Ви до нас із Мі­чи­га­ну?

В Укра­ї­ні за­фі­ксо­ва­ні пер­ші ви­пад­ки за­хво­рю­ва­н­ня на грип

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ка­те­ри­на БАЧИНСЬКА

Осінь при­хо­дить не одна, а з но­ви­ми ві­ру­сни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми, ка­жуть лі­ка­рі. Не­зва­жа­ю­чи на те­плу по­го­ду, цьо­го­річ грип до Укра­ї­ни за­ві­тав на­ба­га­то ра­ні­ше се­зон­но­го за­хво­рю­ва­н­ня. Ме­ди­ки ви­зна­ли, що си­ту­а­ція не­зви­чай­на. Три сім’ї звер­ну­ли­ся в одну з лі­ка­рень Ки­є­ва з одна­ко­ви­ми сим­пто­ма­ми: ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, го­лов­ний біль і слаб­кість. Пі­сля про­ве­де­н­ня ана­лі­зів у всіх під­твер­див­ся грип гру­пи В. Хво­рих го­спі­та­лі­зу­ва­ли. Ме­ди­ки по­пе­ре­джа­ють, що цьо­го ро­ку бу­дуть цир­ку­лю­ва­ти три шта­ми ві­ру­су. Це «Мі­чи­ган», який у на­ро­ді на­зи­ва­ють сви­ня­чим гри­пом. Він най­більш не­без­пе­чний, бо швид­ко роз­ви­ва­є­ться і ви­кли­кає важ­кі ускла­дне­н­ня. Ще два — це «Сін­га­пур» і «Ко­ло­ра­до», які та­кож ра­ні­ше кур­су­ва­ли в Укра­ї­ні. Те, що ві­ру­си вже акти­ві­зу­ва­ли­ся, під­твер­ди­ли і в одній зі сто­ли­чних аптек, адже по­пит на лі­ки сут­тє­во зріс, лю­ди на­ма­га­ю­ться убез­пе­чи­ти се­бе від хво­ро­би. «Ку­пу­ють від гри­пу про­ти­ві­ру­сні пре­па­ра­ти та ін­тер­фе­ро­ни, хо­ча важ­ко ви­зна­чи­ти, хво­ріє лю­ди­на на грип чи ГРЗ, про­сто має всі озна­ки та сим­пто­ми за­сту­ди й гри­пу, та­кі як го­лов­ний біль, під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри, біль та ло­мо­та в ті­лі, за­кла­де­ність но­са й біль у гор­лі», — ко­мен­тує «УМ» фар­ма­цевт Лю­дми­ла Ко­валь. Та­кож за­зна­чає, що до­сить ча­сто лю­ди при­хо­дять до апте­ки, не кон­суль­ту­ю­чись із лі­ка­рем, та­ким чи­ном са­мі со­бі шко­дять. Адже в апте­ці чі­тко не мо­жуть ви­зна­чи­ти — чим са­ме лю­ди­на хво­ріє. «У пер­шу чер­гу, все-та­ки ми ре­ко­мен­ду­є­мо звер­ну­тись до лі­ка­ря, бо ко­жен має ро­зу­мі­ти не­без­пе­чність за­хво­рю­ва­н­ня», — до­дає фар­ма­цевт.

