Кра­ї­на ле­бе­дя, ра­ка і щу­ки

Не­діль­ні ви­бо­ри ще біль­ше роз­ді­ли­ли Бо­снію і Гер­це­го­ви­ну

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІ­ТО­ВИЧ

Ми­ну­лої не­ді­лі в Бо­снії і Гер­це­го­ви­ні від­бу­ли­ся пре­зи­дент­ські, пар­ла­мент­ські та мі­сце­ві ви­бо­ри. У 90-х ро­ках з ме­тою при­пи­ни­ти гро­ма­дян­ську вій­ну в цій кра­ї­ні між­на­ро­дна спіль­но­та (го­лов­ним чи­ном за­хі­дно­єв­ро­пей­ські та аме­ри­кан­ські по­лі­ти­ки) роз­ро­би­ла над­скла­дну дер­жав­ну кон­стру­кцію, щоб утри­ма­ти в одній кра­ї­ні три во­ро­гу­ю­чі між со­бою етні­чно­ре­лі­гій­ні гру­пи: ка­то­ли­ків­хор­ва­тів, му­суль­ма­нів-бо­сній­ців та пра­во­слав­них сер­бів. Тер­тя між пер­шою та дру­гою гру­пою бу­ли не­зна­чни­ми, то­му їх об’єд­на­ли в одну хор­ват­сько-бо­сній­ську кон­фе­де­ра­цію. Тре­тя ж гру­па (сер­би) бу­ла іде­о­ло­гі­чно й вій­сько­во во­ро­жою до пер­ших двох груп, то­му її ви­ді­ли­ли в окре­му Ре­спу­блі­ку Серб­ську. Якщо по­гля­ну­ти на по­лі­ти­чну кар­ту Бо­снії і Гер­це­го­ви­ни, то во­на на­га­дує чи бу­тер­брод (все­ре­ди­ні бо­сній­сько­хор­ват­ська кон­фе­де­ра­ція, а з пів­ні­чно­го за­хо­ду і пів­ден­но­го схо­ду — те­ри­то­рії Ре­спу­блі­ки Серб­ської), чи пта­ха, го­ло­ва і ту­луб яко­го — те­ри­то­рії бо­сній­сько-хор­ват­ської кон­фе­де­ра­ції, а кри­ла — Ре­спу­блі­ка Серб­ська.

Так за­хі­дні по­лі­ти­чні ар­хі­те­кто­ри ні­би­то скле­ї­ли в одне ці­ле те, що злі­пи­ти не­мо­жли- во. Бо­сній­ський до­свід вар­тий ґрун­тов­но­го ви­вче­н­ня, бо є пла­ни «скле­ї­ти» за та­ким же сце­на­рі­єм Укра­ї­ну та се­па­ра­тист­ський Дон­бас.

Тож у не­ді­лю 3,3 міль­йо­на упов­но­ва­же­них до го­ло­су­ва­н­ня ме­шкан­ців Бо­снії і Гер­це­го­ви­ни оби­ра­ли на 5 тис. 794 ви­бор­чих діль­ни­цях кра­ї­ни трьох пре­зи­ден­тів (від хор­ва­тів, бо­сній­ців та сер­бів), які ра­зом утво­рю­ють пре­зи­дію та ке­ру­ють кра­ї­ною, і так са­мо три окре­мі на­ціо­наль­но-ре­лі­гій­ні пар­ла­мен­ти, 10 кан­то­наль­них (ре­гіо­наль­них) пар­ла­мен­тів та ін­ші «окре­мі» ви­бор­ні по­са­ди. Ви­бо­ри від­бу­ли­ся без яки­хось сут­тє­вих ін­ци­ден­тів, яв­ка ви­бор­ців ста­но­ви­ла 53,26%.

