Чия зем­ля, ко­му пе­ре­да­є­ться?

Дер­жгео­ка­дастр пре­зен­ту­вав мо­ні­то­ринг зе­мель­них від­но­син в Укра­ї­ні за 2016-2017 ро­ки

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Оле­на ЯРОШЕНКО

В офі­сі Пред­став­ни­цтва Сві­то­во­го бан­ку в Укра­ї­ні пре­зен­ту­ва­ли дру­гу хви­лю мо­ні­то­рин­гу зе­мель­них від­но­син (2016-2017 ро­ки) та дру­гий ста­ти­сти­чний що­рі­чник.

Мо­ні­то­ринг зе­мель­них від­но­син — пла­тфор­ма, на якій си­сте­ма­ти­зо­ва­но та уза­галь­не­но ін­фор­ма­цію про во­ло­ді­н­ня, ко­ри­сту­ва­н­ня і роз­по­ря­дже­н­ня зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми. Це єди­на стру­кту­ро­ва­на ба­за рі­зних ма­си­вів да­них: кіль­ко­сті за­ре­є­стро­ва­них у Дер­жав­но­му зе­мель­но­му ка­да­стрі зе­мель та за­ре­є­стро­ва­них прав на них у Дер­жав­но­му ре­є­стрі ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но, рин­ко­вих тран­за­кцій із зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми, спла­че­них по­да­тків, су­до­вих спо­рів то­що. За ін­фор­ма­ці­єю Дер­жгео­ка­да­стру, за­га­лом у ній вра­хо­ва­но 65 по­ка­зни­ків. До­слі­дже­н­ня аку­му­лю­ва­ло да­ні ше­сти ві­домств: Дер­жгео­ка­да­стру, Мін’юсту, Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби, Держ­ста­ту, Дер­жво­д­агент­ства, Дер­жав­ної су­до­вої ад- мі­ні­стра­ції. Впер­ше мо­ні­то­ринг зе­мель­них від­но­син на осно­ві да­них 2014-2015 ро­ків опри­лю­дне­но у ве­ре­сні 2015 ро­ку.

Укра­ї­на ста­ла пер­шою у сві­ті кра­ї­ною, яка за­твер­ди­ла та­кий ін­но­ва­цій­ний ін­стру­мент, як мо­ні­то­ринг зе­мель­них від­но­син, на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні. «Зав­дя­ки обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю нам вда­ло­ся вста­но­ви­ти пов­но­ту дер­жав­них да­них про зе­мель­ні від­но­си­ни. Пов­но­цін­ний мо­ні­то­ринг дає мо­жли­вість іден­ти­фі­ку­ва­ти слаб­кі сто­ро­ни у ді­яль­но­сті ор­га­нів вла­ди в ре­гіо­нах і вжи­ти від­по­від­них за­хо­дів», — ка­же ви­ко­ну­вач обов’яз­ків го­ло­ви Дер­жгео­ка­да­стру Оле­ксандр Ко­ло­ті­лін.

За сло­ва­ми за­сту­пни­ка мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки Оле­ни Ко­ва­льо­вої, на­сту­пним ета­пом спів­пра­ці за­ли­ша­є­ться ство­ре­н­ня ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми збо­ру да­них про зе­мель­ні від­но­си­ни, яка ста­не ін­те­гру­ю­чою ін­фор­ма­цій­ною ме­ре­жею для суб’єктів мо­ні­то­рин­гу. Це за­без­пе­чить но­вий рі­вень про­зо­ро­сті у зе­мель­них від­но­си­нах та до­зво­лить зо­се­ре­ди­ти зу­си­л­ля на по­лі­пшен­ні ви­ко­ри­ста­н­ня зе­мель і ство­ри­ти умо­ви для про­ве­де­н­ня зе­мель­ної ре­фор­ми.

Озна­йо­ми­тись із до­слі­дже­н­ням мо­жна за по­си­ла­н­ням http://land.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/10/ monitoring.pdf

Мо­ні­то­ринг зе­мель­них від­но­син (си­сте­ма збо­ру, збе­ре­же­н­ня та опри­лю­дне­н­ня на­бо­ру да­них та по­ка­зни­ків що­до ста­ну зе­мель­них від­но­син в Укра­ї­ні) про­во­ди­ться на рів­ні ра­йо­нів та міст обла­сно­го під­по­ряд­ку­ва­н­ня, міст Ки­є­ва та Се­ва­сто­по­ля. Про­ве­де­н­ня по­стій­но­го мо­ні­то­рин­гу зе­мель­них від­но­син в Укра­ї­ні пе­ред­ба­че­не по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів від 23 сер­пня 2017 ро­ку № 639 «Про ре­а­лі­за­цію пі­ло­тно­го про­е­кту що­до про­ве­де­н­ня мо­ні­то­рин­гу зе­мель­них від­но­син та вне­се­н­ня змін до де­яких по­ста­нов Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни». До­слі­дже­н­ня роз­ро­бле­не у рам­ках про­е­кту «Під­трим­ка ре­форм у сіль­сько­му го­спо­дар­стві та зе­мель­них від­но­си­нах», який ре­а­лі­зу­є­ться за фі­нан­со­вої під­трим­ки Сві­то­во­го бан­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.