Вер­хов­на амо­раль­ність

Се­нат США за­твер­див суд­дею Вер­хов­но­го су­ду лю­ди­ну з сум­нів­ною ре­пу­та­ці­єю

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

Се­нат США у су­бо­ту, 6 жов­тня, під­три­мав кан­ди­да­ту­ру Брет­та Ка­ва­но, ви­су­ну­то­го пре­зи­ден­том США До­наль­дом Трам­пом, на по­са­ду суд­ді Вер­хов­но­го су­ду. За Ка­ва­но про­го­ло­су­ва­ли 50 се­на­то­рів, 48 — про­ти. Се­ред де­мо­кра­тів «за» про­го­ло­су­вав ли­ше се­на­тор Джо Мен­чін, з ре­спу­блі­кан­ців утри­ма­ла­ся се­на­тор­ка Лі­за Мер­ка­у­скі, ін­ші ж під­три­ма­ли кан­ди­да­ту­ру Ка­ва­но. Пе­ред по­ча­тком го­ло­су­ва­н­ня з бал­ко­ну за­лу за­сі­дань Се­на­ту лу­на­ли го­ло­си про­те­сту­валь­ни­ків, які за­три­ма­ли про­це­ду­ру. Тим ча­сом на Ка­пі­то­лій­сько­му па­гор­бі та по­бли­зу бу­дів­лі Вер­хов­но­го су­ду США ви­ру­ва­ли про­те­стні акції. По­лі­ція за­а­ре­шту­ва­ла 160 про­те­сту­валь­ни­ків. Акції про­ти при­зна­че­н­ня Ка­ва­но суд­дею Вер­хов­но­го су­ду про­ко­ти­ли­ся й ін­ши­ми мі­ста­ми США. Про­тив­ни­ки Ка­ва­но ду­же роз­ча­ро­ва­ні, на їхню дум­ку, зра­дни­цьким рі­ше­н­ням Се­на­ту.

Су­д­дя до­ві­чно

То­го ж дня, 6 жов­тня, Бретт Ка­ва­но склав при­ся­гу суд­ді Вер­хов­но­го су­ду США. Суд­ді Вер­хов­но­го су­ду, які при­зна­ча­ю­ться до­ві­чно, ухва­лю­ють рі­ше­н­ня з клю­чо­вих пи­тань, що­до яких су­ди ниж­чої юрис­ди­кції ча­сто не мо­жуть ді­йти зго­ди (це, зокре­ма, мі­гра­цій­ні пи­та­н­ня, пра­ва се­ксмен­шин, смер­тна ка­ра, пра­ва жі­нок на абор­ти то­що). За остан­ні ро­ки рі­ше­н­ня Вер­хов­но­го су­ду не­о­дно­ра­зо­во озна­ча­ли мас­шта­бні су­спіль­ні змі­ни в США.

Пре­зи­дент США До­нальд Трамп ви­су­нув суд­дю-кон­сер­ва­то­ра Брет­та Ка­ва­но на по­са­ду чле­на Вер­хов­но­го су­ду США 9 ли­пня. Кан­ди­да­ту­ру Ка­ва­но Трамп пред­ста­вив у Бі­ло­му до­мі осо­би­сто. У сво­їй про­мо­ві гла­ва Бі­ло­го до­му зга­дав «без­до­ган­ні осо­би­сті яко­сті» та «не­пе­ре­вер­ше­ну ква­лі­фі­ка­цію» Ка­ва­но та на­звав йо­го «одним із най­го­стрі­ших прав­ни­чих умів на­шо­го ча­су», ци­тує ін­форм­а­ген­ція «Франс Пресс».

То чо­му ж, зда­ва­ло­ся б, ру­тин­на вну­трі­шня аме­ри­кан­ська справа з при­зна­че­н­ням одно­го з суд­дів Вер­хов­но­го су­ду США на­бра­ла та­ко­го ве­ли­ко­го за­галь­но­на­ціо­наль­но­го та між­на­ро­дно­го роз­го­ло­су? Чо­му рі­ше­н­ня про при­зна­че­н­ня Ка­ва­но ухва­лю­ва­ли дов­гі три мі­ся­ці? По-пер­ше, цим при­зна­че­н­ням пре­зи­дент Трамп отри­мує ви­го­ду як осо­би­сто для се­бе, так і для Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії.

