«Опти­маль­ний ре­жим»

Що мо­жуть дi­зна­ти­ся чи­та­чi з вiд­по­вiдi в. о. мiнiстра iн­фра­стру­кту­ри на пу­блiка­цiю «Укра­ї­ни мо­ло­дої» про че­ре­па­ша­чi тем­пи до­став­ки Укр­по­штою укра­їн­ської пе­рiо­ди­ки

Ukrayina Moloda - - Суспільство -

8 сер­пня 2018 ро­ку «Укра­ї­на мо­ло­да» опу­блiку­ва­ла ста­т­тю «Став­ка на че­ре­па­ху», де вко­тре пiд­да­ла го­стрiй кри­ти­цi ро­бо­ту Укр­по­шти з до­став­ки вiтчи­знянх га­зет до чи­та­чiв. Із цьо­го при­во­ду ми зро­би­ли офiцiй­ний за­пит до Ка­бiне­ту Мiнiстрiв, на який вiд­по­вiв в. о. мiнiстра iн­фра­стру­кту­ри Юрій Лав­ре­нюк. Ось що вiн по­вiдо­мив.

ПАТ «Укр­по­шта» є пу­блі­чним акціо­нер­ним то­ва­ри­ством, 100% акцій яко­го на­ле­жать дер­жа­ві в осо­бі Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни, яке здій­снює управ­лі­н­ня кор­по­ра­тив­ни­ми пра­ва­ми дер­жа­ви сто­сов­но То­ва­ри­ства.

Ді­яль­ність ПАТ «Укр­по­шта» здій­сню­є­ться на осно­ві Ста­ту­ту, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни від 16.02.2017 № 56, ре­гла­мен­ту­є­ться За­ко­ном Укра­ї­ни «Про по­што­вий зв’язок» та ін­ши­ми за­ко­на­ми Укра­ї­ни. То­ва­ри­ство не­се від­по­від­аль­ність за на­слід­ки сво­єї го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті та ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни. При цьо­му ме­тою ді­яль­но­сті То­ва­ри­ства є одер­жа­н­ня при­бу­тку від здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті.

На­да­н­ня по­слуг по­што­во­го зв’яз­ку про­во­ди­ться об’єкта­ми по­што­во­го зв’яз­ку ПАТ «Укр­по­шта» згі­дно з ви­мо­га­ми Пра­вил на­да­н­ня по­слуг по­што­во­гозв’яз­ку,за­твер­дже­них по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 05.03.2009 № 270, роз­ро­бле­них у від­по­від­но­сті до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про по­што­вий зв’язок», актів Все­сві­тньо­го по­што­во­го со­ю­зу.

За ін­фор­ма­ці­єю ПАТ «Укр­по­шта», на те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей То­ва­ри­ство роз­по­всю­джує ши­ро­кий асор­ти­мент пе­рі­о­ди­чних дру­ко­ва­них ви­дань, з яких дру­ку­є­ться укра­їн­ською мо­вою — 38%, ро­сій­ською — 27%, укра­їн­ською/ро­сій­ською мо­ва­ми — 33%, ін­ши­ми мо­ва­ми — 2%.

Що­до тер­мі­нів до­став­ки пе­рі­о­ди­чних ви­дань у До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях за­зна­ча­є­мо, що пе­ре­ве­зе­н­ня та до­став­ку пре­си ПАТ «Укр­по­шта» здій­снює вла­сним ав­то­мо­біль­ним транс­пор­том (близь­ко 3 ти­сяч оди­ниць) з ура­ху­ва­н­ням ви­хо­ду ви­дань з дру­ку, нор­ма­тив­них тер­мі­нів до­став­ки та гра­фі­ків ро­бо­ти від­ді­лень по­што­во­го зв’яз­ку. За­галь­ні стро­ки до­став­ки пе­рі­о­ди­чних дру­ко­ва­них ви­дань ви­зна­ча­ю­ться в за­ле­жно­сті від їх сфе­ри роз­по­всю­дже­н­ня та ка­те­го­рії на­се­ле­них пун­ктів.

