Усе СКЛА­Дно

На Чер­ні­гів­щи­ні ви­бу­хну­ли ар­се­на­ли боє­при­па­сів

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Чер­го­ва тра­ге­дія, ін­фор­ма­ція про яку мит­тє­во роз­не­сла­ся кра­ї­ною вран­ці 9 жов­тня, при­го­лом­ши­ла укра­їн­ців: на Чер­ні­гів­щи­ні ста­ли­ся ви­бу­хи на скла­дах боє­при­па­сів. Згі­дно з офі­цій­ним по­ві­дом­ле­н­ням Ген­шта­бу Зброй­них сил Укра­ї­ни, «о 3-й го­ди­ні 30 хви­лин на­ді­йшла ін­фор­ма­ція від на­чаль­ни­ка 6-го ар­се­на­лу, що в ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Ічня Чер­ні­гів­ської обла­сті став­ся ви­бух на те­хні­чній те­ри­то­рії. Мас­штаб уто­чню­є­ться.

Опе­ра­тив­но по­ві­дом­ле­но всі від­по­від­ні слу­жби й ор­га­ни мі­сце­вої вла­ди. Ева­ку­ю­ють лю­дей. Ро­згор­ну­то штаб лі­кві­да­ції над­зви­чай­ної по­дії. Опе­ра­тив­на гру­па на чо­лі з на­чаль­ни­ком Ге­не­раль­но­го шта­бу при­бу­ла на мі­сце по­дії. Про­во­дять від­по­від­ні обме­жу­валь­ні за­хо­ди по всій те­ри­то­рії Чер­ні­гів­ської обла­сті та вздовж дер­жав­но­го кор­до­ну».

Більш де­таль­ну ін­фор­ма­цію на­да­ли в МВС, за­зна­чив­ши, що ви­бу­хи боє­при­па­сів ста­ли­ся по­бли­зу се­ли­ща Дру­жба Ічнян­сько­го ра­йо­ну на те­ри­то­рії склад­ських при­мі­щень в/ч А1479 ЗСУ: по­же­жею охо­пле­но близь­ко 682,6 га ар­се­на­лу Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, з яких 402 га — те­хні­чна те­ри­то­рія.

Ста­ном на 7-му го­ди­ну ран­ку вів­тор­ка ін­тен­сив­ність ви­бу­хів ста­но­ви­ла 2-3 ви­бу­хи на се­кун­ду. У зв’яз­ку з над­зви­чай­ною по­ді­єю «Украв­то­дор» по­пе­ре­див про пе­ре­кри­т­тя ру­ху кіль­ко­ма до­ро­га­ми дер­жав­но­го зна­че­н­ня, по­чи­на­ю­чи з учо­ра­шньо­го ран­ку.

За­бо­ро­не­но рух до­ро­гою Р-68 Та­ла­ла­їв­ка — Ічня — Тро­стя­нець — Со­ки­рин­ці — /Н-07/ від Та­ла­ла­їв­ки в сто­ро­ну Ічні і від Па­ра­фі­їв­ки в сто­ро­ну Ічні; за­кри­та до­ро­га Т-25-27 Но­вий Би­ків — Ічня від пе­ре­хре­стя з до­ро­гою Р-67 Чер­ні­гів — Ні­жин — При­лу­ки — Пи­ря­тин у бiк Ха­єн­ки — Мо­на­сти­ри­ща — Ічні; за­кри­то рух до­ро­гою Т-25-24 Бор­зна — Ічня — При­лу­ки з бо­ку Пли­сок у бiк Ічні i з бо­ку до­ро­ги Н-07 до Ічні.

Зона дії над­зви­чай­ної си­ту­а­ції че­рез ін­ци­дент — 16 км.

За ін­фор­ма­ці­єю ДСНС, о 04:22 за­кри­ли по­ві­тря­ний про­стір у ра­ді­у­сі 30 кі­ло­ме­трів, рух за­лі­зни­чно­го та ав­то­мо­біль­но­го транс­пор­ту при­зу­пи­не­но. Ева­ку­йо­ва­но близь­ко 12 ти­сяч осіб (у то­му чи­слі й Ічнян­ську лі­кар­ню).