Ва­кан­сія у Вер­хов­но­му су­ді утво­ри­ла­ся пі­сля від­став­ки суд­ді Ен­то­ні Кен­не­ді. До скла­ду Вер­хов­но­го су­ду США вхо­дять 9 суд­дів. Хо­ча всі во­ни ма­ють бу­ти без­пар­тій­ни­ми і ке­ру­ва­ти­ся ли­ше прин­ци­пом вер­хо­вен­ства пра­ва, але осо­би­стих сим­па­тій і пре­фе­рен­цій у них не від­бе­реш. Тож че­тве­ро суд­дів Вер­хов­но­го су­ду, за оцін­ка­ми по­лі­то­ло­гів та ЗМІ, ма­ють лі­бе­раль­ний сві­то­гляд і є сим­па­ти­ка­ми Де­мо­кра­ти­чної пар­тії, а че­тве­ро ін­ших — кон­сер­ва­то­ри і більш схиль­ні під­три­му­ва­ти Ре­спу­блі­кан­ську пар­тію. Тож са­ме го­лос Кен­не­ді ста­вав ви­рі­шаль­ним під час ва­жли­вих го­ло­су­вань. Цей су­д­дя дій­сно спи­рав­ся на прин­ци­пи за­галь­ної спра­ве­дли­во­сті, без жо­дних пар­тій­них пре­фе­рен­цій.

На­то­мість 53-рі­чний Ка­ва­но ві­до­мий тим, що три­ва­лий час спів­пра­цю­вав з ре­спу­блі­кан­ця­ми. При­мі­ром, 2000 ро­ку він був чле­ном пе­ред­ви­бор­чої ко­ман­ди Джор­джа Бу­ша-мо­лод­шо­го. 2003 ро­ку то­ді вже пре­зи­дент Джор­жд Буш-мо­лод­ший ви­су­нув йо­го кан­ди­да­ту­ру в Апе­ля­цій­ний суд США у Ва­шинг­то­ні. Але при­зна­чи­ти Ка­ва­но Се­нат зу­мів ли­ше в 2006 ро­ці пі­сля кіль­кох ро­ків спро­ти­ву з бо­ку де­мо­кра­тів. Ка­ва­но та­кож був іні­ці­а­то­ром ім­пі­чмен­ту пре­зи­ден­та Біл­ла Клін­то­на за йо­го зв’язок зі ста­жер­кою Бі­ло­го до­му Мо­ні­кою Ле­він­скі.

Бур­хли­ва мо­ло­дість Ка­ва­но

Трамп за­ці­кав­ле­ний у за­крит­ті ва­кан­сії у Вер­хов­но­му су­ді до то­го, як у США від­бу­ду­ться ви­бо­ри до Кон­гре­су. Пі­сля при­зна­че­н­ня Брет­та Ка­ва­но на по­са­ду суд­ді Вер­хов­но­го су­ду США, рів­но­ва­га в су­ді схи­ли­ться в бік кон­сер­ва­то­рів, які ма­ти­муть п’ять суд­дів із дев’яти про­ти чо­ти­рьох суд­дів лі­бе­раль­но­го спря­му­ва­н­ня.