Для пов­но­го та які­сно­го за­до­во­ле­н­ня по­треб ко­ри­сту­ва­чів у на­дан­ні по­слуг по­што­во­го зв’яз­ку ПАТ «Укр­по­шта» вста­нов­лює опти­маль­ні ре­жи­ми ро­бо­ти від­ді­лень по­што­во­го зв’яз­ку з ура­ху­ва­н­ням по­пи­ту на­се­ле­н­ня, на­ван­та­же­н­ня, об­ся­гів на­да­них по­слуг пев­ни­ми від­ді­ле­н­ня­ми та від­по­від­но до ви­мог Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни.

Без­пе­ре­бій­ну ро­бо­ту з по­ста­ча­н­ня пе­рі­о­ди­чних дру­ко­ва­них ви­дань за пе­ред­пла­тою та вро­з­дріб на те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей ор­га­ні­зо­ва­но до від­ді­лень по­што­во­го зв’яз­ку че­рез три цен­три обро­бле­н­ня по­шти (ЦОП): ЦОП Ру­бі­жне, ЦОП Кр­ама­тор­ське та ЦОП Ма­рі­у­поль, які пра­цю­ють у ці­ло­до­бо­во­му ре­жи­мі.

Для змен­ше­н­ня ан­ти­укра­їн­сько­го про­па­ган­дист­сько­го впли­ву на мі­сце­ве на­се­ле­н­ня з бо­ку за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції во­ро­гу­ю­чої сто­ро­ни в До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях ПАТ «Укр­по­шта» у від­по­відь на звер­не­н­ня у бе­ре­зні 2015 ро­ку прес­слу­жби Ге­не­раль­но­го шта­бу Зброй­них сил Укра­ї­ни здій­снює на­прав­ле­н­ня до зо­ни про­ве­де­н­ня Ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції пе­рі­о­ди­чних дру­ко­ва­них ви­дань, у то­му чи­слі за­галь­но­дер­жав­них, се­ред яких «Го­лос Укра­ї­ни», «Уря­до­вий кур’єр», «Укра­ї­на мо­ло­да» та ін­ші.

Крім то­го, з ме­тою ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов для до­сту­пу до пе­ред­пла­ти ві­тчи­зня­них пе­рі­о­ди­чних дру­ко­ва­них ви­дань на під­кон­троль­ній Укра­ї­ні те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни 18.09.2018 прийня­то За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну під­трим­ку за­со­бів ма­со- вої ін­фор­ма­ції та со­ці­аль­ний за­хист жур­на­лі­стів» (що­до про­ти­дії во­ро­жій про­па­ган­ді та по­кра­ще­н­ня ін­фор­ма­цій­но­го за­без­пе­че­н­ня гро­ма­дян Укра­ї­ни, по­стра­жда­лих уна­слі­док во­єн­них дій, мі­сце про­жи­ва­н­ня яких є те­ри­то­рія До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, де ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди Укра­ї­ни здій­сню­ють свої пов­но­ва­же­н­ня)» та 24.09.2018 на­прав­ле­но на під­пис Пре­зи­ден­ту Укра­ї­ни.

За­ко­ном пе­ред­ба­ча­є­ться вста­нов­ле­н­ня окре­мих та­ри­фів на при­йма­н­ня та до­став­ку ві­тчи­зня­них пе­рі­о­ди­чних дру­ко­ва­них ви­дань за пе­ред­пла­тою, що до­став­ля­ю­ться на те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, де ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди Укра­ї­ни здій­сню­ють свої пов­но­ва­же­н­ня.

Що­до ре­жи­му ро­бо­ти від­ді­лень по­што­во­го зв’яз­ку ПАТ «Укр­по­шта» за­зна­чає, що бу­дья­ке від­ді­ле­н­ня по­што­во­го зв’яз­ку має за­без­пе­чу­ва­ти за­яв­ле­ний рі­вень яко­сті на­да­н­ня по­слуг клі­єн­там, рен­та­бель­ність на­да­н­ня ко­жної з по­слуг та при­бу­тко­ву ді­яль­ність то­ва­ри­ства в ці­ло­му. За­для ре­а­лі­за­ції за­зна­че­но­го на сьо­го­дні­шній день ПАТ «Укр­по­шта» про­во­дить пе­ре­гляд ре­жи­мів ро­бо­ти від­ді­лень по­што­во­го зв’яз­ку та опти­мі­за­цію нор­ма­ти­вів ча­сто­ти до­став­ки.

