Не «Вер­хов­на», а Цен­траль­на Ра­да!

Від­кри­тий лист Пре­зи­ден­ту Укра­ї­ни, Го­ло­ві Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни (Го­ло­ві Кон­сти­ту­цій­ної ко­мі­сії)

Ukrayina Moloda - - Я Вам Пишу... - Ва­силь СОКУР, уче­ний, про­фе­сор, пи­сьмен­ник, гро­мад­ський ді­яч, за­сту­пник го­лов­но­го ре­да­кто­ра все­укра­їн­сько­го жур­на­лу «Ди­во­світ»

Уже 27 ро­ків утвер­джу­є­мо укра­їн­ську дер­жав­ність, яка має сто­рі­чну тра­ди­цію. Про­па­гу­є­мо дер­жав­ну сим­во­лі­ку і мо­ву; мо­дер­ні­зу­є­мо на­ціо­наль­ний пра­во­пис; пра­гне­мо від­ро­ди­ти укра­їн­ську на­ціо­наль­ну цер­кву... Від­хре­сти­ли­ся від ра­дян­сько­го ми­ну­ло­го, здій­снив­ши де­ко­му­ні­за­цію...

Але й до­сі ні по­лі­ти­ки, ні вче­ні-істо­ри­ки не звер­ну­ли ува­гу на те, що на­зва на­шо­го за­ко­но­дав­чо­го ор­га­ну — «Вер­хов­на Ра­да» — є... ру­ди­мен­том ра­дян­сько­го ми­ну­ло­го. Біль­шість ко­ли­шніх «Вер­хов­них Рад» ко­ли­шніх ре­спу­блік СРСР по­вер­ну­лись до істо­ри­чних назв сво­їх ор­га­нів на­ро­до­вла­д­дя: Ду­ма, Сейм, Пар­ла­мент, Ку­рул­тай то­що. Укра­ї­на ж і до­сі «вер­хо­вен­ствує» на­звою сво­го ви­що­го за­ко­но­дав­чо­го ор­га­ну над мі­сце­вим на­ро­до­вла­д­дям.

«Вер­хов­ний» — це той, хто сто­їть звер­ху над усі­ма, під­по­ряд­ко­ву­ю­чи тих, хто «вни­зу». Той, хто при­му­шує «ни­жніх» без­за­сте­ре­жно ви­ко­ну­ва­ти свої роз­по­ря­дже­н­ня й при­пи­си. Ча­сто — одно­о­сі­бні. Це, швид­ше, до­ре­чно, ко­ли йде­ться про вій­сько­ве су­б­ор­ди­на­цій­не під­по­ряд­ку­ва­н­ня — Вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач, Став­ка Вер­хов­но­го го­ло­во­ко­ман­ду­ва­н­ня то­що. Але на рів­ні дер­жав­но­го вря­ду­ва­н­ня під­кре­слю­ва­ти своє вер­хо­вен­ство що­до мі­сце­вих ін­сти­ту­тів во­ле­ви­яв­ле­н­ня гро­ма­дян — це спри­йма­є­ться де­що дис­кре­ди­та­цій­но що­до остан­ніх.

Фун­да­то­ри укра­їн­ської дер­жав­но­сті, 100-річ­чя якої ми від­зна­ча­є­мо, бу­ли прав­ни­ка­ми єв­ро­пей­сько­го ґа­тун­ку. На­зву ко­ле­гі­аль­но­го ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну «Ди­ре­кто­рія», до скла­ду яко­го вві­йшло 6 «ди­ре­кто­рів» (мі­ні­стрів), за­по­зи­чи­ли з до­сві­ду Па­ризь­кої Ко­му­ни. За­ко­но­дав­чий ор­ган УНР на­зва­ли «Цен­траль­на Ра­да».

Рі­зни­ця у на­звах між Вер­хов­ною і Цен­траль­ною ра­да­ми оче­ви­дна. Цен­траль­ний — це той, що пе­ре­бу­ває в цен­трі. Цен­траль­ний ор­ган є не звер­ху, а діє в одній гео­гра­фі­чній (ре­гіо­наль­ній) пло­щи­ні з те­ри­то­рі­аль­но мен­ши­ми са­мо­прав­ни­ми оди­ни­ця­ми уря­ду­ва­н­ня згі­дно з адмі­ні­стра­тив­ним по­ді­лом дер­жа­ви — з цен­тра­ми те­ри­то­рі­аль­них гро­мад, ра­йон­ни­ми та обла­сни­ми цен­тра­ми.

Ка­жу­чи фі­гу­раль­но, дію Цен­траль­ної Ра­ди мо­жна упо­ді­бни­ти до по­ту­жно­го ма­гні­та, який ство­рює нав­ко­ло вла­дне си­ло­ве по­ле і при­тя­гує до се­бе, три­ма­ю­чи ви­бір­ко­во у сфе­рі сво­го впли­ву, ли­ше біль­ші й мен­ші за­лі­зні (вла­дні) ча­стин­ки, не впли­ва­ю­чи на всі ін­ші «ін­шо­рі­дні ма­те­рі­а­ли» — во­лон­тер­ські, гро­мад­ські, ре­лі­гій­ні об’єд­на­н­ня то­що.

Но­ва (ста­ра!) на­зва на­шо­го пар­ла­мен­ту — Цен­траль­на Ра­да — осо­бли­во до­ре­чна сьо­го­дні, ко­ли ми де­ле­гу­є­мо ви­ко­нав­чу вла­ду і фі­нан­си на мі­сця, ство­рю­ю­чи те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди.

Про­шу роз­гля­ну­ти мою про­по­зи­цію на за­сі­дан­ні Кон­сти­ту­цій­ної ко­мі­сії як «по­прав­ку до Кон­сти­ту­ції Сокур» і да­ти від­по­відь. (Кон­та­кти до­да­ю­ться). P.S. Ре­да­кція за­про­шує чи­та­чів до обго­во­ре­н­ня по­ру­ше­ної ав­то­ром те­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.