Кі­ві по-укра­їн­ськи

Чер­ка­ський фер­мер по­чав про­ми­сло­ву куль­ти­ва­цію за­кар­пат­сько­го сор­ту

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Оле­на ЯРОШЕНКО

Се­ле­кціо­не­ра-лю­би­те­ля Ген­рі­ха Стра­то­на, який ви­ро­щує ек­зо­ти­чні фру­кти і яго­ди в со­ня­чно­му За­кар­пат­ті і ді­ли­ться сво­ї­ми са­джан­ця­ми з усі­ма ба­жа­ю­чи­ми, знає ба­га­то укра­їн­ських са­дів­ни­ків. А от смі­ли­вий екс­пе­ри­мент но­во­спе­че­но­го фер­ме­ра В’яче­сла­ва Кан­ту­ра, який зва­жив­ся ада­пту­ва­ти ви­ро­щу­ва­н­ня укра­ї­ні­зо­ва­но­го сор­ту кі­ві для Чер­ка­щи­ни, став при­єм­ною не­спо­ді­ван­кою на­віть для за­кар­пат­сько­го пер­шо­про­хід­ця.

«Я за фа­хом — бу­ді­вель­ник: у 2014 ро­ці ви­йшов на пен­сію і ви­рі­шив зайня­ти­ся агро­бі­зне­сом, — ді­ли­ться істо­рі­єю сво­го екс­пе­ри­мен­ту чер­ка­ща­нин. — По­чав шу­ка­ти, який на­прям осво­ї­ти. При­вер­ну­ла ек­зо­ти­чна яго­да — кі­ві. Ви­рі­шив ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти мо­ро­зо­стій­кі са­джан­ці сор­ту Кар­пат Стра­то­на Ва­лен­тайн. Цей сорт ви­вів Ген­ріх Стра­тон, ви­тра­тив­ши на йо­го аклі­ма­ти­за­цію 17 ро­ків. Той факт, що йо­го кі­ві ви­три­мує тем­пе­ра­тур­ний ре­жим до мі­нус 28 гра­ду­сів, під­твер­ди­ли на ви­про­бу­валь­ній стан­ції в Хар­ків­ській обла­сті, де з 2015 ро­ку ви­ро­щу­ють сім ро­слин».

У то­му ж 2015-му ку­пив пер­шу со­тню са­джан­ців і Кан­тур. Ви­са­див їх у дру­га, ко­ли­шньо­го го­ло­ви кол­го­спу, го­род яко­го ви­хо­дить на озе­ро: кі­ві ви­ма­гає ду­же ря­сно­го по­ли­ву, то­му орі­єн­ту­ва­ли­ся на лег­кий до­ступ до во­до­йми. І хоч пер­ший екс­пе­ри­мент чер­ка­щан ви­явив­ся не над­то вда­лим, са­ме йо­го ре­зуль­тат до­зво­лив В’яче­сла­ву Кан­ту­ру зва­жи­ти­ся на про­ми­сло­ве куль­ти­ву­ва­н­ня тро­пі­чної яго­ди. «Сьо­го­дні чо­ти­ри ро­сли­ни з тих ста ро­стуть, а дев’яно­сто шість за­ги­ну­ли, — по­ві­до­мив він на сай­ті iAgro. — А на кон­троль­ній, яку я по­са­див у се­бе вдо­ма, на­сту­пно­го ро­ку очі­ку­є­ться пер­ший уро­жай. На цьо­му ку­щі вже на­ро­сло близь­ко во­сьми де­ся­тків гі­лок, а вро­жай зні­ма­є­ться вже при се­ре­дньо­ста­ти­сти­чних двад­ця­ти».

