га­н­ня та збут лі­су спри­чи­ни­ли тяж­кі на­слід­ки — по­збав­ле­н­ня во­лі на строк від п’яти до се­ми ро­ків.

Та­кож За­ко­ном вста­нов­лю­є­ться обме­же­н­ня вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня укра­їн­ських лі­со­ма­те­рі­а­лів не­о­бро­бле­них у роз­мі­рі 25 міль­йо­нів ку­бі­чних ме­трів на рік. Уря­ду ж до­ру­че­но роз­ро­би­ти ком­пле­ксну про­гра­му від­нов­ле­н­ня лі­со­во­го фон­ду Укра­ї­ни та ви­зна­чи­ти пер­шо­чер­го­ві об­ся­ги ро­біт що­до від­нов­ле­н­ня лі­сів і лі­со­ро­зве­де­н­ня, охо­ро­ни лі­сів від по­жеж, за­хи­сту від шкі­дни­ків і хво­роб, ін­ших лі­со­го­спо­дар­ських за­хо­дів.

Фо­то з сай­та rbc.ua.

«Са­ні­тар­ні» чис­тки лі­сів у нас чо­мусь до­сі пе­ре­тво­рю­ю­ться на ви­ру­бу­ва­н­ня пов­но­цін­них де­рев, що їх по­тім під ви­гля­дом дров «кон­тра­ба­сять» єв­ро­пей­ським де­ре­во­об­ро­бни­кам.

Пер­шу про­ми­сло­ву план­та­цію кі­ві на Чер­ка­щи­ні за­кла­де­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.