Зай­вий мі­льярд єв­ро ні­ко­ли не за­шко­дить

Гре­ція ви­ма­га­ти­ме від Ні­меч­чи­ни від­шко­ду­ва­н­ня за Дру­гу сві­то­ву

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

За да­ни­ми ні­ме­цько­го ти­жне­ви­ка «Шпі­гель» (Der Spiegel), Гре­ція має на­мір ви­ма­га­ти від Ні­меч­чи­ни 280 мі­льяр­дів єв­ро в рам­ках ре­па­ра­цій за Дру­гу сві­то­ву вій­ну. Ін­фор­ма­ція про ви­мо­ги Афін з’яви­ла­ся за кіль­ка днів до офі­цій­но­го ві­зи­ту пре­зи­ден­та Ні­меч­чи­ни Валь­те­ра Штайн­майє­ра до Гре­ції, де він зу­стрі­не­ться як з прем’єр-мі­ні­стром, так і з пре­зи­ден­том.

Прем’єр-мі­ністр Гре­ції Але­ксіс Ці­прас та пре­зи­дент кра­ї­ни Про­ко­піс Пав­ло­пу­лос вва­жа­ють, що ви­мо­га від­шко­ду­ва­н­ня від Ні­меч­чи­ни є об­ґрун­то­ва­ною. Ні­ме­цьке ви­да­н­ня пе­ре­ко­на­не, що не­ви­пад­ко­во най­ва­жли­ві­ші гре­цькі по­лі­ти­ки за ко­ро­ткий про­мі­жок ча­су по­ча­ли так ча­сто ко­мен­ту­ва­ли пи­та­н­ня ре­па­ра­цій. «Шпі­гель» ствер­джує, що вже в ли­сто­па­ді по­то­чно­го ро­ку уряд Гре­ції роз­по­чне між­на­ро­дну ін­фор­ма­цій­ну кам­па­нію з пи­тань ні­ме­цьких ре­па­ра­цій. Звіт на цю те­му був го­то­вий ще в 2016 ро­ці, але йо­го за­ли­ши­ли в пар­ла­мент­ській «мо­ро­зил­ці», бо Гре­ція кри­ти­чно по­тре­бу­ва­ла ні­ме­цької фі­нан­со­вої до­по­мо­ги для ви­хо­ду з кри­зи, на­го­ло­шує ти­жне­вик і до­дає, що цьо­го ра­зу пар­ла­мент всер­йоз займе­ться ці­єю те­мою.

Гре­ція ви­ма­гає від Ні­меч­чи­ни май­же 270 мі­льяр­дів єв­ро ком­пен­са­ції за вій­ну і по­над 10 мі­льяр­дів єв­ро за при­му­со­ве кре­ди­ту­ва­н­ня. Ні­меч­чи­на від­мов­ля­є­ться ви­пла­чу­ва­ти ре­па­ра­ції, за­яв­ля­ю­чи, що пи­та­н­ня ре­па­ра­цій юри­ди­чно дав­но вла­дна­ли.

Хви­ля ви­мог ре­па­ра­цій від Ні­меч­чи­ни по­ча­ла зді­йма­ти­ся з іні­ці­а­ти­ви Поль­щі, про це за­го­во­ри­ла па­ру ро­ків то­му прав­ля­ча пар­тія «Пра­во і спра­ве­дли­вість» і її лі­дер Лех Ка­чин­ський. Те­ма зна­йшла про­дов­же­н­ня на­при­кін­ці черв­ня цьо­го ро­ку, ко­ли де­пу­та­ти з се­ми кра­їн, в основ­но­му з Цен­траль­но-Схі­дної Єв­ро­пи, по­ча­ли ви­ма­га­ти від ко­мі­са­ра з прав лю­ди­ни Ра­ди Єв­ро­пи до­слі­ди­ти не­рів­не став­ле­н­ня до жертв на­цист­ської Ні­меч­чи­ни в пи­тан­ні ком­пен­са­ції за втра­ти, спри­чи­не­ні Дру­гою сві­то­вою вій­ною.

Іні­ці­а­то­ром до­ку­мен­та зно­ву ж та­ки ви­сту­пив де­пу­тат від пар­тії «Пра­во і спра­ве­дли­вість» Ар­ка­ді­уш Му­ляр­чик. До­ку­мент сто­су­є­ться від­су­тно­сті пра­во­во­го шля­ху ви­ма­га­ти ком­пен­са­цію за зби­тки, зав­да­ні під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни. За­я­ву, крім Поль­щі, під­пи­са­ли Укра­ї­на, Ли­тва, Сло­вач­чи­на, Че­хія, Вір­ме­нія та Ве­ли­ка Бри­та­нія. Йде­ться про жер­тви вій­сько­вих опе­ра­цій, а та­кож при­му­со­вих пра­ців­ни­ків, де­пор­то­ва­них або ув’язне­них у та­бо­рах. За­яв­ни­ки ствер­джу­ють, що пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни нім­ці укла­ли ба­га­то дво­сто­рон­ніх угод із кра­ї­на­ми За­хі­дної Єв­ро­пи що­до вій­сько­вих ре­па­ра­цій, і пов­ні­стю про­і­гно­ру­ва­ли жер­тви з Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.