Хоч стар­то­вий са­дів­ни­чий до­свід для но­во­спе­че­но­го фер­ме­ра став, швид­ше, не­га­тив­ним, ця справа за­хо­пи­ла чо­ло­ві­ка, при­му­сив­ши за­ну­ри­ти­ся у ба­зо­ві зна­н­ня й на­бу­ти ко­ри­сних на­ви­ків. «По­трі­бно зна­ти, який по­трі­бен рі­вень за­ки­сле­н­ня ґрун­ту, як і чим удо­брю­ва­ти і по­ли­ва­ти, скіль­ки ра­зів. До ре­чі, по­лив обов’яз­ко­во по­трі­бен кра­пель­ний, без ньо­го ви­ро­сти­ти кі­ві не­мо­жли­во,» — по­пе­ре­джає са­дів­ник ба­жа­ю­чих на­слі­ду­ва­ти йо­го до­свід.

Цьо­го­річ В’яче­слав Кан­тур ви­са­див пер­шу про­ми­сло­ву план­та­цію — 500 са­джан­ців на пів­ге­ктар­ній пло­щі. На­ве­сні пла­нує до­да­ти ще 5 ти­сяч са­джан­ців на п’яти ге­кта­рах. По­чав пі­дго­тов­ку ґрун­ту для ве­сня­ної по­сад­ки. «До­свід уже отри­ма­но та­кий, який до­зво­лить при збіль­шен­ні вде­ся­те­ро кіль­ко­сті са­джан­ців на­стіль­ки ж збіль­ши­ти й ефе­ктив­ність ви­ро­щу­ва­н­ня кі­ві. Я на­віть ви­три­мав ін­спе­кцію са­мо­го Стра­то­на!» — ті­ши­ться він.

Стар­то­ві вкла­де­н­ня для по­сад­ки та­ко­го са­ду кі­ві, за сло­ва­ми Кан­ту­ра, — 15 ти­сяч до­ла­рів на ге­ктар. Вар­тість кра­пель­но­го по­ли­ву на пів­ге­кта­ра — близь­ко пів­то­ри ти­ся­чі до­ла­рів. Але во­но то­го вар­те: «Мі­ні­маль­на вро­жай­ність з ку­ща — 30 кі­ло­гра­мів, і якщо на ге­кта­рі ти­ся­ча ку­щів, то вро­жай ся­гне 30 тонн. При мі­ні­маль­ній за­ку­пі­вель­ній ці­ні в 1 єв­ро за кі­ло­грам яго­ди ви­хо­дить 30 ти­сяч єв­ро з ге­кта­ра. У пер­спе­кти­ві роз­ра­хо­ву­є­мо отри­му­ва­ти се­ре­дню вро­жай­ність з ку­ща близь­ко 50 кі­ло­гра­мів. Вар­тість са­джан­ців ва­рі­ю­є­ться за­ле­жно від об­ся­гу пар­тії: якщо один са­джа­нець, то це 10 до­ла­рів. Ме­ні 500 са­джан­ців кі­ві обі­йшли­ся по 5 до­ла­рів за оди­ни­цю. На дру­го­му мі­сці за ви­тра­та­ми — шпа­ле­ри. Кі­ві — це лі­а­на, їй по­трі­бна опо­ра. Для цьо­го вста­нов­лю­ю­ться стов­пчи­ки, а на них — го­ри­зон­таль­ні по­пе­ре­чи­ни, все це пе­рев’язу­є­ться оцин­ко­ва­ним або кра­ще не­ір­жа­ві­ю­чим дро­том. Кон­стру­кція по­вин­на бу­ти ду­же мі­цною і на­дій­ною, щоб ви­три­му­ва­ти на­ван­та­же­н­ня до 100 кі­ло­гра­мів. Та­кі шпа­ле­ри об­хо­дя­ться близь­ко 4 ти­сяч до­ла­рів на ге­ктар. Ще близь­ко 2 ти­сяч до­ла­рів ко­шту­ва­ти­ме по­лі­пше­н­ня ґрун­то­вих умов. То­му що в Укра­ї­ні та­ких ґрун­тів, на які мо­жна про­сто ви­са­ди­ти кі­ві, не­має. Їх по­трі­бно го­ту­ва­ти під по­сад­ку: на­при­клад, якщо це чор­но­зем, то слід до­да­ва­ти пі­сок. І ще близь­ко 3 ти­сяч до­ла­рів до­ве­де­ться ви­тра­ти­ти на до­гляд за ро­сли­ною впро­довж трьох ро­ків до пер­шо­го вро­жаю. Але в пер­ший же вро­жай­ний рік вкла­де­ні в сад кі­ві ін­ве­сти­ції оку­по­ву­ю­ться з ли­шком. У те­о­рії, уро­жай зні­ма­є­ться на че­твер­тий рік. Але я вже то­чно знаю, що мі­ні­мум на рік цей тер­мін мо­жна ско­ро­ти­ти зав­дя­ки пев­ним те­хно­ло­гі­ям, які ми цьо­го ро­ку від­пра­цю­ва­ли».