А от як най­кра­ще лі­ку­ва­ти но­вий грип — лі­ка­рі по­ки са­мі не зна­ють і по­пе­ре­джа­ють, що ві­рус гру­пи В про­йшов му­та­цію і змі­нив­ся, то­му ті, хто пе­ре­хво­рів ним ра­ні­ше або був ва­кци­но­ва­ний, та­кож мо­жуть за­ра­зи­ти­ся. Перш за все, фа­хів­ці ра­дять ва­кци­на­цію. Про­те ва­кци­ни в Укра­ї­ні по­ки в до­ста­тній кіль­ко­сті не­має. Адже ві­рус про­йшов му­та­цію, і не­об­хі­дно зна­ти, яка са­ме ва­кци­на мо­же то­чно пі­ді­йти. «Ва­кци­ну очі­ку­є­мо ближ­че до кін­ця цьо­го мі­ся­ця», — ко­мен­тує «УМ» лі­кар-те­ра­певт сто­ли­чної лі­кар­ні Ві­ктор Та­ра­нен­ко. «По­ки ж ра­ди­мо лю­дям, перш за все, при пер­ших озна­ках звер­та­ти­ся до ме­ди­чних за­кла­дів, а вже як са­ме лі­ку­ва­ти­ся — по­ра­дить лі­кар. Адже ва­гі­тним, ді­тям та лю­дям із хро­ні­чни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми має бу­ти при­зна­че­но осо­бли­ве лі­ку­ва­н­ня». Без­пла­тної ва­кци­ни цьо­го ро­ку не бу­де. То­му укра­їн­цям вар­то під­го­ту­ва­ти від 200 до 300 гри­вень. Ва­кци­ну за­ку­плять — фран­цузь­ку та ко­рей­ську. Пер­ша вже про­йшла дер­жав­ний кон­троль, її ці­на скла­де 300350 гри­вень. Дру­га бу­де тро­хи де­шев­шою, у ме­жах 250 гри­вень. Фар­ма­цевт Лю­дми­ла Ко­валь під­твер­джує, що по­ки ва­кци­ни не­до­ста­тньо, про­те до кін­ця жов­тня ця про­бле­ма зни­кне: «Аль­тер­на­ти­ва ва­кци­на­ції — це про­ти­ві­ру­сні пре­па­ра­ти, але не існує кон­кре­тно­го за­со­бу, який би да­вав най­кра­щий ре­зуль­тат у лі­ку­ван­ні гри­пу. Ба­га­то за­ле­жить від сту­пе­ня тяж­ко­сті за­хво­рю­ва­н­ня, чим па­ці­єнт лі­ку­вав­ся до то­го або ж від ти­пу ві­ру­сів. За су­ча­сни­ми про­то­ко­ла­ми лі­ку­ва­н­ня, грип має вклю­ча­ти в се­бе та­кі пун­кти: це ва­кци­на­ція, осо­бли­во пе­ред по­ча­тком епі­де­мії, при­йом про­ти­ві­ру­сних пре­па­ра­тів і при­йом пре­па­ра­тів із гру­пи ін­тер­фе­ро­ну та пре­па­ра­тів, які ді­ють на під­ви­ще­н­ня іму­ні­те­ту. Ва­кци­на­ція є еко­но­мі­чно ви­гі­дною, бо, вко­лов­ши її один раз, па­ці­єнт опла­чує вар­тість ва­кци­ни і убез­пе­чує се­бе від подаль­ших ви­трат при за­хво­рю­ван­ні».

Актив­ну ж цир­ку­ля­цію гри­пу ме­ди­ки очі­ку­ють на­при­кін­ці ли­сто­па­да — на по­ча­тку гру­дня. Пік за­хво­рю­ва­н­ня про­гно­зу­є­ться в сі­чні, а ось за­кін­чи­ться епі­де­міо­ло­гі­чний се­зон пі­зно — не ра­ні­ше трав­ня. На­га­да­є­мо, ко­жно­го ро­ку від рі­зних шта­мів гри­пу стра­ждає близь­ко 6 міль­йо­нів укра­їн­ців і ли­ше мен­ше одно­го від­со­тка жи­те­лів кра­ї­ни ро­блять ще­пле­н­ня для про­фі­ла­кти­ки цих за­хво­рю­вань. Із трьох ти­пів ві­ру­су гри­пу, які очі­ку­ю­ться цьо­го ро­ку, укра­їн­ці ма­со­во хво­рі­ли тіль­ки «Мі­чи­га­ном». Він роз­ви­ва­є­ться швид­ко і дає ду­же тяж­кі ускла­дне­н­ня у ви­гля­ді пнев­мо­нії, ме­нін­гі­ту та ен­це­фа­лі­ту. Як по­ві­дом­ляє МОЗ, до ві­ру­сів гри­пу більш схиль­ні лю­ди з хро­ні­чни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми, ді­ти до 5 ро­ків, ва­гі­тні жін­ки, лю­ди ві­ком від 65 ро­ків, вчи­те­лі та ме­ди­чні пра­ців­ни­ки. Цим ка­те­го­рі­я­ми ще­пле­н­ня по­трі­бно ро­би­ти в пер­шу чер­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.