Від­по­від­но до чин­них роз­по­ряд­чих до­ку­мен­тів ПАТ «Укр­по­шта», які роз­ро­бле­ні на під­ста­ві ви­мог Нор­ма­ти­вів і нор­ма­тив­них стро­ків пе­ре­си­ла­н­ня по­што­вих від­прав­лень, за­твер­дже­них на­ка­зом Мі­нін­фра­стру­кту­ри від 28.11.2013 № 958, за­ре­є­стро­ва­ним в Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 28.01.2014 за № 173/24950, ре­жим ро­бо­ти від­ді­лень по­што­во­го зв’яз­ку та ча­сто­та об­слу­го­ву­ва­н­ня на ти­ждень для ко­жно­го сіль­сько­го на­се­ле­но­го пун­кту вста­нов- лю­є­ться окре­мо, за­ле­жно від кіль­ко­сті на­се­ле­н­ня.

Вра­хо­ву­ю­чи за­зна­че­не, ПАТ «Укр­по­шта» ухва­ли­ло рі­ше­н­ня що­до вста­нов­ле­н­ня на­сту­пних нор­ма­ти­вів до­став­ки для об’єктів по­што­во­го зв’яз­ку з об­слу­го­ву­ва­н­ня ко­ри­сту­ва­чів:

— у мі­стах Ки­є­ві, Кр­ама­тор­ську, Сiвер­сько­до­не­цьку та обла­сних цен­трах — п’ять днів на ти­ждень (крім не­ді­лі, свя­тко­вих та ви­хі­дних днів об’єктів по­што­во­го зв’яз­ку);

— у мі­стах, зокре­ма мі­стах обла­сно­го зна­че­н­ня, ра­йон­них цен­трах — чо­ти­ри дні на ти­ждень (крім не­ді­лі, свя­тко­вих та ви­хі­дних днів об’єктів по­што­во­го зв’яз­ку);

— в ін­ших на­се­ле­них пун­ктах iз чи­сель­ні­стю жи­те­лів:

— до 500 — раз на ти­ждень;

— від 501 до 1200 — дві­чі на ти­ждень;

— від 1201 та біль­ше — три­чі на ти­ждень.

За на­яв­но­сті зна­чних об­ся­гів від­прав­лень та пе­рі­о­ди­чних дру­ко­ва­них ви­дань, що до­став­ля­ю­ться, а та­кож по­слуг, що на­да­ю­ться на до­став­ні діль­ни­ці, кіль­кість до­ста­вок та днів до­став­ки мо­же бу­ти збіль­ше­на.

При змі­ні нор­ма­ти­вів ча­сто­ти до­став­ки ли­сто­но­ші, як і ра­ні­ше, бу­дуть при­йма­ти та до­став­ля­ти від­прав­ле­н­ня, пе­рі­о­ди­чні дру­ко­ва­ні ви­да­н­ня, здій­сню­ва­ти ви­пла­ту пен­сій та гро­шо­вої до­по­мо­ги, пе­ре­ка­зів, ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­муть зна­ки по­што­вої опла­ти, кон­вер­ти то­що.

ПАТ «Укр­по­шта» на­дає по­слу­ги від­по­від­но до норм чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, а та­кож вжи­ває всiх за­хо­дів для під­ви­ще­н­ня яко­сті на­да­н­ня по­слуг до­став­ки пи­сьмо­вої ко­ре­спон­ден­ції та з роз­по­всю­дже­н­ня пе­рі­о­ди­чних дру­ко­ва­них ви­дань за пе­ред­пла­тою та вро­з­дріб на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

Фо­то з сай­та vcrti.com.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.