Оскіль­ки за те­хно­ло­гі­єю ви­ро­щу­ва­н­ня чер­ка­ща­ни­на ек­зо­ти­чна яго­да ви­хо­дить еко­ло­гі­чно чи­стою, в одній з єв­ро­пей­ських кра­їн, ку­ди він від­віз кіль­ка сво­їх пло­дів на ла­бо­ра­тор­не до­слі­дже­н­ня, вже ви­сло­ви­ли го­тов­ність ку­пу­ва­ти їх ти­ся­ча­ми тонн. «Пла­ную, що до 2020 ро­ку план­та­ція кі­ві ста­но­ви­ти­ме 10,5 ге­кта­ра. Та­ка пло­ща са­ду до­зво­лить отри­му­ва­ти мі­ні­мум 500 ти­сяч до­ла­рів за рік», — роз­ра­хо­вує пен­сіо­нер, який зна­йшов со­бі ро­бо­ту до ду­ші.

Вла­сне, й те­му кі­ві він по­чав роз­ви­ва­ти з ви­вче­н­ня збу­ту: «Ви­гі­дні­шої куль­ту­ри для ви­ро­щу­ва­н­ня, ніж кі­ві, на зем­ній ку­лі не­має, — по­яснює свій ви­бір. — Якщо за яблу­ка мо­жна отри­ма­ти ти­ся­чу єв­ро з ге­кта­ра, за ло­хи­ну — 12 ти­сяч, то мі­ні­маль­на ре­а­лі­за­ція кі­ві при ви­хо­ді на про­ми­сло­ве пло­до­но­ше­н­ня ста­но­вить 30 ти­сяч єв­ро з ге­кта­ра. Сьо­го­дні на зем­ній ку­лі ви­ро­бля­є­ться близь­ко 800 ти­сяч тонн кі­ві. По­пит на цю яго­ду в ЄС за­до­во­ле­но на 60 від­со­тків. Укра­ї­на на сьо­го­дні екс­пор­тує 10 ти­сяч тонн кі­ві, і в нас теж зро­стає куль­ту­ра спо­жи­ва­н­ня цьо­го про­ду­кту. То­му мрію ви­ро­ще­ну про­ду­кцію про­да­ва­ти в пер­шу чер­гу все­ре­ди­ні сво­єї кра­ї­ни. А в пер­спе­кти­ві по­трі­бно на­ла­го­джу­ва­ти пе­ре­роб­ку. Щоб зро­би­ти та­кий мі­ні-цех, зна­до­би­ться ли­ше три оди­ни­ці обла­дна­н­ня і п’ять чо­ло­вік об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу. При­мі­ще­н­ня під схо­ви­ще об’ємом 300 тонн і під цех 200 кв. ме­трів у ме­не є. А вкла­де­н­ня бу­дуть по­трі­бні не біль­ше 50-60 ти­сяч до­ла­рів. Ме­ні га­ран­ту­ва­ли мі­ні­маль­ну вро­жай­ність кі­ві про­тя­гом 50 ро­ків. Але на пра­кти­ці та­кий сад пло­до­но­сить і до ста ро­ків».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.