Вин­ні — яго­ди

Ви­пив, тоб­то на­клю­вав­ся, — у клі­тку

Ukrayina Moloda - - Спорт - Вар­ка ВОНСОВИЧ

Не­зви­чну кар­ти­ну мо­гли спо­сте­рі­га­ти жи­те­лі мі­сте­чка Гіл­берт у шта­ті Мін­не­со­та: пта­шки на пов­но­му хо­ду, тоб­то на пов­но­му ле­ті, врі­за­ли­ся у стов­бу­ри де­рев, ло­бо­ве скло ав­то­мо­бі­лів, ін­ші пре­дме­ти. Див­ну по­ве­дін­ку спро­бу­вав по­ясни­ти мі­сце­вий по­лі­смен Тай Те­кар, ви­су­нув­ши гі­по­те­зу, що пта­шки… про­сто п’яні, а сп’яні­ли во­ни то­му, що об’їли­ся ягід — ран­ні мо­ро­зи спри­чи­ни­ли збро­дже­н­ня пло­дів. Коп та­кож за­кли­кав жи­те­лів сво­го мі­ста до­по­мог­ти пта­шкам про­тве­ре­зі­ти, прав­да дже­ре­ло ці­єї ін­фор­ма­ції — аген­ція Сі-ЕнЕн — не вка­зує, яким са­ме чи­ном.

Гі­по­те­зу, ви­су­ну­ту по­лі­сме­ном, під­твер­джу­ють і вче­ні-ор­ні­то­ло­ги. Так, до­цент ка­фе­дри лі­су та еко­ло­гії ди­кої при­ро­ди в Уні- вер­си­те­ті Ві­скон­сі­на Ан­на Пі­джон роз­по­ві­ла, що по­ді­бне яви­ще не рід­кість у при­ро­ді, хо­ча во­но ха­ра­ктер­не для ін­ших ча­со­вих пе­рі­о­дів, ска­жі­мо для пі­зньої зи­ми чи ран­ньої ве­сни. Пта­хи, які хар­чу­ю­ться пло­да­ми де­рев, чу­тли­ві­ші до сп’яні­н­ня, осо­бли­во мо­ло­де по­ко­лі­н­ня. Па­ні Пі­джон та­кож за­зна­чи­ла, що під ді­єю ягі­дно­го «ал­ко­го­лю» пта­шки втра­ча­ють ко­ор­ди­на­цію, по­га­но ба­чать і в та­ко­му ста­ні мо­жуть ста­ти лег­кою здо­бич­чю хи­жа­ків, тож лю­дям варто по­тур­бу­ва­ти­ся про них у та­ких си­ту­а­ці­ях: по­кла­сти в ко­роб­ку чи в клі­тку, схо­ва­ти в са­раї, до­ки «п’яни­чки» не про­тве­ре­зі­ють.

Тим ча­сом по­лі­ція мі­ста Гіл­берт за­кли­кає зай­ве не тур­бу­ва­ти пра­во­охо­рон­ців че­рез по­ве­дін­ку «під­пи­лих» пта­хів, а за­че­ка­ти, до­ки сп’яні­н­ня ми­не.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.