До ло­ка­лі­за­ції над­зви­чай­ної си­ту­а­ції на 6-му ар­се­на­лі за­лу­че­но шта­тний по­же­жний танк ГПМ-54, ще 4 по­же­жні тан­ки до­ста­ви­ли пі­зні­ше та по­си­ли­ли за­хо­ди з ло­ка­лі­за­ції зо­ни ли­ха. Та­кож пра­цює ав­то­ци­стер­на на ба­зі ав­то­мо­бі­ля Ка­мАЗ і дві ав­то­ци­стер­ни на ба­зі ав­то­мо­бі­ля МАЗ. До ева­ку­а­ції на­се­ле­н­ня за­лу­чи­ли ще по­над 20 ав­то­бу­сів Ічнян­ської ра­йон­ної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Чер­ні­гів­ської обла­сті.

До­да­мо, що, як ствер­джу­ють офі­це­ри, які слу­жи­ли на Чер­ні­гів­щи­ні, в 2014—2016 ро­ках із чи­ма­лень­ких ічнян­ських скла­дів на­зем­но­го та під­зем­но­го збе­рі­га­н­ня ви­во­зи­ли й ле­галь­но-не­ле­галь­но про­да­ва­ли фір­мам-про­клад­кам боє­при­па­си бу­цім­то на Кав­каз. І це в той час, ко­ли на­шим бій­цям на фрон­ті не ви­ста­ча­ло тих же боє­при­па­сів.

За роз­по­від­я­ми мі­сце­вих жи­те­лів із нав­ко­ли­шніх сіл, гу­чні ви­бу­хи бу­ло чу­ти за кіль­ка де­ся­тків кі­ло­ме­трів, у де­ко­го з се­лян на­віть зни­ще­но осе­лі.

На­ра­зі по­ві­дом­ля­ють, що жертв не­має, про при­чи­ни ви­бу­ху чи по­стра­жда­лих уна­слі­док ін­ци­ден­ту жо­дної ін­фор­ма­ції. На­вряд чи ми отри­ма­є­мо швид­ку офі­цій­ну від­по­відь і що­до роз­слі­ду­ван- ня ічнян­ської тра­ге­дії, але най­пе­ре­кон­ли­ві­ши­ми є та­кі ва­рі­ан­ти: ди­вер­сія во­ро­га (адже вій­ні з Ро­сі­єю кін­ця не ви­дно) або ж на­ше не­хлюй­ство чи... уми­сне зни­ще­н­ня до­ка­зів не­ста­чі боє­при­па­сів.

Чо­му до­сi не зро­бле­но жо­дних ви­снов­ків, адже май­же що­ро­ку тра­пля­ю­ться по­ді­бні мас­шта­бні ін­ци­ден­ти на скла­дах боє­при­па­сів по всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни, та ще й під час ро­сій­сько-укра­їн­ської вій­ни? Зга­дай­мо ли­ше остан­ні з них ми­ну­ло­го ро­ку: в бе­ре­зні — на скла­дах ар­ти­ле­рій­ських боє­при­па­сів на око­ли­ці Ба­ла­клії, що на Хар­ків­щи­ні, та у ве­ре­сні — на скла­дах боє­при­па­сів бі­ля Ка­ли­нів­ки на Він­нич­чи­ні.

І хо­ча пі­сля цих ін­ци­ден­тів уряд ви­ді­лив 100 міль­йо­нів гри­вень для за­хи­сту об’єктів збе­рі­га­н­ня боє­при­па­сів ЗСУ, але, як ба­чи­мо, ре­зуль­та­ти за­хи­сту — ну­льо­ві.

За фа­кта­ми ви­бу­хів на скла­ді боє­при­па­сів у Чер­ні­гів­ській обла­сті вій­сько­ва про­ку­ра­ту­ра Цен­траль­но­го ре­гіо­ну Укра­ї­ни роз­по­ча­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. На мі­сці по­дії пра­цює штаб на чо­лі з Прем’єр-мі­ні­стром Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном, а та­кож опе­ра­тив­на гру­па, яку очо­лює на­чаль­ник Ген­шта­бу ЗСУ Ві­ктор Му­жен­ко, і гру­па вій­сько­вих про­ку­ро­рів на чо­лі з вій­сько­вим про­ку­ро­ром Цен­траль­но­го ре­гіо­ну. До­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня до­ру­че­но слід­чо­му від­ді­лу Управ­лі­н­ня СБУ в Чер­ні­гів­ській обла­сті.

Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко тер­мі­но­во ви­кли­кав си­ло­ви­ків для до­по­віді у зв’яз­ку з си­ту­а­ці­єю, що скла­ла­ся, й до­ру­чив уря­ду на­да­ти всю не­об­хі­дну до­по­мо­гу лю­дям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.