Тре­нер­ська пер­спе­кти­ва

По-рі­зно­му роз­по­ча­ли свою ро­бо­ту в прем’єр-лі­зі но­ві на­став­ни­ки «Олім­пі­ка» та «Ар­се­на­лу»

Ukrayina Moloda - - Футбол - Гри­го­рій ХАТА

За­тя­жна ігро­ва кри­за в «Ди­на­мо», ста­біль­ний хід «Ша­хта­ря» — си­ту­а­ція, в ко­трій остан­нім ча­сом пе­ре­бу­ва­ли ві­тчи­зня­ні гран­ди, да­ва­ла зов­сім ма­ло спо­ді­вань на за­пе­клий ха­ра­ктер чем­піон­ської гон­ки. Утім зма­га­н­ня «гір­ни­ків» на два фрон­ти не мо­гло прой­ти для них без­слі­дно. І пі­сля не­про­сто­го во­я­жу до Ліо­на пі­до­пі­чні Па­у­лу Фон­се­ки втра­ти­ли пер­ші за ба­га­то ту­рів очки в прем’єр-лі­зі, що до­зво­ли­ло їхньо­му го­лов­но­му кон­ку­рен­ту ско­ро­ти­ти від­ста­ва­н­ня в тур­нір­ній та­бли­ці. По­при не­прийня­тний для сво­їх ви­мо­гли­вих убо­лі­валь­ни­ків ре­зуль­тат у чер­го­во­му ма­тчі Лі­ги Єв­ро­пи, зі­гра­но­му в Че­хії, на вну­трі­шній аре­ні ди­на­мів­ці від­свя­тку­ва­ли пе­ре­мо­гу. І не­хай три пун­кти в ма­тчі з «Олім­пі­ком», ко­трий ви­ве­ли на гру тре­не­ри-по­ча­тків­ці — В’яче­слав Шев­чук та Ру­слан Ро­тань, ди­на­мів­цям да­ли­ся зно­ву не­про­сто (за­га­лом, «бі­ло­си­ні» від­свя­тку­ва­ли п’яту мі­ні­маль­ну пе­ре­мо­гу в по­то­чно­му ЧУ), їхній від’єм­ний «ган­ди­кап» від «Ша­хта­ря» ни­ні ста­но­вить ли­ше два пун­кти.

«У нас зви­кли до то­го, що «Ди­на­мо» має всіх гро­ми­ти. Але по­трі­бно жи­ти сьо­го­дні­шнім днем і ре­аль­но ди­ви­ти­ся на ре­чі. Клас на­ших фут­бо­лі­стів — се­ре­дній, і во­ни ви­ти­ска­ють на­ра­зі з се­бе ма­кси­мум. Зре­штою, за під­сум­ка­ми пер­шо­го ко­ла від­ста­ва­н­ня від «Ша­хта­ря» не­кри­ти­чне», — та­ким є про­мі­жний під­су­мок ро­бо­ти від го­лов­но­го тре­не­ра ди­на­мів­ців Оле­ксан­дра Ха­цке­ви­ча.

Че­рез дис­ква­лі­фі­ка­цію по­єди­нок про­ти «Олім­пі­ка» бі­ло­ру­ський спе­ці­а­ліст ди­вив­ся з три­бун, без­по­се­ре­дньо ж ді­я­ми ко­ман­ди бі­ля по­ля ке­ру­вав йо­го по­мі­чник Олег Лу­жний. При цьо­му у ро­лі йо­го ві­за­ві вист упав ексфут­бо­ліст «Ша­хта­ря» В’яче­слав Шев­чук, ко­трий зго­ло­сив­ся очо­ли­ти «олім­пій­ців» пі­сля від­став­ки Ро­ма­на Сан­жа­ра. Від­то­ді, як у 2013 ро­ці «Олім­пік» під­ви­щив­ся у кла­сі, Сан­жар не­змін­но очо­лю­вав ко­ман­ду. Але від­те­пер на тре­нер­сько­му міс­тку мо­ло­до­го до­не­цько­го ко­ле­кти­ву но­ві облич­чя, де ком­па­нію Шев­чу­ку скла­дає ін­ший ве­те­ран ві­тчи­зня­но­го фут­бо­лу Ру­слан Ро­тань.

Якщо на тре­нер­ський мі­сток «Олім­пі­ка» по­кли­ка­ли на­став­ни­ків без до­сві­ду, то до кер­ма ки­їв­сько­го «Ар­се­на­лу» став зна­ний у тре­нер­сько­му сві­ті спе­ці­а­ліст. Сво­го ча­су В’яче­слав Гро­зний

Фо­то Оле­ксан­дра ПРИХОДЬКА.

На­ту­жну пе­ре­мо­гу над «Олім­пі­ком», який про­во­див свій пер­ший по­єди­нок під ке­рів­ни­цтвом но­во­го на­став­ни­ка, ди­на­мів­цям при­ніс Ми­ко­ла Мо­ро­зюк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.