Те, що Бретт Ка­ва­но є «лю­ди­ною Трам­па», — ще кві­то­чки. На­ба­га­то біль­ше пи­тань ви­кли­ка­ють йо­го осо­би­сті мо­раль­ні яко­сті. Адже Ка­ва­но зви­ну­ва­чу­ють у се­ксу­аль­них до­ма­га­н­нях. 27 ве­ре­сня під час слу­хань у ко­мі­те­ті юсти­ції Се­на­ту 51-рі­чна про­фе­сор­ка пси­хо­ло­гії Крі­стін Блей­зі Форд у де­та­лях опи­са­ла спро­бу Ка­ва­но зґвал­ту­ва­ти її на шкіль­ній ве­чір­ці влі­тку да­ле­ко­го 1982 ро­ку. 15-рі­чна Форд від­ві­да­ла ве­чір­ку в шта­ті Ме­рі­ленд, на якій був при­су­тній і 17-рі­чний Ка­ва­но. За сло­ва­ми жін­ки, Ка­ва­но і йо­го друг, які пе­ре­бу­ва­ли в ста­ні ал­ко­голь­но­го сп’яні­н­ня, за­штов­хну- ли її в кім­на­ту, по­тім Ка­ва­но спро­бу­вав зня­ти з Форд одяг. Але дів­чи­ні вда­ло­ся ви­рва­ти­ся і за­ли­ши­ти бу­ди­нок. За­га­лом, що­най­мен­ше три жін­ки да­ли свід­че­н­ня про се­ксу­аль­ні до­ма­га­н­ня з бо­ку Ка­ва­но та йо­го участь у гру­по­вих зґвал­ту­ва­н­нях.

Окрім Крі­стін Блей­зі Форд, ін­шою з них є Де­бо­ра Ра­мі­рез. За її сло­ва­ми, на ве­чір­ці в бу­дин­ку у шта­ті Ме­рі­ленд Ка­ва­но на­ха­бно чі­пляв­ся до неї. Пі­сля цьо­го ін­ци­ден­ту, який став­ся у 1983-1984 на­вчаль­но­му ро­ці, ко­ли Ка­ва­но був сту­ден­том Йєль­сько­го уні­вер­си­те­ту, дів­чи­ні до­ве­ло­ся звер­та­ти­ся по ме­ди­чну до­по­мо­гу.

Се­нат­ський ко­мі­тет, який роз­слі­ду­вав зви­ну­ва­че­н­ня про­ти Ка­ва­но, пі­ді­йшов до спра­ви упе­ре­дже­но. На слу­ха­н­ня не бу­ли допу­ще­ні клю­чо­ві свід­ки з обви­ну­ва­че­н­ня Ка­ва­но, а на­то­мість за­слу­ха­ли жі­нок, які пра­цю­ють із Ка­ва­но те­пер в йо­го офі­сі. Пі­дле­глі, зви­чай­но, роз­по­від­а­ли про ви­со­кі мо­раль­ні яко­сті на­чаль­ни­ка та йо­го не­за­пля­мо­ва­ну ре­пу­та­цію. Так Се­нат упер­ше за час пре­зи­дент­ства Трам­па опу­стив­ся до рів­ня йо­го амо­раль­но­сті.

Сам Ка­ва­но від­ки­нув обви­ну­ва­че­н­ня. Огля­да­чі кри­ти­ку­ють йо­го за за­над­то емо­цій­ні ви­сту­пи під час слу­хань, які са­мі по со­бі, на дум­ку кри­ти­ків Ка­ва­но, ро­блять йо­го не гі­дним по­са­ди суд­ді Вер­хов­но­го су­ду, на­віть якщо він не ви­нен у жо­дних до­ма­га­н­нях. Бі­лий дім та­кож за­пе­ре­чує зви­ну­ва­че­н­ня на адре­су Ка­ва­но, на­зи­ва­ю­чи їх спро­бою де­мо­кра­тів зі­рва­ти при­зна­че­н­ня суд­ді, ві­до­мо­го сво­ї­ми кон­се­рва­тив­ни­ми по­гля­да­ми. Сам Трамп упро­довж трьох остан­ніх мі­ся­ців за­ки­дав де­мон­стран­там про­ти Ка­ва­но, що во­ни «про­пла­че­ні Со­ро­сом», а де­мо­кра­тів зви­ну­ва­тив в ор­га­ні­за­ції «без­со­ром­ної кам­па­нії з по­лі­ти­чно­го та осо­би­сто­го цьку­ва­н­ня».

Зав­дя­ки Ка­ва­но Трамп ма­ти­ме свою лю­ди­ну у Вер­хов­но­му су­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.