Але опри­лю­дне­ні в по­не­ді­лок гла­вою бо­сній­сько­го ЦВК ре­зуль­та­ти ви­бо­рів не все­ля­ють опти­мі­зму. Не вар­то пе­ре­по­від­а­ти, яка з пар­тій у якій із трьох ча­стин не­ймо­вір­но стро­ка­тої бо­сній­ської по­лі­ти­чної ков­дри пе­ре­мо­гла. Сві­то­ві ЗМІ зо­се­ре­джу­ю­ться пе­ред­усім на ви­бо­рі трьох пре­зи­ден­тів, бо са­ме во­ни ві­ді­гра­ва­ти­муть ви­рі­шаль­ну роль у най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му кра­ї­ни. За Кон­сти­ту­ці­єю кра­ї­ни, пре­зи­ден­та Ре­спу­блі­ки Серб­ської ма­ють пра­во оби­ра­ти ли­ше етні­чні сер­би, які ме­шка­ють у Ре­спу­блі­ці Серб­ській, а пре­зи­ден­тів від бо­сній­сько-хор­ват­ської ча­сти­ни кра­ї­ни оби­ра­ють спіль­ним го­ло­су­ва­н­ням бо­сній­ці і хо­рва­ти.

Тож мі­сце у три­член­ній пре­зи­ден­ту­рі від хор­ва­тів ви­бо­ров Жель­ко Ком­сич, ви­су­ва­нець Хор­ват­сько­го де­мо­кра­ти­чно­го со­ю­зу, який по­до­лав у не­ді­лю по­пе­ре­дньо­го пре­зи­ден­та-хор­ва­та Дра­га­на Цо­ви­ча. По­са­ду пре­зи­ден­та­бо­сній­ця ви­бо­ров Се­фік Джа­фе­ро­вич, ви­су­ва­нець го­лов­ної бо­сній­ської по­лі­ти­чної си­ли — Бо­сній­ської пар­тії де­мо­кра­ти­чної дії. Го­лов­на ува­га бу­ла при­ку­та до ви­бо­рів у Ре­спу­блі­ці Серб­ській, де за пре­зи­дент­ську по­са­ду зма­га­ли­ся по­мір­ко­ва­ний кан­ди­дат Мла­ден Іва­нич i серб­ський на­ціо­нал-шо­ві­ніст Мі­ло­рад До­дік. Пе­ре­міг остан­ній.

Пе­ре­мо­га До­ді­ка не ві­щує ні­чо­го до­бро­го Бо­снії і Гер­це­го­ви­ні, мо­же за­ва­ди­ти пла­но­ва­но­му всту­пу кра­ї­ни до НА­ТО та ЄС, а мо­же й уза­га­лі спри­чи­ни­ти но­ву гро­ма­дян­ську вій­ну та роз­пад кра­ї­ни. До­дік одно­зна­чно за­яв­ляє про ба­жа­н­ня про­ве­сти ре­фе­рен­дум що­до ви­хо­ду Ре­спу­блі­ки Серб­ської зі скла­ду Бо­снії і Гер­це­го­ви­ни та при­єд­на­н­ня її до Сер­бії. І До­дік не са­мо­тній у та­ких на­мі­рах. За йо­го спи­ною сто­ять Бел­град та Мо­сква. До­ді­ка вва­жа­ють не про­сто ще одним iз «дру­зів Пу­ті­на», а рад­ше «слу­жа­кою Пу­ті­на». Мі­сце­ві та єв­ро­пей­ські ЗМІ не­о­дно­ра­зо­во пи­са­ли про йо­го зв’яз­ки з ро­сій­ською роз­від­кою. Не­за­дов­го до ви­бо­рів, 30 ве­ре­сня, Мі­ло­рад До­дік від­ві­дав Со­чі, де узго­джу­вав подаль­ші кро­ки та дії з Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним. Тож не­діль­ні ви­бо­ри не на­бли­зи­ли Бо­снію і Гер­це­го­ви­ну до єд­но­сті, а під­штов­хну­ли ще на один крок до прір­ви.

Мі­ло­рад До­дік має на­мір про­ве­сти ре­фе­рен­дум що­до ви­хо­ду Ре­спу­блі­ки Серб­ської зі скла­ду Бо­снії і Гер­це­го­ви­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.